Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie wizje cywilizacji zachodniej w XX stuleciu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-2E001O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie wizje cywilizacji zachodniej w XX stuleciu
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

02O-1A_W03; 02O-1A_W05; 02O-1A_W08;

- student zna konteksty historyczne i społeczne towarzyszące powstaniu poszczególnych koncepcji cywilizacji

- wykazuje się wiedzą na temat najwybitniejszych twórców koncepcji cywilizacyjnego pluralizmu w XX wieku (zna ich dorobek naukowy)

student potrafi wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi wizjami cywilizacji zachodniej.

- potrafi określić polski wkład w refleksję cywilizacyjną

- potrafi operować podstawowymi pojęciami i kategoriami jak: cywilizacja, kultura, prawa dziejowe, pluralizm cywilizacyjny, teleologia itp.


-zna podstawową terminologię nauk służących do opisu i zrozumienia

cywilizacji Zachodu.

-Ma uporządkowaną wiedzę na temat historii cywilizacji Zachodu:

głównych etapów jej rozwoju oraz momentów przełomowych w jej

dziejach.

-Ma świadomość związku teraźniejszości cywilizacji Zachodu z jej

przeszłością.

Umiejętności:

02O-1A_U01; 02O-1A_U09; 02O-1A_U12; 02O-1A_U15


- student umie samodzielnie analizować fragmenty tekstów źródłowych, formułować własne sądy na ich temat, korzystać z literatury przedmiotu;

kompetencje społeczne: 02O-1A_K02; 02O-1A_K03; 02O-1A_K08

- zdaje sobie sprawę z różnorodności sposobów definiowania i postrzeganiu cywilizacji zachodniej

- jest świadomy faktu iż cywilizacja zachodnia jest tylko jedną z form organizacji życia zbiorowego

- nie wartościuje zbiorowości ze względu na przynależność do określonej cywilizacji

-potrafi współdziałać w grupie realizując proste zadania zespołowe oraz

małe projekty.


Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej terminologii; pojęć: cywilizacja, pluralizm cywilizacyjny, historiozofia, prawa dziejowe, okcydentalizm itp. Umiejętność wyszukiwania informacji dotyczących biografii intelektualnych myślicieli, których teksty będą poddawane analizie. Bierna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi europejskimi koncepcjami pluralizmu cywilizacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wizji cywilizacji zachodniej nazywanej też łacińską, judeochrześcijańską itp. Punktem wyjścia będą koncepcje Oswalda Spenglera, Arnolda Toynbee`go i Fernanda Braudela. Kolejny element zajęć to przyjrzenie się jak owa myśl była recypowana na polskim gruncie i czy mieliśmy propozycje na miarę tych, które funkcjonowały w myśli europejskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Lesiakowski
Prowadzący grup: Krzysztof Lesiakowski, Joanna Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Brak

Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna (wspólna analiza obowiązkowej literatury) i metoda referatu (względnie prezentacji multimedialnej) jako wprowadzenie do dyskusji.

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się: aktywność w czasie zajęć z wykorzystaniem przeczytanej literatury (30% oceny końcowej, sprawdzane są: e 1, e2, e3,e6) przedstawienie referatu lub prezentacji komputerowej (30% oceny końcowej, sprawdzane są e3, e4, e5), zaliczenie testu końcowego (40% oceny końcowej, sprawdzane są e1, e2). Ocena końcowa będzie sumą ocen cząstkowych.

Treści kształcenia:

1. Sprawy organizacyjne.

2. Nowy ład polityczny w Europie po I wojnie światowej.

3. Wpływ „wielkiej wojny” na życie społeczne w Europie Zachodniej okresu międzywojennego.

4. Faszyzm we Włoszech i Niemczech – źródła, podobieństwa, różnice.

5. Od demokracji do autorytaryzmu. Ewolucja ustroju Polski w okresie międzywojennym na tle sytuacji w innych krajach europejskich.

6. Wielki kryzys gospodarczy 1929–1935 i narodziny koncepcji interwencjonizmu państwowego.

7. Zagłada ludności żydowskiej w latach II wojny światowej – geneza i konsekwencje.

8. Uwarunkowania przeobrażeń społeczno-kulturowych w Europie po II wojnie światowej.

9. Migracje ludności w Europie po II wojnie światowej.

10. Powojenne przemiany w systemie wartości społeczeństw europejskich. Zmiany obyczajowe.

11. Między akceptacją a krytyką społeczeństwa kapitalistycznego - Ruchy społeczne lat 60. i 70. XX w.

12. II fala feminizmu.

13. Nowe tendencje rozwojowe w kulturze i ich konsekwencje.

14. Wpływ globalizacji na życie społeczne i kulturowe społeczeństw europejskich na przełomie XX i XXI w. Konsumpcjonizm jako zjawisko społeczne.

15. Podsumowanie zajęć – test sprawdzający.
Literatura:

Briggs A., Clavin P, Europa dwóch stuleci 1978-1989, Wrocław-Warszawa-

Kraków 2000.

Kaelble H., Społeczna historia Europy. Od 1945 do współczesności, Warszawa

2010.

Kiwerska J., Świat w latach 1989 – 2004. Wydarzenia – konflikty – procesy,

Poznań 2005.

