Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Artysta - członek wspólnoty czy outsider?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-3G003O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Artysta - członek wspólnoty czy outsider?
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

wiedza: student zna tradycyjne i współczesne koncepcje sztuki i rozumie ich implikacje społeczne; ma świadomość historycznego kształtowania się instytucji sztuki i kulturowych kontekstów jej rozwoju; zna filozoficzne i historyczne źródła autonomicznej koncepcji sztuki i jej przemiany związane ze współczesnym kontekstem kulturowym

umiejętności: analizuje zjawiska artystyczne na podstawie własnych obserwacji i interpretacji tekstów programowych; problematyzuje zjawiska artystyczne w ich aspekcie komunikacyjnym i społecznym, na ich przykładzie rekonstruuje polityczne spory o wartości, takie jak wolność indywidualna, dobro wspólne, rozróżnienie sfery publicznej i prywatnej. Samodzielnie formułuje problemy oraz pozyskuje informacje ze źródeł tradycyjnych i elektronicznych; przygotowuje krótką wypowiedź i prezentację ikonograficzną na wybrany temat; samodzielnie redaguje krótki tekst naukowy, prezentując własne poglądy na wybrany temat

kompetencje społeczne: krytycznie ocenia funkcjonowanie współczesnej sfery publicznej i instytucji sztuki, dostrzega pozytywne wzory i proponuje własne rozwiązania; przełamuje bariery związane z pozorną niekomunikatywnością sztuki współczesnej, stara się zrozumieć nowe/obce formy przekazu oraz wyrażane przez nie postawy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z historycznymi przemianami społecznych funkcji sztuki, uczy widzieć powiazania między ideałami politycznymi cywilizacji zachodniej a określonymi sposobami pojmowania i praktykowania sztuki; kształci umiejętność analizy współczesnych zjawisk związanych z funkcjonowaniem sztuki w sferze publicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rejniak-Majewska
Prowadzący grup: Agnieszka Rejniak-Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są metodą konwersatoryjną: studenci zapoznają się ze wskazaną lekturą, którą zobowiązani są skomentować w kilku zdaniach, formułując pytania i podkreślając wątki, które uznają za ciekawe. Na wybrane zajęcia przygotowują własne przykłady powiązane z danym zagadnieniem.


Jeżeli studenci wybiorą pracę projektową związaną z przedmiotem, grupowo wykonują zadanie projektowe.

Sposoby i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest praca pisemna (esej) oraz przygotowanie do zajęć i systematyczny udział w dyskusji. W trakcie pisania eseju niezbędny jest udział w konsultacjach i zaprezentowanie przynajmniej jednej wersji przygotowawczej w okresie minimum miesiąca przed zakończeniem zajęć (jako załącznik dokumentacji).


Warunki zaliczenia:

1.obecność - nie więcej niż 2 nieobecności,

2. aktywny udział w dyskusji nad lekturą - minimum na 4 zajęciach

3. prezentacja własnych przykładów do omawianych zagadnień - przynajmniej na jednych zajęciach (ważne jest uzasadnienie własnego stanowiska oraz oryginalne postawienie problemu, zachęcające do wspólnej dyskusji

4. praca pisemna - esej


Szczegółowe kryteria oceny:

dst aktywny udział (w tym przygotowanie komentarza) na minimum na 4 zajęciach, praca pisemna oceniona na minimum dst

dst+ aktywny udział na minimum na 6 zajęciach, praca pisemna na minimum dst

db aktywny udział na minimum na 8 zajęciach, praca pisemna na minimum dst

db+ aktywny udział na minimum na 10 zajęciach, praca pisemna na minimum dst+

bdb aktywny udział na minimum na 12 zajęciach, praca pisemna na minimum db.


Treści kształcenia:

1. Kształtowanie się wizerunku i roli artysty w nowożytnej i nowoczesnej kulturze europejskiej

2. Kształtowanie się nowoczesnych koncepcji sztuki, w aspekcie jej znaczeń moralnych, społecznych i politycznych

3. Współczesne spory o autonomię sztuki i jej miejsce w sferze publicznej


Literatura:

1. Jean Starobinsky, Portret artysty jako linoskoczka, „Literatura na Świecie” nr 9(65), 1976

2. Wiktor Szkłowski, Sztuka jako chwyt, w: Teoria badań literackich za granicą,.t. II, cz. III, red. Stefania Skwarczyńska, Kraków 1986

3. Artyści o sztuce, red. Elżbieta Grabska, Hanna Morawska, Warszawa 1969

4. Peter Bürger, Problem autonomii sztuki w społeczeństwie mieszczańskim, w: tegoż, Teoria awangardy, Kraków 2006

5. Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, w: tegoż, Twórca jako wytwórca, Poznań 1974, lub w innym zbiorze

6. Piotr Piotrowski, Agorafobia po komunizmie, w: tegoż, Sztuka według polityki, Kraków 2007

7. Marek Krajewski, Co to jest sztuka publiczna?, „Kultura i Społeczeństwo” nr 1, 2005

Pełna lista lektur zostanie podana na pierwszych zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.