Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konsekwencje przewrotów technologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-2D001O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konsekwencje przewrotów technologicznych
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

W wyniku przeprowadzonych zajęć, student:

e1 ma uporządkowaną wiedzę na temat historii cywilizacji Zachodu: głównych etapów jej rozwoju oraz momentów przełomowych w jej dziejach (H1A_W04, 02O-1A_W05)

e2 ma świadomość związku teraźniejszości cywilizacji Zachodu z jej przeszłością (H1A_W06, 02O-1A_W07

e3 ma wiedzę na temat złożoności cywilizacji zachodniej, jej problematycznego charakteru oraz jej związków z kulturami świata niezachodniego

e4 posiada podstawowe umiejętności formułowania problemów badawczych i interpretacyjnych oraz posiada podstawowe umiejętności zastosowania metod odpowiednich do badanego przedmiotu (H1A_U01, H1A_U05, 02O-1A_U02)

e5 potrafi dokonać na poziomie podstawowym analizy, oceny i interpretacji zjawisk i wydarzeń z obszaru cywilizacji Zachodu (H1A_U02, H1A_U04, 02O-1A_U04)

e6 zna zakres i charakter swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej ciągłego pogłębiania oraz rozwijania umiejętności zawodowych (H1A_K01, 02O-1A_K01)

e7 potrafi współdziałać w grupie realizując proste zadania zespołowe oraz małe projekty (H1A_K02, H1A_U03, 02O-1A_K02)Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z uwarunkowaniami, przebiegiem i konsekwencjami (gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi) rewolucji przemysłowej w Europie Zachodniej; zapoznaje ze sposobami i drogami transferu techniki i technologii; kształci praktyczne umiejętności prezentowania przykładów przełomowych zmian technicznych i ich skutków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (w trakcie)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Woźniak
Prowadzący grup: Krzysztof Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Woźniak
Prowadzący grup: Krzysztof Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Zajęcia są częścią modułu z projektem. W przypadku niezaliczenia którejkolwiek jego części, student powtarza cały moduł wraz z projektem.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium: dyskusja problemowa; twórcze rozwiązywanie problemów; metoda laboratoryjna (analiza materiałów ikonograficznych i kartograficznych); praca w grupach.

Projekt: Rewolucja przemysłowa we włókiennictwie i jej techniczny wymiar.

Zadanie: Zorganizowanie wycieczki do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – przygotowanie i zaprezentowanie komentarza do ekspozycji muzealnej. Studenci pracują w dwóch grupach – specjaliści od przędzalnictwa i specjaliści od tkactwa. Organizują grupę adresatów (uczniów liceum), nawiązują kontakt z CMW, ustalają termin, pełnią rolę przedników po wystawie (w ramach swoich specjalności). Metody: praca w grupie, metoda prezentująca.


Sposoby i kryteria oceniania:

Część konwersatoryjna: Zaliczenie pisemne sprawdzające znajomość i umiejętność posługiwania się pojęciami i materiałem faktograficznym (sprawdzane są: e1, e2, e3, e4). Praca złożona z 20 zadań testowych – za każde poprawne rozwiązanie: 1pkt. Ocena bdb: 18-20 pkt, db + - 16-17 pkt, db – 14-15 pkt, dst+ - 12-13, dst – 10-11 pkt.

Część projektowa: obejmuje trzy elementy, oceniane odrębnie. 1) Elementy organizacyjne (1-5 pkt); 2) Przygotowanie scenariusza oprowadzania po wystawie (1-5 pkt); 3) Prezentacja z wykorzystaniem obiektów muzealnych (1-5 pkt). Skala ocen: bdb – 15 pkt, db+ - 13-14 pkt, db – 12-12 pkt, dst+ - 9-10 pkt, dst – 7-7 pkt. W części projektowej sprawdzane są: e5, e6, e7.


Treści kształcenia:

1. Rewolucja przemysłowa na Zachodzie Europy.

2. Drogi transferu techniki i technologii.

3. Industrializacja: proces i jego odmiany.

4. Urbanizacja. Proces nieunikniony?

5. Narodziny burżuazji i proletariatu.


Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. P. Hudson, The Industrial Revolution, London-New York 1992.

2. B. Buchhiem, Industrielle Revolutionen. Langfristige Wirtschaftsentwicklung in Großbritanien, Europa und Übersee, München 1994.

3. H.-W. Hanh, Die industrielle Revolution in Deutschland, München 1998.

4. B. Jałowiecki, Płaszczyzny urbanizacji, [w:] S. Solecki, M. Malikowski, Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana, Rzeszów 1999.

5. B. M. Walczak, Potencjalne źródła inspiracji dla zespołów fabryczno-mieszkalnych Karola Scheiblera w Łodzi, [w:] Filmowy pałac ziemi obiecanej. T 1: W stronę Scheiblerów, pod red. E. M. Bladowskiej, Łódź 2011.

6. R. Hoggart, Spojrzenie na kulturę robotniczą w Anglii, Warszawa 1976.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.