Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czasy ekspansji i rewolucji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-1B001O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czasy ekspansji i rewolucji
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

02O-1A_W02 rozpoznaje zależności pomiędzy myślą a rzeczywistością oraz wpływy wzajemne obu tych rzeczywistości na siebie,

02O-1A_W03 definiuje podstawowe pojęcia okresu nowożytnego historii Europy Zachodniej, dotyczące sporów i przemian, które odwzorowują mentalność ludzi Zachodu,

02O-1A_W05 odtwarza i opisuje wiedzę o najważniejszych z punktu widzenia tematu wydarzeniach z historii nowożytnej Europy Zachodniej,

02O-1A_W07 ma świadomość związku teraźniejszości z przeszłością, demonstruje i analizuje te związki,

02O-1A_W09 jest świadomy złożoności cywilizacji zachodniej oraz jej wpływu na inne rejony świata – rozpoznaje i ocenia te związki,

02O-1A_U01 wynajduje informacje w zasobach bibliotecznych oraz w internecie na zaproponowany temat,

02O-1A_U03 identyfikuje i łączy ze sobą wydarzenia historyczne z poziomem intelektualnym ludzi omawianej epoki oraz podchodzi do problemów stosując metody badawcze różnych dziedzin nauk humanistycznych,

02O-1A_U04 analizuje i ocenia procesy historyczne w Europie Zachodniej,

02O-1A_U05 stosuje ze zrozumieniem terminologię związaną z historią Europy,

02O-1A_U08 wyjaśnia kontekst historyczny zjawisk politycznych, ekonomicznych i społecznych,

02O-1A_U012 formułuje krótkie, logiczne wypowiedzi ustne na omawiane tematy, kształcąc się przy tym w sztuce argumentowania na rzecz swoich poglądów,

02O-1A_K07 identyfikuje przynależność Polski do zachodniego kręgu kulturowego,

02O-1A_K08 rozróżnia i toleruje różnorodne podejście do życia ludzi Zachodu związane z jego rozwojem historycznym,

02O-1A_U11 krytycznie ocenia zjawiska społeczne i polityczne z otaczającej rzeczywistości.


Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia będą miały na celu zapoznanie studentów z wybranymi wydarzeniami historii Europy Zachodniej w XVI-XVIII wieku, które odgrywają ważną rolę do dnia dzisiejszego. Niejednokrotnie w dzisiejszych czasach są to echa zadawnionych konfliktów, nie budzące już dziś aż takich emocji, ale wpływające na zróżnicowanie dzisiejszej Europy. Omawiany okres był jednocześnie przełomowy, ponieważ doprowadził do przewagi Europy nad pozostałymi kontynentami na długie lata. W trakcie rozważań skupimy się na aspektach politycznych, społecznych, ekonomicznych, militarnych, mentalnych, a także na elementach myśli politycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Markiewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Markiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Jeziorny
Prowadzący grup: Dariusz Jeziorny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Przedmiot należy do modułu i kończy się projektem. Niezaliczenie któregoś z przedmiotów modułu lub projektu oznacza niezaliczenie modułu, czyli tym samym niezaliczenie całego semestru. Trzeba powtarzać cały moduł w takiej sytuacji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywać się będą w formie konwersatoryjnej. Studenci przed każdym spotkaniem otrzymują zestaw problemów do omówienia na kolejnych zajęciach. Do tego prowadzący przekazuje literaturę przedmiotu, pozwalającą na przygotowanie się do kolejnych zajęć. Jako że w trakcie krótkich zajęć niemożliwe jest kompleksowe przybliżenie historii Europy Zachodniej w okresie nowożytnym, w ich trakcie stosowana będzie metoda studium przypadku. Poruszane tematy niewątpliwie okażą zróżnicowanie światopoglądowe w gronie osób biorących udział w dyskusji, stąd forma „okrągłego stołu” wydaje się jak najbardziej odpowiadać zaangażowaniu w nią wszystkich członków grupy studenckiej. Jeśli taka forma dyskusji nie zaktywizuje większości jej uczestników, zastosowana zostanie metoda dyskusji punktowej.


