UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka A (serbskiego) I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0100-SMA130
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka A (serbskiego) I
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sanja Miletić
Prowadzący grup: Sanja Miletić, Milijana Simonović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Metody podające (tekst programowany, opowiadanie), metody poszukujące (sytuacyjne), ćwiczeniowo-praktyczne (ćwiczenia, projekt), metody eksponujące (symulacja).

Sposoby i kryteria oceniania:

Studenta obowiązuje obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione i niezaliczone nieobecności) i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań weryfikujących postępy w nauce (testy i prace domowe).

Stopień przyswojenia określonego materiału gramatycznego i leksykalnego weryfikowany jest za pomocą testów śródsemestralnych. Każdy z takich testów może być poprawiany dwukrotnie (poprawa i/lub nieterminowe zaliczenie może skutkować obniżeniem oceny cząstkowej). Niezaliczenie kompletu testów śródsemestralnych uniemożliwia zaliczenie semestru.

Semestr letni kończy się egzaminem, składającym się z części pisemnej i ustnej. Egzamin ustny możliwy jest wyłącznie po zaliczeniu części pisemnej.

Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią poszczególnych części składowych: uczestnictwa w zajęciach – 10%, testów – 30%, prac domowych – 10%, egzaminu –50%.


Treści kształcenia:

umiejętności – posługiwanie się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka serbskiego odpowiednio do sytuacji; używanie popularnych wyrażeń idiomatycznych; dyskusje na różne popularne tematy


słownictwo – słownictwo dotyczące różnych tematów w życiu codziennym i codezinnego administracyjnym; słownictwo z tematów takich jak: życiorys, opinia o filmie, list prywatny oficjalny i nieoficjalny; wyrażanie emocji, opinii, myśli na różne tematy życia


gramatyka – rozpoznawanie i stosowanie poprawnych form gramatycznych, wyrażających i pozwalających na wyrażenie intencji w zakresie objętych wykazem funkcji i pojęć językowych dla poziomu bardzo zaawansowanego; odmiana rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników z wyjątkami; umiejętność używania mowy zależnej i niezależnej; umiejętność używania imiesłów przysłówkowych w zdaniach


Literatura:

Bjelaković, Vojinović Naučimo srpski II, Novi Sad, 2006

Ćorić B., Srpski jezik za strance, Beograd, 1990

Đurišić-Stojanović D., U. Radnović, Poljsko-srpski rečnik / Słownik polsko-serbski, t. I-II, Belgrad, 1999

Frančić V., Słownik serbsko-chorwacko-polski, t. I-II, Warszawa, 1987

Pešikan M., J. Jerković, M. Prižurica, Pravopis srpskoga jezika, Novi Sad – Beograd, 1995

Materiały własne wykładowcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-07
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sanja Miletić
Prowadzący grup: Piotr Kręzel, Marek Majer, Sanja Miletić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Metody podające (tekst programowany, opowiadanie), metody poszukujące (sytuacyjne), ćwiczeniowo-praktyczne (ćwiczenia, projekt), metody eksponujące (symulacja).

Sposoby i kryteria oceniania:

Studenta obowiązuje obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione i niezaliczone nieobecności) i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań weryfikujących postępy w nauce (testy i prace domowe).

Stopień przyswojenia określonego materiału gramatycznego i leksykalnego weryfikowany jest za pomocą testów śródsemestralnych. Każdy z takich testów może być poprawiany dwukrotnie (poprawa i/lub nieterminowe zaliczenie może skutkować obniżeniem oceny cząstkowej). Niezaliczenie kompletu testów śródsemestralnych uniemożliwia zaliczenie semestru.


Treści kształcenia:

umiejętności – rozumienie różnego rodzaju tekstów, z uwzględnieniem znaczeń ukrytych, wyrażonych pośrednio; używanie języka w sposób płynny, łatwe odnajdywanie właściwych sformułowań.


słownictwo – słownictwo dotyczące różnych tematów życia codziennego i działań administracyjnych; leksyka z zagadnień odnoszących się do różnego rodzaju próśb, skarg, ogłoszeń, zażaleń, listów motywacyjnych itp.; język gospodarki, prawa;


gramatyka – rozpoznawanie i stosowanie poprawnych form gramatycznych, wyrażających i pozwalających na wyrażanie intencji w zakresie objętych wykazem funkcji i pojęć językowych dla poziomu średniego ogólnego; odmiana rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników (wraz z wyjątkami); znajomość funkcji syntaktycznych przypadków; tworzenie i użycie nieosobowych i osobowych form czasowników; budowanie okresów warunkowychLiteratura:

Bjelaković, Vojinović Naučimo srpski I, Novi Sad, 2006

Bjelaković, Vojinović Naučimo srpski II, Novi Sad, 2006

Ćorić B., Srpski jezik za strance, Beograd, 1990

Đurišić-Stojanović D., U. Radnović, Poljsko-srpski rečnik / Słownik polsko-serbski, t. I-II, Belgrad, 1999

Frančić V., Słownik serbsko-chorwacko-polski, t. I-II, Warszawa, 1987

Pešikan M., J. Jerković, M. Prižurica, Pravopis srpskoga jezika, Novi Sad – Beograd, 1995

Materiały własne wykładowcy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1