Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Multimedia i Internet w dydaktyce przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie na poziomie licealnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D020HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Multimedia i Internet w dydaktyce przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie na poziomie licealnym
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

- potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła: korzysta z Internetu i publikowanych materiałów w zapisie cyfrowym do gromadzenia środków dydaktycznych dla dwóch przedmiotów na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej;

- przygotowuje materiał ilustracyjny, kartograficzny, testowy w zapisie cyfrowym do wybranych cyklów tematycznych;

- opracowuje zestawy tekstów źródłowy do analizy porównawczej z wykorzystaniem komputera;

- potrafi wykorzystać elektroniczną bazę danych (encyklopedia multimedialna, kompendium, atlas multimedialny) w procesie kształcenia;

- potrafi stosować testy komputerowe podczas lekcji i zaproponować ich pozalekcyjne wykorzystanie;

- tworzy multimedialny konspekt lekcji dla szkoły ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem hiperłącz do samodzielnie pozyskanych załączników;

- potrafi opracować multimedialną bazę środków dydaktycznych do bloku tematycznego nowej podstawy programowej (klasy II i III) - 02H2A_U04 (H2A_U01, H2P_U01);

- wykorzystuje nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji - 02H2A_U05 (H2A_U03, H2P_U02),

- ma wiedzę z zakresu podstawy programowej w zakresie nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie - 02HN2A_W02 (H2P_W02),

- potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami - 02HN2_U03 (H2P_U09),

- potrafi zastosować znajomość historii Polski i powszechnej w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym - 02HN2_U04 (H2P_U01, H2P_U03, H2P_U09),

- dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, społecznymi, interpersonalnymi i interkulturowymi, które predysponują do pracy w sektorze oświaty, administracji państwowej i samorządowej, polityki, kultury, mediów - 02H2A_K07 (H2A_K06),

- jest świadom etycznych wymogów związanych ze zdobywaniem wiedzy i pracą naukową – 02H2A_K08 (H2A_K04).Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z zajęć z Dydaktyki historii i Dydaktyki wiedzy o społeczeństwie z I semestru.

Doświadczenia z praktyk pedagogicznych na studiach I stopnia.

Wiedza i umiejętności z zakresu podstawowej obsługi komputerów: pracy z edytorami tekstów, tworzenia prezentacji, korzystania z Internetu, z uwzględnieniem praw autorskich. Zajęcia prowadzone w Pracowni Komputerowej. Wykorzystywane są komputery i rzutnik multimedialny, elektroniczne nośniki danych oraz łącza internetowe.


Skrócony opis:

Przedmiot uzupełniający z bloku specjalizacji nauczycielskiej.

Zajęcia (ćwiczenia metodyczne) mają charakter warsztatowy. Odbywają się w Pracowni Komputerowej IH UŁ.

Celem jest zaznajomienie studentów z metodami praktycznego stosowania multimedialnych środków dydaktycznych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Pogłębienie przekonania, że Internet jest źródłem wiedzy dla nauczyciela i ucznia. Doskonalenie umiejętności poszukiwania i selekcji informacji i przekształcania pozyskanych danych na środki dydaktyczne. Opanowanie umiejętności tworzenia własnych multimedialnych zestawów środków dydaktycznych (prezentacje).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko
Prowadzący grup: Jan Chańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Prezentacje i omówienia dostępnych materiałów multimedialnych i portali i stron internetowych przez prowadzącego.

Prezentacje „ulubionych” historycznych stron internetowych przez studentów.

Opracowywanie i prezentowanie załączników zgromadzonych przez studentów do wybranych tematów lekcji.

Konstruowanie pytań/zadań dla uczniów.

Konsultowanie tekstów źródłowych (strona edytorska, pytania, odpowiedzi).

Konsultowanie konspektów lekcji, załączników i ich zastosowań.

Konsultowanie multimedialnych baz środków dydaktycznych do bloku tematycznego nowej podstawy programowej (klasy II i III).

Prezentacje prac wykonanych przez studentów w ramach zajęć.


Sposoby i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), terminowe wykonywanie i prezentowanie prac dotyczących poszczególnych tematów zajęć. Opracowanie konspektu lekcji i prezentacji multimedialnej do wybranego cyklu tematów.

Treści kształcenia:

Multimedia w dydaktyce przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie na poziomie ponadgimnazjalnym

Prezentacja propozycji programu zajęć (jego ewentualne modyfikacje). Wymagania wobec studentów i warunki zaliczenia (obecności, praca zaliczeniowa). Pojęcie multimediów i ich rodzaje. Stosowanie multimediów na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej.

Kompendia multimedialne dla szkół ponadgimnazjalnych: encyklopedie, atlasy encyklopedyczne.

Kompendia multimedialne z poziomu gimnazjalnego (nowości), zbiory testów licealnych.

Nowa Matura z historii w wersji multimedialnej na płytach „Gazety Wyborczej” i na stronach internetowych: rodzaje zadań, ocenianie pytań otwartych i krótkiego wypracowania.

Nowa Matura z WOS w wersji multimedialnej na płytach „Gazety Wyborczej” i na stronach internetowych: rodzaje zadań.

Prezentacje Power Point i Excel jako prace uczniowskie i jako środki dydaktyczne. Propozycje tematów prac zaliczeniowych: historia 1918-2011, części bloków tematycznych, prezentacje na użytek maturzystów z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Metoda projektów w szkole ponadgimnazjalnej: projekty historyczne i z Wiedzy o społeczeństwie. Projekty multimedialne i mieszane.

Internet w ponadgimnazjalnym kształceniu historycznym i obywatelskim

Historia Internetu. Podstawowe pojęcia: sieć, portal, strona. Poszukiwania internetowe, selekcja danych. Możliwości wykorzystania dydaktycznego materiałów internetowych.

Budowa i zawartość urzędowych stron internetowych: ministerstwa, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, urzędy miast i gmin, kuratoria oświaty.

Strony internetowe portali edukacyjnych, wydawnictw oświatowych, szkół wyższych.

Strony internetowe gazet i czasopism i możliwości ich wykorzystania w dydaktyce obu przedmiotów.

Strony internetowe szkół i nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.

Teksty źródłowe dla szkół ponadgimnazjalnych: odnajdywanie i przygotowanie edytorskie do wykorzystania dydaktycznego.

Materiały ikonograficzne i kartograficzne z Internetu i ich opracowywanie dla celów dydaktycznych.

Prezentacje prac zaliczeniowych.


Literatura:

Chańko J., Analiza tekstów źródłowych z wykorzystaniem komputera jako narzędzia dydaktycznego [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, t. III , Toruń 2006, s. 178-187.

Chańko J., „Nowoczesne techniki” w kształceniu historycznym, „Wiadomości Historyczne”, 2011, nr 3, s. 39-43.

Chańko J., Wykorzystanie Internetu w dydaktyce historii [Łódź 2009], http://dydaktykahistorii.uni.lodz.pl/podstrony/materialy.html.

Kowalska M., Internet jako źródło informacji historycznej i narzędzie wspomagające dydaktykę w tym zakresie, „Wiadomości Historyczne”, 2007, nr 1, s. 13-23.

Wojdon J., Programy komputerowe w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne”, 2004, nr 1, s. 42-51.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.