Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy filozofii arabskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-4K002O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy filozofii arabskiej
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

wiedza: student ma wiedzę na temat złożoności cywilizacji Zachodniej, jej problematycznego charakteru oraz jej związków z kulturami świata niezachodniego, ma także podstawową wiedzę na temat związków pomiędzy różnymi dziedzinami życia człowieka: kultury, polityki oraz ekonomii

umiejętności: student potrafi pozyskiwać informacje z wykorzystaniem tradycyjnych źródeł (zasobów bibliotecznych, archiwalnych), jak i elektronicznych (elektroniczne bazy danych, Internet), a także dokonywać ich selekcji i oceny, łączyć ze sobą nastawienia różnych dziedzin nauk humanistycznych i badać dany problem z perspektywy interdyscyplinarnej, umiejscowić badane zjawisko w odpowiednim kontekście historycznym, społecznym, kulturowym i ideowym, samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze pisząc prace zaliczeniowe oraz realizując proste projekty zespołowe

kompetencje społeczne: student jest świadom różnorodności kulturowej, odznacza się tolerancją oraz otwartością na inność. Docenia wpływ innych kultur i cywilizacji na kształtowanie się charakteru cywilizacji Zachodniej, jest refleksyjnie i krytycznie nastawiony do otaczającej go rzeczywistości społecznej.

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z dziejami filozofii arabskiej w średniowieczu jako próby przyswojenia myśli Zachodu dla potrzeb cywilizacji Islamu. Na podstawie analizy tłumaczeń wybranych tekstów przedstawia rozwój i warianty tej filozofii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gensler
Prowadzący grup: Marek Gensler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

- konwersatorium: wspólna lektura i analiza literatury obowiązkowej, definiowanie pojęć, dobór przykładów reprezentatywnych dla omawianych pojęć filozofii arabskiej;

- projekt:

Temat: określony przez uczestników w konsultacji z prowadzącym.

Zadanie: Ustalenie terminu i miejsca dysputy, rozpropagowanie tych informacji, zaproszenie arbitra(-ów) i publiczności, przygotowanie (np. atrakcyjnej artystycznie lub/i aktorsko lub/i technicznie) oprawy dla dysputy i przeprowadzenie jej w adekwatny sposób, opracowanie argumentów polemicznych za i przeciw omawianym tezom, pogrupowanie i ocena argumentów według ich wartości retorycznej i filozoficznej, prezentacja argumentacji w publicznej dyspucie.


Metody pracy:

na zajęciach konwersatoryjnych – analiza tekstów źródłowych, ukazujących kształtowanie się i różne postacie racjonalności i metody argumentacji w filozofii arabskiej.

w realizacji projektu – poszczególne osoby odpowiedzialne są za dobór tekstów i argumentów dla przeprowadzenia dysputy, ustalenie ról w grupie, realizację poszczególnych zadań związanych z realizacją dysputy (przygotowanie informacji i zaproszenie arbitrów i publiczności, rozwiązanie problemów organizacyjno-technicznych, rzetelna i adekwatna realizacja aktorska i merytoryczna).


Sposoby i kryteria oceniania:

Część konwersatoryjna: Podczas zajęć w grupach studenci wraz z prowadzącym analizują i interpretują krótkie fragmenty tekstów źródłowych, odnajdując w nich istotne dla tematu treści, toposy i schematy myślenia. Dokonują zestawienia tychże z wcześniej zdobytą wiedzą i wnioskami, ustalając cechy wspólne i różnice, obserwując stałe wątki i ścieżki rozwojowe metod argumentacji. Na podstawie tekstów źródłowych obserwują także znaczenie i zakres oddziaływania wypracowanych przez myślicieli metod i twierdzeń na poszczególne sfery życia społecznego (moralność, polityka, itd.). Prowadzący zajęcia oceni poszczególnych studentów na podstawie ich udziału w zajęciach – aktywności, poziomu przygotowania oraz końcowego testu oceniającego znajomość zdobytej podczas zajęć wiedzy i przeanalizowanych tekstów źródłowych.

