Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terminologia nauk humanistycznych w językach obcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-2F004O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terminologia nauk humanistycznych w językach obcych
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

wiedza: student posiada wiedzę ogólną, dotyczącą terminologii charakterystycznej dla dyskursów współczesnej humanistyki, posiada wiedzę na temat podobieństw i różnic znaczeniowych między słownikowymi ekwiwalentami tych terminów (02FS-1A_W05); ma podstawową wiedzę o praktycznych aspektach współczesnej humanistyki (02FS-1A_W01) oraz o powiązaniu filozofii z naukami humanistycznymi (02FS-1A_W06).

umiejętności: posługuje się podstawowymi pojęciami humanistyki, umie argumentować i wygłaszać poglądy w debacie publicznej (02FS-1A_U02); potrafi wskazać powiązania między różnymi dyscyplinami humanistyki i umie wykorzystywać pojęcia humanistyki do rozpoznawania kształtujących się w jego otoczeniu procesów kulturowych (02FS-1A_U04).

kompetencje społeczne: kształtuje postawę dociekliwości poznawczej, zwróconej ku: żywotnym problemom życia społecznego w środowiskach objętych własną obserwacją; poziomowi kultury życia codziennego tych środowisk; obecnym w nich zjawiskom intelektualnym i problemom moralnym (02FS-1A_K02); umacnia w sobie postawę otwartości i życzliwości w stosunku do obserwowanych wszelkich przejawów pluralizmu w humanistyce, respektuje ważność indywidualnej wypowiedzi badacza-humanisty nie tylko w sferze dyskursu akademickiego, ale i życia publicznego (02FS-1A_K04); stara się umacniać społeczne reguły poszanowania dla wspólnie przyjętych wartości (02FS-1A_K05).


Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie świadomości, że nawet najbardziej podstawowe terminy mogą mieć różne zakresy znaczeniowe w zależności od tego, w jakim języku są wypowiadane i z jaką tradycją językowo-kulturową są powiązane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Kazimierska-Jerzyk
Prowadzący grup: Wioletta Kazimierska-Jerzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Pracujemy systematycznie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Opracowujemy różne zagadnienia (etymologie, przekłady, czynniki kontekstowe znaczenia tekstu i in.).

Wspólna analiza tekstów źródłowych, dyskusja. Wspólna praca na dysku w chmurze.

Sposoby i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ocenie podlega czynny udział w każdych zajęciach.

Praca studentów jest systematycznie punktowana i widoczna dla wszystkich na wspólnym dysku. Zajęcia punktowane są max. liczbą 3 punktów.

40-45 bdb

35-39 db+

29-34 db

25-28 dst+

22-24 dst

Treści kształcenia:

1. Rola znajomości języków obcych w doświadczeniu potocznym, rozumieniu nazw własnych (np. imion, nazw miejscowości).

2. Jeden tekst w wielu przekładach. Zmiany, uwarunkowania kulturowe, uproszczenia itp. na przykładzie Biblii.

3. Wybrane pojęcia z estetyki i ich perypetie w językach greckim, łacińskim, polskim, angielskim i niemieckim (piękno, sztuka, smak, władza sądzenia).

4. Dandyzm, estetyzm i sztuka dla sztuki - do jakich pojęć trzeba sięgnąć, by nie powtarzać potocznych stereotypowych uogólnień?

5. Słowa potoczne, wulgarne a ich zmiana znaczeń włącznie z uzyskaniem neutralności znaczeniowej (kamp, queer i inne).

6. Najbardziej popularne prefiksy i sufiksy w pojęciach humanistycznych (post-, inter-, trans-, -izm/yzm, -zacja, -logia) i ich znaczenie w budowaniu pojęć.

6. Tworzenie pojęć w humanistyce (typy definicji i błędów definicyjnych).

Literatura:

Różne słowniki, leksykony i in., praca w bibliotece i w sieci.

