ostatnia migracja danych: 1 godz. 13 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2 dni temu

Migracja uruchamiana jest w godzinach 6:00, 21:00 i trwa ok. 20-40 minut. W tym czasie serwis jest zamknięty.

 

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Łódzki prosimy kierować na adres: iod@uni.lodz.pl. W przypadku problemów m.in. z logowaniem do systemu USOS, poczty studenckiej prosimy o kontakt z: helpdesk@uni.lodz.pl lub helpdesk@unilodz.eu

 

 
 
 
 

 

  

 


 
Co zrobić, żeby uzyskać hasło i login do systemów UŁ? 

Postępuj zgodnie ze wskazówkami poniżej: 

 

1. Jak sprawdzić swój nowy login studenta/doktoranta UŁ?

- wejdź na stronę https://logowanie.uni.lodz.pl/ 
- pod polem Identyfikator kliknij w link Przypomnienie loginu
- w polu Prywatny adres e-mail wpisz swój prywatny adres e-mail (podany podczas rekrutacji i zarejestrowany w USOS), zaznacz pole „Nie jestem robotem”, kliknij „Zatwierdź”
- na Twój prywatny mail przyjdzie wiadomość z informacją o nowym loginie. Jeżeli jej nie dostałeś, sprawdź foldery Spam i Kosz

Twój nowy login będzie stworzony wg formatu ULxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl

 

2. Jak ustawić hasło do loginu studenta/doktoranta UŁ?

- Wejdź na stronę https://logowanie.uni.lodz.pl/
- pod polem „Hasło” kliknij w link Nie pamiętasz hasła
- w polu Identyfikator wpisz nowy login studenta, przykład: ULxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl , zaznacz pole „Nie jestem robotem”, kliknij „Zatwierdź”
- na Twój prywatny mail przyjdzie wiadomość z linkiem do zmiany hasła
- UWAGA: Hasło musi spełniać wymogi bezpieczeństwa (min. 8 znaków, duża i mała litera, cyfra; hasło nie może zawierać znaków specjalnych, nazw własnych typu imię, nazwisko, pesel; nowe hasło nie może być powiązane z poprzednimi)

 
Od razu po zmianie hasła możesz logować się Twoim nowym loginem i hasłem do USOSweb i Moodle.
Zaczekaj około 60 minut od zmiany hasła, zanim zalogujesz się do MS Office (poczty studenta/doktoranta UŁ). W tym czasie nastąpi migracja do Office 365.  
Następnie zaloguj się nowym loginem i hasłem na stronie https://www.office.com.
Pamiętaj, że jeden login i hasło służą do wszystkich systemów UŁ, w tym do poczty Office 365.
 
Coś poszło nie tak? Masz problem z nowym loginem lub hasłem? 
 
Zespół Helpdesk
Centrum Informatyki UŁ
 

 

What can I do to get a password and login to the UŁ systems? 
Follow the instructions below:

 

1. How do I check my new student/doctoral login?

- go to https://logowanie.uni.lodz.pl/ 
- under the ID field, click on the Login Reminder link
- in the Private e-mail address field, enter your private e-mail address (provided during recruitment and registered with the USOS), check the box "I am not a robot", click "Confirm"
- A message will be sent to your private e-mail with information about the new login. If you didn't get it, check the Spam and Trash folders

Remember that your login is created according to ULxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl format.

 

2. How to set a password for the UŁ student/doctoral student login?

- Go to https://logowanie.uni.lodz.pl
- under the field "Password" click the Forgot your password? link 
- in the ID field enter the new student login, for example: ULxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl , check the box "I'm not a robot", click "Confirm".
- a message with a link to change your password will be sent to your private email
- NOTICE: The password must meet security requirements (min. 8 characters, upper and lower case letters, numbers; the password must not contain special characters, names such as first name, last name, PESEL number; the new password must not be similar to the previous ones)

 

As soon as you change your password you can log in with your new login and password to USOSweb and Moodle.
Wait about 60 minutes after changing your password before logging into MS Office (UŁ student / doctoral student e-mail client) In the meantime, you will be migrated to Office 365.  
Then log in with your new login and password at https://www.office.com.
Remember that the same login and password are used for all systems of the UŁ, including Office 365 mail client.

Something went wrong? Do you have a problem with your new login or password? 

Read the FAQ for students / doctoral students of the University of Łódź (link to the website https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/microsoft-office-365-na-ul-nowe-konta-dla-pracownikow-doktorantow-i-studentow)

 

Helpdesk team
IT Centre of the University of Łódź