Test zawiera trzy pytania odnoszące się do jednego z problemów lub tekstów dyskutowanych podczas zajęć, za każdą z odpowiedzi otrzymać można maksymalnie 2 punkty, a ocena z testu ustalona jest wedle następującej punktacji:

6 pkt. – bardzo dobry, 5 pkt. – dobry plus, 4 pkt. – dobry, 3 pkt. – dostateczny plus, 2 pkt. – dostateczny.

Dopuszcza się podwyższenie lub obniżenie oceny końcowej o jeden w związku z poziomem aktywności i przygotowania studenta do zajęć konwersatoryjnych.

Część projektowa: Dwu- trzyosobowe grupy studentów podczas ustalonych przez siebie spotkań przygotowują na podstawie tekstów źródłowych i zdobytej wiedzy publiczną dysputę, podczas której starają się za pomocą opracowanych wcześniej argumentów obronić, bądź zdyskredytować (zgodnie z przyjętą przez siebie rolą) jedno z opozycyjnych stanowisk filozoficznych. Dysputa odbędzie się w terminach ustalonych przez studentów w ramach spotkań PTF, rolę arbitra może przyjąć jeden z profesorów Instytutu Filozofii UŁ zaproszony do udziału w dyspucie. Publiczność (zaproszeni pracownicy naukowi i studenci) oceni poziom przygotowania i przeprowadzenia dysputy za pośrednictwem anonimowej ankiety ewaluacyjnej.

Treści kształcenia:

1. Jak Arabowie spotkali filozofię? (wykład)

2. Specyfika arabskiego neoplatonizmu (Natanson: Prądy umysłowe w dawnym islamie)

3. „Elementy filozofii” Proklosa a „Księga o przyczynach” (x 2)

4. Awicenny synteza filozoficzna (fizyka, metafizyka, etyka): „Księga wiedzy” (x 3)

5. Teologia naturalna Awicebrona

6. Mistycyzm arabski: Al Gazali „Nisza świateł” i Ibn Arabi „Traktat o miłości” (x 3)

7. Awerroes jako bojownik o autonomię filozofii: „De substantia orbis” (x 2)

8. Translatio studii i kres filozofii arabskiej (wykład)


Literatura:

Lektura obowiązkowa:

1. Władysław Natanson, Prądy umysłowe w dawnym islamie, Lwów – Warszawa 1937

2. Proklos, Elementy filozofii, Warszawa 2002

3. Księga o przyczynach, Warszawa 1970

4. Awicenna, Księga wiedzy, Warszawa 2010

5. Awicebron, Fons vitae, tłum. własne niepublikowane

6. Al Gazali, Nisza świateł, Warszawa 1990

7. Ibn Arabi, Traktat o miłości, Warszawa 1995

8. Awerroes, De substantia orbis, tłum. niepublikowane

Lektura uzupełniająca:

The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, Cambridge 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gensler
Prowadzący grup: Marek Gensler, Katarzyna Popek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

- konwersatorium: wspólna lektura i analiza literatury obowiązkowej, definiowanie pojęć, dobór przykładów reprezentatywnych dla omawianych pojęć filozofii arabskiej;

- projekt:

Temat: określony przez uczestników w konsultacji z prowadzącym.

Zadanie: Ustalenie terminu i miejsca dysputy, rozpropagowanie tych informacji, zaproszenie arbitra(-ów) i publiczności, przygotowanie (np. atrakcyjnej artystycznie lub/i aktorsko lub/i technicznie) oprawy dla dysputy i przeprowadzenie jej w adekwatny sposób, opracowanie argumentów polemicznych za i przeciw omawianym tezom, pogrupowanie i ocena argumentów według ich wartości retorycznej i filozoficznej, prezentacja argumentacji w publicznej dyspucie.


Metody pracy:

na zajęciach konwersatoryjnych – analiza tekstów źródłowych, ukazujących kształtowanie się i różne postacie racjonalności i metody argumentacji w filozofii arabskiej.

w realizacji projektu – poszczególne osoby odpowiedzialne są za dobór tekstów i argumentów dla przeprowadzenia dysputy, ustalenie ról w grupie, realizację poszczególnych zadań związanych z realizacją dysputy (przygotowanie informacji i zaproszenie arbitrów i publiczności, rozwiązanie problemów organizacyjno-technicznych, rzetelna i adekwatna realizacja aktorska i merytoryczna).


