Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D008HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

02H1A_WO3 Ma elementarną wiedzę o powiązaniu historii z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy (historia sztuki, filozofia, inne wybrane).

02H1A_U02 Umie korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi opracowywać dane dotyczące historii i związanych z nią dyscyplin nauki w społeczeństwie, cywilizacji, gospodarce, stosując m.in. metody statystyczne oraz tworząc bazy danych.

02H1A_K04 Prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

02HN1A_W02 Ma elementarną wiedzę z zakresu podstawy programowej w zakresie nauczania historii i społeczeństwa oraz historii.

02HN1_U03 Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami.Wymagania wstępne:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy wybrali specjalizację nauczycielską i kontynuują ją na III roku studiów. Warunkiem uczestnictwa w ćwiczeniach jest uprzednie: zaliczenie zajęć bloku pedagogicznego: psychologii i pedagogiki, dydaktyki historii oraz praktyk pedagogicznych ciągłych w szkole podstawowej po II roku studiów.


Skrócony opis:

Podstawowy przedmiot z bloku specjalizacji nauczycielskiej. Zajęcia -ćwiczenia metodyczne mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy. Celem zajęć jest przygotowanie merytoryczne, dydaktyczne i praktyczne studentów do zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych (przedmiot: historia i społeczeństwo). Zajęcia prowadzone są w IH UŁ oraz w szkołach podstawowych w Łodzi. Treści dostosowane są do standardów kształcenia nauczycieli.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Orzeł
Prowadzący grup: Joanna Orzeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Po ukończonych zajęciach i uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń- studenci zdają egzamin z dydaktyki historii.

Metody dydaktyczne:

- praca frontalna

- praca indywidualna,

- praca w dwuosobowych zespołach,

- praca w grupach,

- praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia,

- elementy wykładu konwersatoryjnego,

- dyskusja.


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (zaliczenie z oceną) składają się następujące formy aktywności:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach,

c) terminowe oddawanie zadanych prac, ich poziom merytoryczny i dydaktyczn, opracowanie testu wiedzy i umiejętności do wybranego tematu - działu programowego.

Zaliczenie z oceną na podstawie poziomu realizacji powyższych warunków.


Treści kształcenia:

1. Omówienie praktyk pedagogicznych ciągłych w szkołach podstawowych. Trudności i sukcesy podczas praktyk. Wnioski do pracy na przyszłość.

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Kierunki zmian systemu edukacji oraz edukacji historycznej.

3-4. Środki dydaktyczne w warsztacie pracy nauczyciela historii. Środki audiowizualne, rodzaje, zasady poprawnej pracy. Ukierunkowywanie pracy ze środkami audiowizualnymi.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne. Rodzaje ocen, funkcje ocen szkolnych. Zasady poprawnego oceniania. Przepisy prawa oświatowego regulujące ocenianie.

6. Ocenianie zewnętrzne. Funkcje oceniania. Przepisy prawa oświatowego regulujące ocenianie.

7-8. Pomiar dydaktyczny. Konstruowanie narzędzi pomiaru (testu wiedzy i umiejętności uczniów) dla szkół podstawowych. Rozwiązania praktyczne, prezentacja przygotowanych testów (sprawdzianów).

9. Integracja międzyprzedmiotowa. Podstawowe pojęcia: holizm, korelacja, przedmiot zintegrowany. Modele integracji. Integracja międzyprzedmiotowa w szkole podstawowej.

10. Historia otacza nas zewsząd. Elementy historii w otaczającej nas rzeczywistości. Możliwości ich wykorzystania w szkolnej edukacji historycznej i obywatelskiej.

11-12. Pozalekcyjna i pozaszkolna edukacja historyczna i obywatelska.

13. Historia jako przekaz wartości.

14. Dylematy i wyzwania zawodu nauczyciela.

15. Podsumowanie pracy. Ocena stopnia przygotowania do pełnienia zawodu nauczyciela. Zagadnienia egzaminacyjne.

Literatura:

1. Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

2. Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

3. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000, 2010.

4. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

5. Maternicki J., O nowy kształt edukacji historycznej, Warszawa 1984.

6. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

7. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991.

8. Praktyczne kształcenie kandydatów na nauczycieli historii, pod red. J. Mazur i A. Zieleckiego, Rzeszów 1998.

9. Tazbirowa J., Źródła historyczne w nauczaniu szkolnym, Warszawa 1971.

10. Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. I-XI, Toruń 2004-2016.

11. Warsztat pracy nauczyciela historii, red. A. Zielecki, Rzeszów 1988.

12. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

13. Czasopismo: „Wiadomości Historyczne”.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Po ukończonych zajęciach i uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń- studenci zdają egzamin z dydaktyki historii.

Metody dydaktyczne:

- praca frontalna

- praca indywidualna,

- praca w dwuosobowych zespołach,

- praca w grupach,

- praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia,

- elementy wykładu konwersatoryjnego,

- dyskusja.


