UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza historia krajów słowiańskich (XX-XXI w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0100-SLA435
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia krajów słowiańskich (XX-XXI w.)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Kurs przewiduje zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi historii Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej w XX i XXI w. W ramach zajęć zostaną również omówione najważniejsze kwestie dotyczące życia kulturalnego tego regionu.

Efekty uczenia się:

W efekcie odbytego kursu student powinien:

WIEDZA:

1. mieć elementarną wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy (historia, filozofia,

archeologia, historia sztuki i inne wybrane) (01F--1A_W02);

2. mieć podstawową wiedzę z zakresu historii słowiańskiego obszaru językowego (01F--1A_W07);

3. mieć podstawową wiedzę o tradycjach kulturowych Słowian, a zwłaszcza o kulturze nosicieli nauczanych języków słowiańskich

(01F--1A_W08).

UMIEJĘTNOŚCI:

1. posiadać umiejętność przygotowania wystąpień ustnych na tematy dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem

podstawowych ujęć teoretycznych i korzystając z literatury przedmiotu w języku polskim (01F-1A_U07);

2. umieć samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie tematyki przedmiotu (01F-1A_U10);

3. mieć elementarne umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów, dobór metod i narzędzi, opracowanie i prezentacja

wyników) pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie tematyki przedmiotu (01F-1A_U12).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. potrafić pracować w grupie, przyjmując różne w niej role (01F-1A_K01);

2. posiadać w stopniu dostatecznym kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, umiejętności określenia własnych zainteresowań, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów; świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski i Europy Południowo-Wschodniej i Środkowej (01F-1A_K05);

3. uczestniczyć w życiu kulturalnym i korzystać z różnych jego form, m.in. przez umiejętny dostęp do mediów (np. Internetu) i placówek kultury artystycznej oraz ośrodków działalności społecznej (01F-1A_K06).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kręzel
Prowadzący grup: Piotr Kręzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kręzel
Prowadzący grup: Piotr Kręzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wkład problemowy z zastosowaniem prezentacji i elementami kształcenia na odległość (studenci otrzymują niektóre materiały mailem), metody poszukujące (sytuacyjne), ćwiczeniowo-praktyczne (ćwiczenia).

Sposoby i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, prezentacje na wybrany temat – oceniane są w skali 2–5 i stanowią 25% oceny z przedmiotu.

Zaliczony egzamin na końcu semestru. Ocena z egzaminu stanowi 75% oceny z przedmiotu.

Treści kształcenia:

Tematyka zajęć:

1. Geografia historyczna Bałkanów i ziem czeskich.

2. I Republika – Czechosłowacja w okresie międzywojennym.

3. Powstanie i rozwój SHS – Jugosławia w latach 20 i 30 XX w.

4. Bułgaria w okresie międzywojennym.

5. Protektorat Czech i Moraw.

6. Ziemie południowosłowiańskie w okresie II wojny światowej.

7. Pod znakiem Bułgarskiej Republiki Ludowej.

8. Jugosławia po II wojnie światowej.

9. Czechosłowacja w latach 1945-1967.

10. Praska Wiosna i interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (1968 r.).

11. Aksamitna Rewolucja. Powstanie Republiki Czeskiej.

12. Rozpad Jugosławii. Wojna w Bośni i Hercegowinie.

13. Problem kosowski i interwencja NATO.

14. Bułgaria w dobie transformacji ustrojowej.

15. Powstanie niepodległej Republiki Czarnogóry.

Literatura:

Bataković D., Nova istorija srpskog naroda, Beograd 2010.

Emmert F., Průvodce českými dějinami 20. století, Brno 2019.

Felczak W., Wasilewski T., Historia Jugosławii, Wrocław 1985.

Gibas-Krzak D., Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania-przebieg-konsekwencje, Toruń 2009.

Heck R., Orzechowski M., Historia Czechosłowacji, Wrocław 1969.

Jokeš P., Czesi. Przewodnik po historii narodu i państwa, Kraków 2020.

Juda C., Pod znakiem BRL-u. Kultura bułgarska w pułapce ideologii, Kraków 2004.

Penczew W., Rychlík J., Historia Czech, Wrocław 2020.

Pavlowitch S., Historia Bałkanów (1804-1945), Warszawa 2009.

Stein E., Česko – Slovensko, Praha 2000.

Wasilewski T., Historia Bułgarii, Wrocław 1988.

Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, red. K. Janicki, Kraków-Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kręzel
Prowadzący grup: Piotr Kręzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wkład problemowy z zastosowaniem prezentacji i elementami kształcenia na odległość (studenci otrzymują niektóre materiały mailem), metody poszukujące (sytuacyjne), ćwiczeniowo-praktyczne (ćwiczenia).

