Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka WOSu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D009HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka WOSu
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

02H1A_WO3 Ma elementarną wiedzę o powiązaniu historii z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy (historia sztuki, filozofia, inne wybrane).

02H1A_W09 Dostrzega relacje pomiędzy aktualnymi wydarzeniami a przeszłością.

02H1A-W16 Ma podstawową wiedzę na temat związków pomiędzy różnymi dziedzinami życia człowieka: kultury, polityki i ekonomii.

02H1A_U02 Umie korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi opracowywać dane dotyczące historii i związanych z nią dyscyplin nauki w społeczeństwie, cywilizacji, gospodarce, stosując m.in. metody statystyczne oraz tworząc bazy danych.

02H1A_K04 Prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

02HN1A_W02 Ma elementarną wiedzę z zakresu podstawy programowej w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie.

02HN1_U03 Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami.


Wymagania wstępne:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy wybrali specjalizację nauczycielską i kontynuują ja na III roku studiów. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednie zaliczenie zajęć bloku pedagogicznego: psychologii i pedagogiki oraz dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie oraz praktyk pedagogicznych ciągłych po II roku studiów.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie merytoryczne, dydaktyczne i praktyczne studentów do zawodu nauczyciela w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach gimnazjalnych. Ćwiczenia mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy. Zajęcia prowadzone są w IH UŁ oraz w szkołach gimnazjalnych w Łodzi. Treści dostosowane są do standardów kształcenia nauczycieli.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Po semestrze zimowym III roku studenci odbywają 4 - tygodniowe praktyki pedagogiczne ciągłe w gimnazjach: 2 tygodnie z przedmiotu historia oraz 2 tygodnie z wiedzy o społeczeństwie. Po praktykach i ich zaliczeniu odbywa się egzamin z Dydaktyki historii.

Metody dydaktyczne:

- praca frontalna,

- praca indywidualna,

- praca w dwuosobowych zespołach,

- praca w grupach,

- praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia,

- elementy wykładu konwersatoryjnego,

- dyskusja,

- burza mózgów, mapa mentalna, metoda projektów.


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (zaliczenie z oceną) składają się następujące formy aktywności:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach,

c) opracowanie przykładów zastosowań środków dydaktycznych: teksty źródłowe, ikonografia, kartografia, materiały statystyczne; opracowanie konspektu lekcji wiedzy o społeczeństwie do wybranego tematu.


Treści kształcenia:

1. Środki dydaktyczne w warsztacie pracy nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. Teksty źródłowe, zasady ich poprawnego wprowadzania i stosowania.

2. Kartografia w dydaktyce wiedzy o społeczeństwie. Mapy i plany. Zasady pracy z kartografikami.

3. Graficzne środki symboliczne w edukacji obywatelskiej. Materiały statystyczne i ich wykorzystanie dydaktyczne.

4. Ikonografia w kształceniu obywatelskim. Typologia materiałów ikonograficznych, ich zastosowania edukacyjne.

5. Metody kształcenia obywatelskiego. Metody konwencjonalne: opowiadanie, elementy wykładu i praca pod kierunkiem.

6. Formy organizacyjne procesu dydaktycznego. Budowa lekcji wiedzy o społeczeństwie. Planowanie metodyczne. Budowa konspektu lekcji.

7. Obserwacja zajęć w gimnazjum. Omówienie lekcji (budowa, metody, środki dydaktyczne).

8. Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela. Planowanie metodyczne. Konstruowanie konspektu lekcji.

9. Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela. Planowanie metodyczne. Konstruowanie konspektu lekcji. Rozwiązania praktyczne.

10. Metody aktywizujące najbardziej przydatne w toku szkolnej edukacji obywatelskiej: mapa mentalna portfolio, analiza SWOT, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja i jej odmiany, drzewo decyzyjne, metaplan.

11. Obserwacja zajęć w gimnazjum. Omówienie lekcji.

12. Ocenianie wewnętrzne: funkcje ocen, kryteria i poziomy, skale i stopnie. Specyfika oceniania wiedzy i umiejętności z wiedzy o społeczeństwie.

13. Ocenianie zewnętrzne. System egzaminów zewnętrznych. Egzamin z wiedzy i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w trzeciej klasie gimnazjum.

14. Pomiar dydaktyczny. Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego (testu). Formy i rodzaje zadań testowych.

15. Ocena stanu przygotowania studentów do zawodu. Analiza SWOT. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie przedmiotu.


Literatura:

1. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2007.

2. Bieniek M., Dydaktyka historii wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

3. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000, 2010.

4. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

5. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

6. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991.

7. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

8. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996.

9. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

10. Czasopismo „Wiadomości Historyczne”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.