W części projektowej będzie chodziło o przygotowanie lekcji dla uczniów liceum ogólnokształcącego. Będzie ona miała charakter debaty moderowanej przez prowadzącego zajęcia (będzie się to ograniczać głównie do zapewnienia obu stronom posiadania równych szans w dyskusji co do czasu). Celem projektu jest przybliżenie studentom pracy polityka, który przed kamerami próbuje przekonać do siebie słuchaczy. Po wprowadzeniu uczniów w zasady lekcji, dwuosobowe zespoły będą z sobą dyskutowały na wybrany temat z historii nowożytnej Europy Zachodniej (np. „dorobek europejskiego Oświecenia – pozytywny, czy negatywny”, lub „Wielka Rewolucja Francuska – korzyść czy katastrofa Zachodniej Europy”). Dyskusja będzie trwała 30 minut. Jej celem będzie przekonanie słuchających debaty uczniów do swoich racji, zarówno poprzez swoje argumenty, jak i przez atrakcyjny sposób ich przekazania. Po zakończeniu debaty uczniowie wypełnią anonimowe ankiety. Wskażą one, która strona sporu ich przekonała i dlaczego. Lekcja będzie filmowana – przygotowujący się do niej studenci wyrażają zgodę na nagranie. Wyniki ankiet poddane zostaną analizie w gronie osób obecnych na lekcji.

Sposoby i kryteria oceniania:

Oceniony zostanie przede wszystkim udział studentów w dyskusji. Merytoryczna zawartość wypowiedzi w trakcie konwersatorium pozwoli określić zakres zapoznania się uczestników zajęć z proponowaną literaturą przedmiotu. Natomiast w żaden sposób nie będą oceniane światopoglądy studentów, które z pewnością się ujawnią. Różnice w tej materii zapewne się pojawią przy ocenianiu wydarzeń z historii nowożytnej Europy Zachodniej. W dyskusji bez trudności wychwycone zostaną umiejętności zdobywane przez studentów w zakresie znajdowania informacji w zbiorach bibliotecznych, przeprowadzania analiz, rozumienia procesów historycznych, krytycznego oceniania i stosowania terminologii. Postawy również da się bezproblemowo zauważyć i ocenić w trakcie wymiany zdań. Student zobowiązany będzie uczęszczać na zajęcia – dozwolona liczba nieobecności bez żadnych konsekwencji: 2. Jeśli liczba nieobecności będzie wyższa, wtedy zaliczeniu indywidualnemu na konsultacjach podlegają wszystkie nieobecności.


W części projektowej opinie uczniów będą miały charakter decydujący; drużyna zwycięska otrzyma wyższe oceny; prowadzący natomiast może zróżnicować oceny w ramach dwuosobowych grup w zależności od zaobserwowanego wkładu pracy poszczególnych ich uczestników.

Treści kształcenia:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Rewolucja w sposobie walki Europejczyków.

3. Odkrycia geograficzne i ekspansja zamorska państw europejskich.

4. Kryzys w feudalnym sposobie gospodarowania w XIV-XV w. początki kapitalizmu.

5. Kościół na przełomie XV/XVI w. - przyczyny i treść wystąpienia M. Lutra.

6. Wojny religijne w Niemczech w XVI-XVII w.

7. Rewolucja w nauce.

8. Kontrreformacja a tolerancja.

9. Odejścia od średniowiecznego spojrzenia na państwo, władzę i społeczeństwo.

10. Protestantyzm i rewolucje (Niderlandy i Anglia).

11. Początki masonerii.

12. Kościół i wolnomularstwo.

13. Oświeceniowy przełom w spojrzeniu na politykę.

14. Wielka rewolucja francuska – zmiany społeczne i polityczne.

Literatura:

P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny – rozkwit – upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Warszawa 1994

J. Topolski, Narodziny kapitalizmu w Europie XIV-XVII wieku, wyd. III, Poznań 2003

A. C. Crombie, Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, t. II, Warszawa 1960

J. Delumeau, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w., t.1-2, Warszawa 1986

T. Cegielski, Ordo ex Chao. Wolnomularstwo i światopoglądowe kryzysy XVII i XVIII wieku, Warszawa 1994

K. Mikulski, J. Wijaczka, Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 2012

M. Żywczyński, Historia powszechna 1789-1871, różne wydania np. wyd. VIII, Warszawa 1997

Historie narodowe Anglii, Holandii, Niemiec, Francji, Hiszpanii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.