UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka A (czeskiego) II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0100-SMA229
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka A (czeskiego) II
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Zapoznanie studenta z historią literatury czeskiej w ujęciu chronologicznym, od początków kształtowania się literatury w języku narodowym (z uwzględnieniem wcześniejszych tradycji oraz towarzyszącego rozwojowi tej literatury kontekstu literatury łacińskiej i niemieckiej).


Pogłębienie umiejętności opisu, analizy i interpretacji oraz wartościowania dzieła literackiego z uwzględnieniem różnych kontekstów interpretacyjnych.


Skrócony opis:

Konwersatorium

1. Počátky lidové slovesnosti, ohlasová poezie (K. J. Erben, F. L. Čelakovský, B. Němcová)

2. Literární romantismus - Mácha Máj

3. K. Havlíček + RKZ

4. Májovci – J. Neruda a V. Hálek, K. Světlá, E. Krásnohorská

5. Ruchovci a Lumírovci, J. Arbes, J. Zeyer, S. Čech, J. Vrchlický

6. Legionářská literatura (F. Langer, J. Kopta, R. Medek) + J. Hašek

7. Liberalny humanizm czeski - Bratři Čapkové, společenská próza I. Olbracht

8. Franz Kafka a pražští německy píšící autoři (R. M. Rilke, F. Werfel, G. Meyrink)

9. Symbolizm, impresjonizm, dekadentyzm, anarchizm przełomu wieków (K. Hlaváček, V. Dyk, P. Bezruč)

10. Kubizm, poetyzm, surrealizm, poezia proletariacka (V. Nezval, J. Seifert, J. Wolker)

11. K. Poláček, O. Pavel, A. Lustig

12. F. Halas, V. Holan, F. Hrubín, J. Skácel

13. Czescy pisarze światowego formatu: B. Hrabal, M. Kundera, J. Škvorecký, L. Fuks, V. Körner

14. Czeskie bestsellery: proza K. Michala i Mi. Viewegha

15. Współczesna literatura czeska

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. zna najważniejsze elementy czeskiego procesu historycznoliterackiego od początku do końca XX wieku;

2. rozumie uwarunkowania historyczne twórczości literackiej;

3. potrafi przyporządkować poszczególne dzieła literackie do ich twórców;

4. umie wskazać kluczowe momenty i postacie decydujące o przebiegu procesu historycznoliterackiego;

5. zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego.

Umiejętności

1. student potrafi zanalizować i zinterpretować teksty literackie pochodzące z innego niż rodzimy kontekstu kulturowego;

2. potrafi przeprowadzić krytyczną interpretację różnych dzieł literackich;

3. posiada umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji i wykorzystywania ich podczas przygotowywania pracy pisemnej;

4. potrafi planować działania, których celem jest przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Kompetencje społeczne (postawy)

1. wykazuje wrażliwość na literaturę i ma świadomość potrzeby ciągłego rozwoju kulturalnego;

2. wykazuje postawę otwartości na odmienne kultury;

3. docenia znaczenie tradycji i dziedzictwa kulturowego w obrębie regionu, kraju, kontynentu;

4. ma świadomość wpływu tradycji na współczesność;

5. efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 90 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jiří Byčkov
Prowadzący grup: Jiří Byčkov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Egzamin - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 90 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jiří Byčkov
Prowadzący grup: Jiří Byčkov, Piotr Kręzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Egzamin - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1