UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 3 dni temu

 Migracja uruchamiana jest w godzinach 06:00, 12:00, 21:00 i trwa ok. 20-40 minut. W tym czasie serwis jest zamknięty.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Łódzki prosimy kierować na adres: iod@uni.lodz.pl. W przypadku problemów m.in. z logowaniem do systemu USOS, poczty studenckiej prosimy o kontakt z: helpdesk@uni.lodz.pl. 

Komunikat
Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia
z dnia 24 maja 2024 roku.

W oparciu o art. 92 ust 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o stan Funduszu świadczeń stypendialnych w roku 2024 informuję, że zostaną wprowadzone stosowne zmiany do Regulaminu świadczeń stypendialnych wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 160 z dnia 13.09.2023 r. ze zmianami, umożliwiające wypłatę świadczeń w lipcu 2024.
Wypłata nastąpi w dniu 26.07.2024


dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ
Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia


Zmiana w sposobie składania wniosków o stypendium socjalne

Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów UŁ informuje, że od dnia 02.04.2024 roku od godz. 9:00 w systemie usosweb zostanie uruchomione aplikowanie o stypendium socjalne na rok akademicki 2023/24.
W celu złożenia wniosku o stypendium socjalne student w pierwszej kolejności musi złożyć oświadczenie o dochodach, następnie wniosek o stypendium socjalne.
Wydrukowane oświadczenie oraz wniosek o stypendium socjalne wraz z wszystkimi dokumentami należy dostarczyć do COSSiSSiD UŁ ul. Lumumby 1 w Łodzi.


Studentów rozpoczynających studia I i II stopnia w roku akademickim 2023/24 informujemy, że obowiązkowe szkolenia Prawo autorskie i BHP IV/V są dostępne na Platformie Zdalnego Kształcenia.  

We inform Students beginning their studies in the academic year 2023/24 that the mandatory training course in copyright & OSH IV/V training are available at Platforma Zdalnego Kształcenia


Co zrobić, żeby uzyskać hasło i login do systemów UŁ?

Postępuj zgodnie ze wskazówkami poniżej:

1. Jak sprawdzić swój nowy login studenta/doktoranta UŁ?

- wejdź na stronę https://login.uni.lodz.pl/
- pod polem Identyfikator kliknij w link Przypomnienie loginu
- w polu Prywatny adres e-mail wpisz swój prywatny adres e-mail (podany podczas rekrutacji i zarejestrowany w USOS), zaznacz pole „Nie jestem robotem", kliknij „Zatwierdź"
- na Twój prywatny mail przyjdzie wiadomość z informacją o nowym loginie. Jeżeli jej nie dostałeś, sprawdź foldery Spam i Kosz

Twój nowy login będzie stworzony wg formatu ULxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl

2. Jak ustawić/zresetować hasło do loginu studenta/doktoranta UŁ?

- Wejdź na stronę https://login.uni.lodz.pl/
- pod polem „Hasło" kliknij w link „Nie pamiętasz hasła"?
- w polu Identyfikator wpisz nowy login studenta, przykład: ULxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl , zaznacz pole „Nie jestem robotem", kliknij „Zatwierdź"
- na Twój prywatny mail przyjdzie wiadomość z linkiem do zmiany hasła
- UWAGA: Hasło musi spełniać wymogi bezpieczeństwa (min. 12 znaków, duża i mała litera, cyfra; hasło nie może zawierać znaków specjalnych, nazw własnych typu imię, nazwisko, pesel; nowe hasło nie może być powiązane z poprzednimi)
Od razu po zmianie hasła możesz logować się Twoim nowym loginem i hasłem do USOSweb i Moodle.
Zaczekaj około 60 minut od zmiany hasła, zanim zalogujesz się do MS Office (poczty studenta/doktoranta UŁ). W tym czasie nastąpi migracja do Office 365.
Następnie zaloguj się nowym loginem i hasłem na stronie https://www.office.com.
Pamiętaj, że jeden login i hasło służą do wszystkich systemów UŁ, w tym do poczty Office 365.

Coś poszło nie tak? Masz problem z nowym loginem lub hasłem?
Przeczytaj FAQ dla studenta/doktoranta UŁ 

Zespół Helpdesk
Centrum Informatyki UŁ


What can I do to get a password and login to the UŁ systems?

Follow the instructions below:

1. How do I check my new student/doctoral login?

- go to https://login.uni.lodz.pl/
- under the ID field, click on the Login Reminder link
- in the Private e-mail address field, enter your private e-mail address (provided during recruitment and registered with the USOS), check the box "I am not a robot", click "Confirm"
- A message will be sent to your private e-mail with information about the new login. If you didn't get it, check the Spam and Trash folders

Remember that your login is created according to ULxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl format.