Sposoby i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, prezentacje na wybrany temat – oceniane są w skali 2–5 i stanowią 25% oceny z przedmiotu.

Zaliczony egzamin na końcu semestru. Ocena z egzaminu stanowi 75% oceny z przedmiotu.

Treści kształcenia:

Tematyka zajęć:

1. Geografia historyczna Bałkanów i ziem czeskich.

2. I Republika – Czechosłowacja w okresie międzywojennym.

3. Powstanie i rozwój SHS – Jugosławia w latach 20 i 30 XX w.

4. Bułgaria w okresie międzywojennym.

5. Protektorat Czech i Moraw.

6. Ziemie południowosłowiańskie w okresie II wojny światowej.

7. Pod znakiem Bułgarskiej Republiki Ludowej.

8. Jugosławia po II wojnie światowej.

9. Czechosłowacja w latach 1945-1967.

10. Praska Wiosna i interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (1968 r.).

11. Aksamitna Rewolucja. Powstanie Republiki Czeskiej.

12. Rozpad Jugosławii. Wojna w Bośni i Hercegowinie.

13. Problem kosowski i interwencja NATO.

14. Bułgaria w dobie transformacji ustrojowej.

15. Powstanie niepodległej Republiki Czarnogóry.

Literatura:

Bataković D., Nova istorija srpskog naroda, Beograd 2010.

Emmert F., Průvodce českými dějinami 20. století, Brno 2019.

Felczak W., Wasilewski T., Historia Jugosławii, Wrocław 1985.

Gibas-Krzak D., Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania-przebieg-konsekwencje, Toruń 2009.

Heck R., Orzechowski M., Historia Czechosłowacji, Wrocław 1969.

Jokeš P., Czesi. Przewodnik po historii narodu i państwa, Kraków 2020.

Juda C., Pod znakiem BRL-u. Kultura bułgarska w pułapce ideologii, Kraków 2004.

Penczew W., Rychlík J., Historia Czech, Wrocław 2020.

Pavlowitch S., Historia Bałkanów (1804-1945), Warszawa 2009.

Stein E., Česko – Slovensko, Praha 2000.

Wasilewski T., Historia Bułgarii, Wrocław 1988.

Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, red. K. Janicki, Kraków-Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-08 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kręzel
Prowadzący grup: Piotr Kręzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wkład problemowy z zastosowaniem prezentacji i elementami kształcenia na odległość (studenci otrzymują niektóre materiały mailem), metody poszukujące (sytuacyjne), ćwiczeniowo-praktyczne (ćwiczenia).

Sposoby i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, prezentacje na wybrany temat – oceniane są w skali 2–5 i stanowią 25% oceny z przedmiotu.

Zaliczony egzamin na końcu semestru. Ocena z egzaminu stanowi 75% oceny z przedmiotu.

Treści kształcenia:

Tematyka zajęć:

1. Geografia historyczna Bałkanów i ziem czeskich.

2. I Republika – Czechosłowacja w okresie międzywojennym.

3. Powstanie i rozwój SHS – Jugosławia w latach 20 i 30 XX w.

4. Bułgaria w okresie międzywojennym.

5. Protektorat Czech i Moraw.

6. Ziemie południowosłowiańskie w okresie II wojny światowej.

7. Pod znakiem Bułgarskiej Republiki Ludowej.

8. Jugosławia po II wojnie światowej.

9. Czechosłowacja w latach 1945-1967.

10. Praska Wiosna i interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (1968 r.).

11. Aksamitna Rewolucja. Powstanie Republiki Czeskiej.

12. Rozpad Jugosławii. Wojna w Bośni i Hercegowinie.

13. Problem kosowski i interwencja NATO.

14. Bułgaria w dobie transformacji ustrojowej.

15. Powstanie niepodległej Republiki Czarnogóry.

Literatura:

Bataković D., Nova istorija srpskog naroda, Beograd 2010.

Emmert F., Průvodce českými dějinami 20. století, Brno 2019.

Felczak W., Wasilewski T., Historia Jugosławii, Wrocław 1985.

Gibas-Krzak D., Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania-przebieg-konsekwencje, Toruń 2009.

Heck R., Orzechowski M., Historia Czechosłowacji, Wrocław 1969.

Jokeš P., Czesi. Przewodnik po historii narodu i państwa, Kraków 2020.

Juda C., Pod znakiem BRL-u. Kultura bułgarska w pułapce ideologii, Kraków 2004.

Penczew W., Rychlík J., Historia Czech, Wrocław 2020.

Pavlowitch S., Historia Bałkanów (1804-1945), Warszawa 2009.

Stein E., Česko – Slovensko, Praha 2000.

Wasilewski T., Historia Bułgarii, Wrocław 1988.

Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, red. K. Janicki, Kraków-Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1