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (zaliczenie z oceną) składają się następujące formy aktywności:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach,

c) terminowe oddawanie zadanych prac, ich poziom merytoryczny i dydaktyczny; opracowanie i prezentacja metod dydaktycznych i przykładów ich zastosowań w edukacji historycznej.

Zaliczenie z oceną na podstawie poziomu realizacji powyższych warunków.


Treści kształcenia:

1. Zapoznanie z problematyką, formą zajęć i wymaganiami. Omówienie i ocena praktyk pedagogicznych ciągłych w szkole podstawowej i gimnazjum.

2. Nowe metody pracy przygotowujące uczniów do roli aktywnego uczestnika w procesie nauczania - uczenia się - strategie pracy grupowej. Praca pod kierunkiem nauczyciela z podręcznikiem.

3. Metody aktywizujące w procesie uczenia się (metaplan, drzewo decyzyjne, mapa mentalna, symulacja, elementy dramy).

4. Metody aktywizujące w procesie uczenia się (dyskusja i jej odmiany burza mózgów, pogadanka).

5. Metody aktywizujące w procesie uczenia się (portfolio, metoda projektów, webquest).

6. Integracja międzyprzedmiotowa. Modele integracji.

7. Pomiar dydaktyczny - teoria testu, etapy konstruowania testu. Typy i formy zadań testowych.

8. Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego – testu: kartoteki testu, zadań testowych. Prezentacja opracowanych zadań testowych.

9. Planowanie dydaktyczne: kierunkowe, wynikowe i metodyczne. Konstruowanie przykładowych planów.

10. Ocenianie wewnętrzne. Funkcje oceny, stopnie, skale. Sposoby oceniania. Akty prawne o ocenianiu. Przedmiotowy system oceniania z historii.

11. Ocenianie zewnętrzne. Egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych: test z zakresu wiedzy i umiejętności z historii i wiedzy o społeczeństwie.

12. Obserwacja zajęć w szkole podstawowej. Budowa lekcji - ogniwa, metody, środki dydaktyczne.

13. Zajęcia pozalekcyjne nauczyciela historii. Szkolne koła historyczne, wycieczki historyczne, konkursy historyczne.

14. Nauczyciel historii i jego warsztat pracy. Etyka zawodu nauczyciela.

15. Podsumowanie zajęć. Przygotowanie studentów do praktyk pedagogicznych ciągłych.


Literatura:

1. Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

2. Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

3. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000, 2010.

4. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

5. Maternicki J., O nowy kształt edukacji historycznej, Warszawa 1984.

6. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

7. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991.

8. Praktyczne kształcenie kandydatów na nauczycieli historii, pod red. J. Mazur i A. Zieleckiego, Rzeszów 1998.

9. Tazbirowa J., Źródła historyczne w nauczaniu szkolnym, Warszawa 1971.

10. Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. I-X, Toruń 2004-2015.

11. Warsztat pracy nauczyciela historii, red. A. Zielecki, Rzeszów 1988.

12. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

13. Czasopismo: „Wiadomości Historyczne”.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

- praca frontalna

- praca indywidualna,

- praca w dwuosobowych zespołach,

- praca w grupach,

- praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia,

- elementy wykładu konwersatoryjnego,

- dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (zaliczenie z oceną) składają się następujące formy aktywności:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach,

c) terminowe oddawanie zadanych prac, ich poziom merytoryczny i dydaktyczny; opracowanie i prezentacja metod dydaktycznych i przykładów ich zastosowań w edukacji historycznej.

Zaliczenie z oceną na podstawie poziomu realizacji powyższych warunków.


Treści kształcenia:

1. Zapoznanie z problematyką, formą zajęć i wymaganiami. Omówienie i ocena praktyk pedagogicznych ciągłych w szkole podstawowej i gimnazjum.

2. Nowe metody pracy przygotowujące uczniów do roli aktywnego uczestnika w procesie nauczania - uczenia się - strategie pracy grupowej. Praca pod kierunkiem nauczyciela z podręcznikiem.

3. Metody aktywizujące w procesie uczenia się (metaplan, drzewo decyzyjne, mapa mentalna, symulacja, elementy dramy).

4. Metody aktywizujące w procesie uczenia się (dyskusja i jej odmiany burza mózgów, pogadanka).

5. Metody aktywizujące w procesie uczenia się (portfolio, metoda projektów, webquest).

6. Integracja międzyprzedmiotowa. Modele integracji.

7. Pomiar dydaktyczny - teoria testu, etapy konstruowania testu. Typy i formy zadań testowych.

8. Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego – testu: kartoteki testu, zadań testowych. Prezentacja opracowanych zadań testowych.

9. Planowanie dydaktyczne: kierunkowe, wynikowe i metodyczne. Konstruowanie przykładowych planów.

10. Ocenianie wewnętrzne. Funkcje oceny, stopnie, skale. Sposoby oceniania. Akty prawne o ocenianiu. Przedmiotowy system oceniania z historii.

11. Ocenianie zewnętrzne. Egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych: test z zakresu wiedzy i umiejętności z historii i wiedzy o społeczeństwie.

