UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przekład i analiza tekstów naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0100-SMDT211
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekład i analiza tekstów naukowych
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Znajomość dwóch wybranych języków słowiańskich na poziomie B2.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z warsztatem tłumacza tekstów naukowych języków słowiańskich.

Efekty uczenia się:

W efekcie odbytego kursu student powinien:

WIEDZA:

1. mieć uporządkowaną wiedzę dotyczącą teorii przekładu i technik przekładowych (01FS-2A_W01).

UMIEJĘTNOŚCI:

1. posiadać rozszerzone umiejętności w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki słowiańskie i odwrotnie (01FS-2A_U02);

2. umieć samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, wybierając świadomie różne metody badawcze; potrafić dotrzeć do literatury przedmiotu, opracować ją i zaprezentować; potrafić analizować prace innych autorów, dokonać syntezy stanu badań w zakresie translatoryki (01F--2A_U11);

3. potrafić tłumaczyć ustnie i pisemnie teksty użytkowe oraz fachowe z języka polskiego na obcy i odwrotnie (01F--2A_U13; 01F-2A_U09);

4. potrafić porozumiewać się ze specjalistami ze swojej dyscypliny z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych w zakresie

wybranej specjalizacji (01F-2A_U12).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. potrafić podejmować samodzielne działania i decyzje o swej karierze zawodowej na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji, znać rynek pracy i dysponować umiejętnościami komunikacyjnymi, społecznymi, interpersonalnymi, które predysponują do pracy w sektorze kultury, oświaty, mediów, biurach tłumaczy (01F--2A_K08);

2. prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu (01F--2A_K05).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kręzel
Prowadzący grup: Piotr Kręzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kręzel
Prowadzący grup: Piotr Kręzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Dyskusja grupowa (metoda sytuacyjna), praca indywidualna (lub grupowa) nad przekładem wybranych tekstów; ćwiczenia warsztatowe i przedmiotowe, dyskusja, projekt tłumaczeniowy.

Sposoby i kryteria oceniania:

Studenta obowiązuje obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione i niezaliczone nieobecności).

Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią poszczególnych części składowych: uczestnictwa w zajęciach i prac domowych – 20%, pisemnej pracy zaliczeniowej – 80%.


Treści kształcenia:

Zajęcia obejmują praktyczne ćwiczenia z przekładu tekstów naukowych z języka czeskiego oraz serbskiego na język polski.

Treści:

1) Praktyczne ćwiczenia translacyjne (przekład tekstów literaturoznawczych, językoznawczych, historiograficznych, kulturoznawczych, geograficznych, politologicznych oraz innych);

2) Analiza tekstu do tłumaczenia – rozpoznawanie zjawisk językowych;

3) Zdobywanie wiedzy potrzebnej do przetłumaczenia tekstu z wykorzystaniem podstawowych źródeł wiedzy tłumacza;

4) Kompetencje tłumacza. Granice swobody przy tłumaczeniu tekstu naukowego, najczęściej popełniane błędy i zakres odpowiedzialności za efekt końcowy;

5) Podstawowe problemy w pracy tłumacza.

Literatura:

K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków 2000.

Z. Kozłowska, A. Szczęsny, Tłumaczenie pisemne na język polski. Kompendium. Warszawa 2018.

M. Sibinović Origial i prevod. Beograd 1979

Materiały własne wykładowcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sanja Miletić
Prowadzący grup: Marek Majer, Sanja Miletić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Dyskusja grupowa (metoda sytuacyjna), praca indywidualna (lub grupowa) nad przekładem wybranych tekstów; ćwiczenia warsztatowe i przedmiotowe, dyskusja, projekt tłumaczeniowy.

Sposoby i kryteria oceniania:

Studenta obowiązuje obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione i niezaliczone nieobecności).

Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią poszczególnych części składowych: uczestnictwa w zajęciach i prac domowych – 35%, pisemnej pracy zaliczeniowej oraz/lub prezentacji – 65%.


Treści kształcenia:

Zajęcia obejmują praktyczne ćwiczenia z przekładu tekstów naukowych z języka polskiego na język serbski i (rzadziej) z języka serbskiego na język polski.

Treści:

1) Praktyczne ćwiczenia translacyjne (przekład tekstów literaturoznawczych i/lub językoznawczych);

2) Analiza tekstu do tłumaczenia – rozpoznawanie zjawisk językowych;

3) Zdobywanie wiedzy potrzebnej do przetłumaczenia tekstu z wykorzystaniem podstawowych źródeł wiedzy tłumacza;

4) Kompetencje tłumacza. Granice swobody przy tłumaczeniu tekstu naukowego, najczęściej popełniane błędy i zakres odpowiedzialności za efekt końcowy;

5) Podstawowe problemy w pracy tłumacza.

Literatura:

K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków 2000.

Z. Kozłowska, A. Szczęsny, Tłumaczenie pisemne na język polski. Kompendium. Warszawa 2018.

M. Sibinović Origial i prevod. Beograd 1979

Materiały własne wykładowcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-08 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zatorska
Prowadzący grup: Agnieszka Zatorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Brzozowska
Prowadzący grup: Zofia Brzozowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium - zapoznanie z problematyką tłumaczenia słowiańskich tekstów naukowych na język polski i odwrotnie.

Sposoby i kryteria oceniania:

Studenta obowiązuje obecność i aktywność na zajęciach oraz przygotowanie czterech przekładów tekstów naukowych z dwóch wybranych języków słowiańskich na język polski.


Treści kształcenia:

Zajęcia obejmują praktyczne ćwiczenia z przekładu tekstów naukowych z dwóch wybranych języków słowiańskich na język polski i na odwrót.

1. Kompetencje tłumacza. Granice swobody przy tłumaczeniu tekstu naukowego, najczęściej popełniane błędy i zakres odpowiedzialności za efekt końcowy.

2. Podstawowe problemy w pracy tłumacza.

3. Tłumaczenie tekstu naukowego na tle innych typów przekładów tekstów specjalistycznych.

4. Praktyczne ćwiczenia translacyjne (przekład tekstów naukowych z dwóch wybranych języków słowiańskich, z uwzględnieniem materiałów o różnej tematyce: od nauk humanistycznych po przyrodnicze i ścisłe).

Literatura:

• K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków 2000.

• J. Pieńkos, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003.

• J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, Warszawa 1993.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bednarska
Prowadzący grup: Katarzyna Bednarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1