Sposoby i kryteria oceniania:

Część konwersatoryjna: Podczas zajęć w grupach studenci wraz z prowadzącym analizują i interpretują krótkie fragmenty tekstów źródłowych, odnajdując w nich istotne dla tematu treści, toposy i schematy myślenia. Dokonują zestawienia tychże z wcześniej zdobytą wiedzą i wnioskami, ustalając cechy wspólne i różnice, obserwując stałe wątki i ścieżki rozwojowe metod argumentacji. Na podstawie tekstów źródłowych obserwują także znaczenie i zakres oddziaływania wypracowanych przez myślicieli metod i twierdzeń na poszczególne sfery życia społecznego (moralność, polityka, itd.). Prowadzący zajęcia oceni poszczególnych studentów na podstawie ich udziału w zajęciach – aktywności, poziomu przygotowania oraz końcowego testu oceniającego znajomość zdobytej podczas zajęć wiedzy i przeanalizowanych tekstów źródłowych.

Test zawiera trzy pytania odnoszące się do jednego z problemów lub tekstów dyskutowanych podczas zajęć, za każdą z odpowiedzi otrzymać można maksymalnie 2 punkty, a ocena z testu ustalona jest wedle następującej punktacji:

6 pkt. – bardzo dobry, 5 pkt. – dobry plus, 4 pkt. – dobry, 3 pkt. – dostateczny plus, 2 pkt. – dostateczny.

Dopuszcza się podwyższenie lub obniżenie oceny końcowej o jeden w związku z poziomem aktywności i przygotowania studenta do zajęć konwersatoryjnych.

Część projektowa: Dwu- trzyosobowe grupy studentów podczas ustalonych przez siebie spotkań przygotowują na podstawie tekstów źródłowych i zdobytej wiedzy publiczną dysputę, podczas której starają się za pomocą opracowanych wcześniej argumentów obronić, bądź zdyskredytować (zgodnie z przyjętą przez siebie rolą) jedno z opozycyjnych stanowisk filozoficznych. Dysputa odbędzie się w terminach ustalonych przez studentów w ramach spotkań PTF, rolę arbitra może przyjąć jeden z profesorów Instytutu Filozofii UŁ zaproszony do udziału w dyspucie. Publiczność (zaproszeni pracownicy naukowi i studenci) oceni poziom przygotowania i przeprowadzenia dysputy za pośrednictwem anonimowej ankiety ewaluacyjnej.

Treści kształcenia:

1. Jak Arabowie spotkali filozofię? (wykład)

2. Specyfika arabskiego neoplatonizmu (Natanson: Prądy umysłowe w dawnym islamie)

3. „Elementy filozofii” Proklosa a „Księga o przyczynach” (x 2)

4. Awicenny synteza filozoficzna (fizyka, metafizyka, etyka): „Księga wiedzy” (x 3)

5. Teologia naturalna Awicebrona

6. Mistycyzm arabski: Al Gazali „Nisza świateł” i Ibn Arabi „Traktat o miłości” (x 3)

7. Awerroes jako bojownik o autonomię filozofii: „De substantia orbis” (x 2)

8. Translatio studii i kres filozofii arabskiej (wykład)


Literatura:

Lektura obowiązkowa:

1. Władysław Natanson, Prądy umysłowe w dawnym islamie, Lwów – Warszawa 1937

2. Proklos, Elementy filozofii, Warszawa 2002

3. Księga o przyczynach, Warszawa 1970

4. Awicenna, Księga wiedzy, Warszawa 2010

5. Awicebron, Fons vitae, tłum. własne niepublikowane

6. Al Gazali, Nisza świateł, Warszawa 1990

7. Ibn Arabi, Traktat o miłości, Warszawa 1995

8. Awerroes, De substantia orbis, tłum. niepublikowane

Lektura uzupełniająca:

The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, Cambridge 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.