Tadeusz Pawłowski, Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusławski
Prowadzący grup: Marcin Bogusławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Zajęcia wprowadzające będą realizowane w formie warsztatów otwartych. Będę wykorzystywał technikę brainwritting pool, technikę stawiania kolejnych pytań i stolik ekspercki.

Zajęcia zasadnicze prowadzone będą w formie warsztatu zamkniętego z wykorzystaniem teksu jako materiału do zajęć. Techniki: analiza tekstu, dyskusja oxfordzka i „okrągły stół”, brainwritting pool, stolik ekspercki, meta-plan. Ważnym elementem każdego warsztatu będzie również feedback.

Zajęcia podsumowujące będą miały na celu ocenę i podsumowanie całości kursu. Wykorzystamy ewaluację w postaci „tablicy buziek”. Omówienie zawartych na niej haseł krytycznych, pozytywnych i propozycji pozwoli nam przejść do rozmowy na temat zdobytej wiedzy, jak i nad perspektywami jej dalszego rozwoju.


Sposoby i kryteria oceniania:

Punktowana jest praca studenta na każdych zajęciach. Dobór technik w trakcie warsztatu pozwoli na ocenę zarówno indywidualnego zaangażowania studenta (pomysłowość, znajomość terminologii, zaangażowanie w dyskusję), jak i na ocenę działań grupy, w ramach której przyjdzie mu współpracować. Wszystkie cztery elementy będą brane pod uwagę przy ocenie pracy studenta na danym warsztacie. Ocena końcowa będzie średnią wyciągniętą z ocen końcowych. Student może nie brać udziału w dwóch warsztatach. Każda dodatkowa, a nieusprawiedliwiona nieobecność, wpływa na obniżenie oceny końcowej o połowę.

Treści kształcenia:

Warsztaty podzielone będą na trzy bloki opatrzone roboczą nazwą: zajęcia wstępna, zajęcia zasadnicze, zajęcia podsumowujące.


I. Zajęcia wstępne


1. Warsztat informacyjno-integracyjny „CZYM JEST HUMANISTYKA?”.

2. Warsztat „KULTURA” (uświadomienie nieostrości i wieloznaczności używanych pojęć).

3. Warsztat „PYTANIE DO…” (zajęcia poświęcone pytaniom problemowym, zwrócenie uwagi na trudności w stawianiu pytań problemowych, wyrobienie pozytywnego stosunku do takich pytań).

II. Zajęcia zasadnicze, poświęcone kolejno następującym pojęciom:


4. „subiektywność/obiektywność”.

5. „kultura”,

6. „doświadczenie”,

7. „fakt”,

8. „język”,

9. „interpretacja”,

10. „rozumienie”,

11. „dyskurs/narracja”,

12. „pamięć”,

13. „przestrzeń/miejsce”,

14. „Inny”.


III. Zajęcia podsumowujące


15. Warsztat ewaluacyjny


Literatura:

Ze względu na specyfikę przedmiotu korzystać będziemy z różnego typu słowników (językowych, filozoficznych) oraz opracowań encyklopedycznych (np. Powszechna Encyklopedia Filozofii czy Stanfordzka Encyklopedia Filozoficzna).

Poza tym przydatne nam będą fragmenty następujących prac:

1. F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie, Kraków 2004.

2. M. Auge, Nie-miejsca, Warszawa 2011.

3. Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa 2011.

4. E. Domańska, Mikrohistorie, Poznań 1999.

5. M. Foucault, Porządek dyskursu, Gdańsk 2002.

6. H.-G. Gadamer, Język i rozumienie, Warszawa 2003.

7. M. Jay, Pieśń doświadczenia, Kraków 2008.

8. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, Kety 2001.

9. J. Kmita, Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, Warszawa 1971.

10. D. Lacapra, Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny, [w:] Pamięć, etyka i historia, E. Domańska (red.), Poznań 2002.

11. P. Ricoeur, Czas i opowieść, Kraków 2008.

12. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2002.

13. G. Sowinski (red.), Wokół rozumienia, Kraków 1993.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.