Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D016HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

02H2A_W04 Rozumie powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk. Rozumie potrzebę zastosowania metod i narzędzi innych dyscyplin naukowych w pracy historyka.

02H2A_W09 Rozumie relacje i zależności pomiędzy przeszłością a teraźniejszością oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość współczesnych ludzi i społeczeństwa z uwzględnieniem potrzeb specyfiki zawodowej w dziedzinie ochrony i promocji dziedzictwa historycznego oraz upowszechniania wiedzy.

02H2A_U02 Umie korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi opracowywać dane dotyczące historii i związanych z nią dyscyplin nauki w społeczeństwie, cywilizacji, gospodarce, stosując m.in. metody statystyczne oraz tworząc bazy danych.

02H2A_K07 Dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, społecznymi, interpersonalnymi i interkulturowymi, które predysponują do pracy w sektorze oświaty, administracji państwowej i samorządowej, polityki, kultury, mediów.

02HN2A_W02 Ma wiedzę z zakresu podstawy programowej w zakresie nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.

02HN2A_W06 Ma poszerzoną wiedzę o metodach nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie oraz dobrych praktykach.

02HN2_U03 Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami.
Wymagania wstępne:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy ukończyli studia licencjackie w zakresie dwóch przedmiotów nauczania: historii i wiedzy o społeczeństwie oraz na studiach drugiego stopnia wybrali specjalizację nauczycielską.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie merytoryczne, dydaktyczne i praktyczne studentów do zawodu nauczyciela w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych. Ćwiczenia mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy. Zajęcia prowadzone są w IH UŁ oraz w szkołach ponadgimnazjalnych w Łodzi. Treści dostosowane są do standardów kształcenia nauczycieli.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

- praca frontalna,

- praca indywidualna,

- praca w dwuosobowych zespołach,

- praca w grupach,

- praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia,

- elementy wykładu konwersatoryjnego,

- dyskusja,

- burza mózgów, mapa mentalna, metoda projektów.


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (zaliczenie z oceną) składają się następujące formy aktywności:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach,

c) sporządzenie i prezentacja recenzji podręcznika wiedzy o społeczeństwie dla szkoły ponadgimnazjalnej.


Treści kształcenia:

1. Podsumowanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności z dydaktyki. Doświadczenia i ocena praktyk pedagogicznych ciągłych (szkoła podstawowa i gimnazjum w trakcie studiów licencjackich) pod kątem przygotowania do zawodu (problemy dydaktyczne i wychowawcze).

2. Nauczanie wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych - liceum ogólnokształcącym, liceum zawodowym, technikum, (podstawa programowa, siatki godzin, programy). Reforma programowa z 2009.

3. Podręczniki i wydawnictwa okołopodręcznikowe z wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Publikacje dla nauczycieli.

4. Recenzja podręcznika wiedzy o społeczeństwie. Prezentacja walorów merytorycznych, dydaktycznych i wychowawczych podręczników.

5. Obserwacja lekcji wiedzy o społeczeństwie, omówienie lekcji.

6. Obserwacja lekcji wiedzy o społeczeństwie prowadzonej przez studenta w, omówienie hospitacji.

7. Środki dydaktyczne w warsztacie pracy nauczyciela edukacji obywatelskiej. Ich specyfika, rodzaje oraz sposoby wprowadzania i poprawnej pracy dydaktycznej.

8. Środki dydaktyczne w warsztacie pracy nauczyciela edukacji obywatelskiej. Ich specyfika, rodzaje oraz sposoby wprowadzania i poprawnej pracy dydaktycznej.


Literatura:

1. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2007.

2. Bieniek M., Dydaktyka historii wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

3. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000, 2010.

4. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

5. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

6. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991.

7. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

8. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996.

9. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

10. Czasopismo „Wiadomości Historyczne”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.