Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neografia niemiecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-AR10HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neografia niemiecka
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

a). efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

e1 – student zdobywa pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach ba-dań historycznych oraz zaawansowaną wiedzę kierunkową z wybranej sfery działalności kulturalnej i edukacyjnej .

e2 – student zdobywa pogłębioną wiedzę na temat interpretacji tekstów źródłowych, rozumie i umie stosować różne metody ich krytycznej analizy .


b). efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

e3 – student potrafi przeprowadzić analizę tekstu z zastosowaniem podstawowych metod, uwzględniając kontekst polityczny, społeczny i kulturo-wy .

e4 – student potrafi pozyskiwać informacje z wykorzystaniem tradycyjnych źródeł (zasobów bibliotecznych, archiwalnych), jak i elektronicznych, a także dokonywać ich selekcji i oceny .

e5 – student potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła .


c). efekty kształcenia w zakresie kompetencji personalnych:

e6 – student potrafi pracować w grupie , przyjmując różne w niej role .

e7 – student zna zakres i charakter swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych oraz rozumie potrzebę dalszego i ciągłego pogłębiania oraz rozwijania umiejętności zawodowych .


Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej terminologii z zakresu paleografii

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest kształcenie umiejętności odczytu rękopiśmiennych tekstów źródłowych pisanych niemieckim pismem neogotyckim XVI-XX w., doskonalenie umiejętności odczytu tekstów drukowanych czcionkami gotycki-mi oraz tłumaczenia źródeł niemieckojęzycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pietras
Prowadzący grup: Tomasz Pietras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Zalecenia fakultatywne - samodzielne ćwiczenia z zakresu transkrypcji tekstów pisanych pismem neogotyckim z wykorzystaniem tablic neograficznych wymienionych wyżej

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny

klasyczne ćwiczenia akademickie

praca ze źródłem


Sposoby i kryteria oceniania:

test zaliczeniowy – 50% oceny

praca pisemna – odczyt i tłumaczenie fragmentu źródła – 25% oceny

aktywność na zajęciach – 25% oceny

Treści kształcenia:

Pisma gotyckie w średniowiecznej Europie – cechy i klasyfikacja

Geneza pisma neogotyckiego w Niemczech w 1 poł. XVI w.

Periodyzacja dziejów niemieckiego pisma neogotyckiego XVI-XX w.

Odmiany funkcjonalne niemieckiego pisma neogotyckiego – fraktura, pismo kancelaryjne i kurrenta

Polska kursywa postgotycka XVI-XVII w. – lokalna odmiana pisma neogotyckiego

Czcionki gotyckie w druku XV-XX w. – tekstura, rotunda, fraktura i szwabacha

Zastosowanie skrótów, forma cyfr i inne znaki w niemieckim piśmie neogotyckim

Funkcjonowanie pism neogotyckich poza Niemcami w epoce nowożytnej


Literatura:

1. Bobowski K., Ewolucja pisma neogotyckiego na Śląsku od początku XVI do połowy XX wieku, Wrocław-Warszawa 1992.

2. Bobowski K., Skróty w piśmie neogotyckim. Na podstawie materiału śląskie-go od początku XVI do połowy XX wieku, Wrocław 1994.

3. Dülfer K., Korn H. E., Schrifttafeln zur deutschen Paläographie des 16-20. Jahrhunderts, Theil 1-2, 11. überarbeitete Auflage, bearbeitet von K. Uhle, Marburg 2004 [tablice paleograficzne].

4. Falęcki T., Tablice do nauki czytania pisma neogotyckiego dla początkujących, Kraków 2000

[tablice paleograficzne].

5. Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.

6. Górski K., Neografia gotycka. Podręcznik pisma gotyckiego XVI-XX wieku, wyd. 3, Warszawa 1978, ss. 148.

7. Grun P. A., Leseschlüssel zu unserer alten Schrift, Görlitz 1935 [tablice paleo-graficzne].

8. Juda M., Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku, Lublin 2001.

9. Słowiński J., Rozwój pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII wieku. Studium paleograficzne, Lublin 1992.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.