2. How to set/reset a password for the UŁ student/doctoral student login?

- Go to https://login.uni.lodz.pl/
- under the field "Password" click the Reset password link
- in the ID field enter the new student login, for example: ULxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl , check the box "I'm not a robot", click "Confirm".
- a message with a link to change your password will be sent to your private email
- NOTICE: The password must meet security requirements (min. 12 characters, upper and lower case letters, numbers; the password must not contain special characters, names such as first name, last name, PESEL number; the new password must not be similar to the previous ones)

As soon as you change your password you can log in with your new login and password to USOSweb and Moodle.
Wait about 60 minutes after changing your password before logging into MS Office (UŁ student / doctoral student e-mail client) In the meantime, you will be migrated to Office 365.
Then log in with your new login and password at https://www.office.com.
Remember that the same login and password are used for all systems of the UŁ, including Office 365 mail client.

Something went wrong? Do you have a problem with your new login or password?

Read the FAQ for students / doctoral students of the University of Łódź 

Helpdesk team
IT Centre of the University of Łódź

 

 

Obrona pracy licencjackiej lub magisterskiej tuż-tuż?

Dołącz do naszej uniwersyteckiej akcji „Za kwiat dziękujemy"!

Zamiast bukietów możesz podarować komisji egzaminacyjnej kartki zaprojektowane przez małych podopiecznych fundacji: Słonie na Balkonie, Happy Kids i Moje Drzewko Pomarańczowe. Całkowity dochód z ich sprzedaży przekazujemy fundacjom.

Gdzie je kupić? Stacjonarnie w Sklepie UŁ w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Matejki 32) lub online (sklep.uni.lodz.pl).

Kartki „Za kwiaty dziękujemy" wykonane są z papieru ekologicznego, rozkładane, z przestrzenią na własny tekst. Do każdego egzemplarza dołączamy kopertę oraz jutowy sznurek.

Dołącz do łańcucha dobrych uczynków.


 

Uwolnij umysł i zasięgnij języka!

Masz pytanie, na które odpowiedź może znać ktoś związany z UŁ? Chcesz zaprosić na super wydarzenie lub konferencję, wstawić ogłoszenie, szukasz współlokatora, dowiedziałeś się o ciekawej ofercie pracy albo sprzedajesz podręczniki? Jeśli tak... to koniecznie wpadaj na Grupę Uniwersytetu Łódzkiego Uwolnij Umysł na Fb. Czekają na Ciebie #wydarzenia #inspiracje #oferty i #świetniludzie.

Śmiało – rozgość się!


UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW w Uniwersytecie Łódzkim

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jest warunkiem bezpłatnego korzystania z opieki medycznej.

Do ubezpieczenia zdrowotnego NFZ mają prawo przystąpić:

  • studenci/doktoranci, którzy ukończyli 26 lat i nie podejmują pracy na etacie lub umowy zlecenia
  • studenci /doktoranci,którzy nie ukończyli 26 lat, lecz nie posiadają rodziców albo opiekunów prawnych

Za osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego składki opłacane będą przez Uniwersytet Łódzki.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przyjmuje dziekanat wydziału zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 89 z dnia 2011.06.20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.


Na naszym Uniwersytecie działa Chór Akademicki.

Osób zainteresowane pięknym śpiewem i zarazem nauką śpiewu zapraszamy do odwiedzenia strony www.chorakademicki.uni.lodz.pl


 
 
 

Za wszystkie dane widoczne w serwisie UsosWeb odpowiedzialny jest dziekanat wydziału zalogowanej osoby.

Ponadto za oceny studenta z przedmiotów odpowiadają pracownicy dydaktyczni prowadzący przedmioty.

Wszystkie maile dotyczące rejestracji na zajęcia proszę kierować do osób odpowiedzialnych za rejestracje na wydziałach:

Wydział Matematyki i Informatyki: Żaneta Jędrzejczak
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: studiumwfis@uni.lodz.pl
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: Joanna Suliga
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny: Konrad Walkowski, Magdalena Górska
Wydział Nauk Geograficznych: Angelika Bierut-Mordylak
Wydział Filolozoficzno - Historyczny: Piotr Górny
Wydział Studiów Miedzynarodowych i Politologicznych: Hubert Michlewski
Wydział Filologiczny: Dorota Prasalska
Wydział Prawa i Administracji: zi@wpia.uni.lodz.pl
Wydział Zarządzania: Ewa Włodarska
Wydział Nauk o Wychowaniu, kierunek psychologia: Piotr Puczkieło, kierunek pedagogika: Bartłomiej Szatkowski
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej: dziekanat@fis.uni.lodz.pl
Wydział Chemii: Sylwia Latosek

 

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2