Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różnorodność form racjonalności i kryzys zaufania do rozumu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-2E002O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnorodność form racjonalności i kryzys zaufania do rozumu
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

02O-1A_W08: Ma podstawową wiedzę na temat głównych procesów kulturowych i społecznych modyfikujących współczesne oblicze cywilizacji Zachodu.

02O-1A_W12: Zna i rozumie podstawowe metody analizy, interpretacji i reinterpretacji wytworów kultury Zachodu (tekstów filozoficznych, obyczajów oraz zjawisk kultury popularnej)

02O-1A_U04: Potrafi dokonać na poziomie podstawowym analizy, oceny i interpretacji zjawisk i wydarzeń z obszaru cywilizacji Zachodu

02O-1A_U08: Potrafi umiejscowić badane zjawisko w odpowiednim kontekście historycznym, społecznym, kulturowym i ideowym

02O-1A_K01: Zna zakres i charakter swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej ciągłego pogłębiania oraz rozwijania umiejętności zawodowych.


Wiedza:

student posługuje się terminem „racjonalność” z uwzględnieniem różnych sposobów rozumienia tego terminu; umie zastosować go do analizy współczesnych zjawisk politycznych i społecznych oraz ma świadomość złożoności tych zjawisk; porządkuje zjawiska kulturowe przy pomocy pojęć racjonalności zaczerpniętych w wybranych przykładów filozofii współczesnej.

umiejętności: potrafi

wziąć udział w dyskusji szanując prezentowane w niej przez partnerów odmienności światopoglądowe; potrafi zdefiniować pojęcie „racjonalność” na różne sposoby oraz szukać modelów rozwiązywania współczesnych problemów w ramach różnych modelów racjonalności z obrębu współczesnej filozofii politycznej. Potrafi wysłuchać opinii osób bez wykształcenia filozoficznego i nawiązać z nimi dialog dotyczący problematyki filozoficznej, klarownie wyjaśniając terminy, jakimi się posługuje.

kompetencje społeczne: potrafi zaprezentować publicznie własne poglądy w przejrzysty sposób oraz wysłuchać cudzych argumentów, wziąć udział w dyskusji. Potrafi opisać współczesną sytuację polityczno-społeczną za pomocą pojęć ze współczesnej teorii politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki racjonalności i roli rozumu w proponowaniu rozwiązań problemów współczesności. Jest świadom istnienia różnych modelów racjonalności i zarzutów, jakie można przeciw nim wysunąć. Potrafi nawiązać kontakt z odbiorcami mediów.


Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje Studenta z różnymi sposobami rozumienia terminu „racjonalność” we współczesnej filozofii politycznej, że szczególnym uwzględnieniem źródła mocy wiążącej w obrębie różnych modeli racjonalności, a także możliwej krytyki każdego z omawianych modeli. Rozważania teoretyczne służą temu, by móc przeanalizować pytanie, na ile współczesne modele racjonalności są pomocna w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (w trakcie)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kędziora
Prowadzący grup: Krzysztof Kędziora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Miksa
Prowadzący grup: Joanna Miksa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Zajęcia są częścią modułu z projektem, w przypadku niezaliczenia którejkolwiek jego części, student powtarza cały moduł wraz z projektem.

Metody dydaktyczne:

konwersatorium: ustalanie i przyswojenie reguł prowadzenia dyskusji; wspólna lektura i analiza literatury obowiązkowej, definiowanie pojęć (10 zajęć).

- projekt:

Temat: Współczesne interpretacje pojęcia racjonalności i jego krytyka.

Zadanie: Przygotowanie audycji na antenie Radia Łódź/Radia Żak

Zadaniem Studentów będzie:

1. Nawiązanie kontaktu z instytucją, znalezienie Opiekuna projektu w Instytucji.

2. Wybór tematu z obszaru rzeczywistości społecznej, który miałby stać się przedmiotem audycji. Polegałaby ona na opracowaniu pewnego tematu z rzeczywistości społecznej przy pomocy narzędzi teoretycznych, które będą przedmiotem konwersatoryjnej części zajęć.

3. Przygotowanie audycji poprzez przygotowanie ankiety ulicznej/ reportażu – materiału ilustrującego audycję na żywo;

4. przygotowanie dyskusji i przeprowadzenie jej na antenie radiowej.


Zadania dla grup osób: studenci pracują w grupach – 1) przygotowujący materiał ilustrujący audycję, 2) biorący udział w dyskusji oraz ewentualnie 3) osoby zajmujące się nawiązywaniem kontaktu z instytucją, przekazywaniem innym Studentom jej wymagań.

Metody pracy: na zajęciach konwersatoryjnych dyskutujemy nad wybranymi tekstami, rekonstruujemy podstawowe pojęcia i modele racjonalności oraz jej krytyki we współczesnej filozofii politycznej.

Rodzaje aktywności studentów: poszczególne osoby odpowiedzialne są za: przygotowanie materiału ilustrującego audycję oraz przeprowadzenie dyskusji, nawiązanie kontaktu z instytucja

Sposoby i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Część konwersatoryjna: Zaliczenie pisemne sprawdzające znajomość i umiejętność posługiwania się pojęciami, umiejętność publicznego przedstawiania własnego stanowiska, udziału w dyskusji oraz jej prowadzenia. Praca będzie składała się z 10-u zadań testowych (maksymalnie 100 pkt) sprawdzających znajomość podstawowych terminów . Ocena bdb = 100-92 pkt, db + = 91-83, db = 82-74, dst+ = 73-64, dst = 63-54.

Część projektowa, ocena według tabeli:

Imię i nazwisko

Oceniane elementy projektu

Punkty/oceny


Elementy organizacyjne


Ścisła realizacja

merytoryczna -

przygotowanie i przeprowadzenie audycji radiowej

Obrona decyzji wyboru i sposobu opracowania zagadnienia

7-8 =dst

9-10=dst+

11-12=db

13-14=db+

15=bdbTreści kształcenia:

1. Pojęcie kultury w ujęciu Zygmunta Freuda – funkcja racjonalności i zagrożenia dla projektu kultury.

2. Oskarżenie rozumu w myśli Adorno i Horkheimera.

3. Rozumność w projekcie Johna Rawlsa.

4. Liberalne zaufanie dla racjonalności jednostki w myśli politycznej Nozicka.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

1. Th. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka Oświecenia, Warszawa 1994.

2. Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień [w:] tenże, Pisma społeczne, s. 163-227, Warszawa 1998.

3. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2009.

4. R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.