Lowe K., Dziki kontynent: Europa po II wojnie światowej, Warszawa 2014.

Tokaczyk R., Nowa Lewica. Rodowód – ruchy – ideologie – recepcja, Kraków

2010.

Tyszkiewicz J., E. Czapiewski. Historia Powszechna. Wiek XX, Warszawa 2014

Skrzypek A., Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009.

Żarnowski J., Społeczeństwa XX wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kolbuszewska
Prowadzący grup: Jolanta Kolbuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Zajęcia są częścią modułu z projektem, w przypadku niezaliczenia którejkolwiek jego części, student powtarza cały moduł wraz z projektem.

Metody dydaktyczne:

1. CZĘŚĆ KONWERSATORYJNA:

Praca z tekstem źródłowym, dyskusja, stoliki eksperckie, referaty. Lektura i analiza literatury obowiązkowej, definiowanie pojęć.

2. PROJEKT:

Temat projektu: Łódź pomiędzy Wschodem a Zachodem- wpływ kultur i cywilizacji na współczesne oblicze miasta.

Zadanie: zgromadzenie literatury przedmiotu, na podstawie której, uczestnicy projektu zyskają informacje związane z dziedzictwem materialnym wielokulturowej Łodzi. We współczesnym krajobrazie miasta będą potrafili odnaleźć ślady przeszłości w postaci budynków mieszkalnych, willi i pałaców fabrykanckich, zespołów przemysłowych i zabudowań użyteczności publicznej, stanowiących trwałe ślady kultur i cywilizacji ścierających się na terenie naszego miasta. Po zgromadzeniu wspomnianych informacji i wyspecyfikowaniu najistotniejszych śladów (głównie zabudowy) uczestnicy projektu wykonają dokumentację fotograficzną (zapis na płytach CD lub DVD), która stanie się częścią multimedialnej prezentacji. Prezentacja zostanie przedstawiona podczas zajęć i skierowana będzie do uczestników konwersatorium. Po prezentacji odbędzie się dyskusja na temat ewentualnych różnic i przewagi wpływów cywilizacji Wschodu lub Zachodu na urbanistyczno- architektoniczny krajobraz Łodzi.

Zadania dla grup: uczestnicy projektu wspólnie gromadzą informacje i źródła. Dokonują dokumentacji fotograficznej (możliwy podział zadań). Następnie dzielą się na dwie grupy: pierwszą, która zajmie się wpływami Wschodu (głównie kultury rosyjskiej) na oblicze miasta; druga zajmie się cywilizacją Zachodu (wpływami niemieckimi/żydowskimi). Następnie przygotowana zostanie prezentacja multimedialna składająca się z tekstu, zdjęć, filmów, muzyki. Zaprezentowana zostanie w 14 tygodniu zajęć. Bezpośrednio po niej odbędzie się dyskusja.

Metody pracy: w drugiej połowie semestru na zajęciach konwersatoryjnych dyskutujemy nad dziedzictwem kulturowym Łodzi. Zastanawiamy się nad tym jakie ślady niegdyś wielonarodowego i wielowyznaniowego miasta, odnajdziemy we współczesnej przestrzeni miejskiej.

Rodzaje aktywności studentów: poszczególne osoby odpowiedzialne są za: zgromadzenie bazy źródłowej, wybór zabytków, które uwzględnione zostaną w projekcie. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, przygotowanie prezentacji i skomentowanie jej. Dokładny podział obowiązków będzie uzależniony od liczby studentów, która zgłosi się do realizacji projektu w ramach tej części modułu.


Sposoby i kryteria oceniania:

1 część konwersatoryjna: na ocenę końcową składać się będzie frekwencja, aktywność, test końcowy.

Test złożony będzie z pytań sprawdzających znajomość i umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami, koncepcjami, materiałem faktograficznym i ikonograficznym. Przewiduję 20 zadań testowych.

2 Projekt: Ocenie poddawane będą- elementy organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, realizacja zadań merytorycznych.


Treści kształcenia:

- wprowadzenie w tematykę pluralizmu cywilizacyjnego (epoka nowożytna).

- Oswald Spengler i jego wizja „upadku Zachodu”.

- Feliksa Konecznego wizja dziejów

- Cywilizacja łacińska i jej wrogowie (F. Koneczny)

- Koncepcja pluralizmu cywilizacyjnego Arnolda Toynbee`go

- „Zderzenie cywilizacji” Samuela Huntingtona

- Łódź tyglem cywilizacji i kultur. Dziedzictwo kulturowe miasta


Literatura:

- O. Spengler, Zmierzch Zachodu: zarys morfologii historii uniwersalnej, Wydawnictwo Krakowskie, Kraków 2001.

- F. Koneczny, O wielości cywilizacji, Wydawnictwo Antyk, Marcin Dybowski, Komorów 2000.

- S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo Puls, Warszawa 2005.

- Z. Pucek, Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej: (na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej”, nr 94, Kraków 1990,

- J. Skoczyński, Koneczny. Teoria cywilizacji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003.

- M. Koter, M. Kulesza, W. Puś, S. Pytlas, W pływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.