12. Obserwacja zajęć w szkole podstawowej. Budowa lekcji - ogniwa, metody, środki dydaktyczne.

13. Zajęcia pozalekcyjne nauczyciela historii. Szkolne koła historyczne, wycieczki historyczne, konkursy historyczne.

14. Nauczyciel historii i jego warsztat pracy. Etyka zawodu nauczyciela.

15. Podsumowanie zajęć. Przygotowanie studentów do praktyk pedagogicznych ciągłych.


Literatura:

1. Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

2. Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

3. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000, 2010.

4. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

5. Maternicki J., O nowy kształt edukacji historycznej, Warszawa 1984.

6. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

7. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991.

8. Praktyczne kształcenie kandydatów na nauczycieli historii, pod red. J. Mazur i A. Zieleckiego, Rzeszów 1998.

9. Tazbirowa J., Źródła historyczne w nauczaniu szkolnym, Warszawa 1971.

10. Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. I-X, Toruń 2004-2015.

11. Warsztat pracy nauczyciela historii, red. A. Zielecki, Rzeszów 1988.

12. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

13. Czasopismo: „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Zajęcia specjalistyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Po semestrze zimowym III roku studenci odbywają 4 - tygodniowe praktyki pedagogiczne ciągłe w gimnazjach: 2 tygodnie z przedmiotu historia oraz 2 tygodnie z wiedzy o społeczeństwie. Po praktykach i ich zaliczeniu odbywa się egzamin z Dydaktyki historii.

Metody dydaktyczne:

- praca frontalna,

- praca indywidualna,

- praca w dwuosobowych zespołach,

- praca w grupach,

- praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia,

- elementy wykładu konwersatoryjnego,

- dyskusja,

- burza mózgów, mapa mentalna, metoda projektów.

Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (zaliczenie z oceną) składają się następujące formy aktywności:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach,

c) terminowe oddawanie zadanych prac, ich poziom merytoryczny i dydaktyczny; opracowanie i prezentacja metod dydaktycznych i przykładów ich zastosowań w edukacji historycznej, opracowanie testu wiedzy i umiejętności do wybranego tematu - działu programowego.

Zaliczenie z oceną na podstawie poziomu realizacji powyższych warunków.


Treści kształcenia:

1. Zapoznanie z problematyką, formą zajęć i wymaganiami. Omówienie i ocena praktyk pedagogicznych ciągłych w szkole podstawowej i gimnazjum.

2. Nowe metody pracy przygotowujące uczniów do roli aktywnego uczestnika w procesie nauczania - uczenia się - strategie pracy grupowej. Praca pod kierunkiem nauczyciela z podręcznikiem.

3. Metody aktywizujące w procesie uczenia się (metaplan, drzewo decyzyjne, mapa mentalna, symulacja, elementy dramy).

4. Metody aktywizujące w procesie uczenia się (dyskusja i jej odmiany burza mózgów, pogadanka).

5. Metody aktywizujące w procesie uczenia się (portfolio, metoda projektów, webquest).

6. Integracja międzyprzedmiotowa. Modele integracji.

7. Pomiar dydaktyczny - teoria testu, etapy konstruowania testu. Typy i formy zadań testowych.

8. Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego – testu: kartoteki testu, zadań testowych. Prezentacja opracowanych zadań testowych.

9. Planowanie dydaktyczne: kierunkowe, wynikowe i metodyczne. Konstruowanie przykładowych planów.

10. Ocenianie wewnętrzne. Funkcje oceny, stopnie, skale. Sposoby oceniania. Akty prawne o ocenianiu. Przedmiotowy system oceniania z historii.

11. Ocenianie zewnętrzne. Egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych: test z zakresu wiedzy i umiejętności z historii i wiedzy o społeczeństwie.

12. Obserwacja zajęć w gimnazjum. Budowa lekcji - ogniwa, metody, środki dydaktyczne.

13. Zajęcia pozalekcyjne nauczyciela historii. Szkolne koła historyczne, wycieczki historyczne, konkursy historyczne.

14. Nauczyciel historii i jego warsztat pracy. Etyka zawodu nauczyciela.

15. Podsumowanie zajęć. Przygotowanie studentów do praktyk pedagogicznych ciągłych.


Literatura:

1. Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

2. Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

3. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000, 2010.

4. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

5. Maternicki J., O nowy kształt edukacji historycznej, Warszawa 1984.

6. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

7. Metodyka nauczania historii w szkole podstawowej, red. Cz. Majorek, Warszawa 1988.

8. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1991.

9. Praktyczne kształcenie kandydatów na nauczycieli historii, pod red. J. Mazur i A. Zieleckiego, Rzeszów 1998.

10. Tazbirowa J., Źródła historyczne w nauczaniu szkolnym, Warszawa 1971.

11. Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. I-VII, Toruń 2004-2010.

12. Warsztat pracy nauczyciela historii, red. A. Zielecki, Rzeszów 1988.

13. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

14. Czasopismo: „Wiadomości Historyczne”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.