Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D031HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia wychowania
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

e1 – rozumie relacje i zależności pomiędzy przeszłością a teraźniejszością oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość współczesnych ludzi i społeczeństwa z uwzględnieniem potrzeb specyfiki zawodowej w dziedzinie ochrony i promocji dziedzictwa historycznego oraz upowszechniania wiedzy (H2A_W060)

e2 – opanował na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu nauk historycznych, jak tez podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych (H2A_W02; H2P_W03),

e3 – rozumie, że badania i debata historyczna są procesem stałym, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów. (H2A_W04; H2A_W05),

e4 - ma pogłębioną wiedzę o funkcjach i budowie systemu oświatowego (H2P_W04).

e5 - zna terminologię nauk pedagogicznych z zakresu dydaktyki, zorientowaną na zastosowanie nauczaniu w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (H2P_W03);

e6 - ma umiejętności merytorycznej argumentacji z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków i samodzielnych sądów (02H1A_U07),

e7 - potrafi pozyskiwać informacje z wykorzystaniem tradycyjnych źródeł (zasobów bibliotecznych, archiwalnych), jak i elektronicznych, a także dokonywać ich selekcji i oceny (02H1A_U09),

e8 - potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła (02H1A_U04),

e9 - potrafi pracować w grupie , przyjmując różne w niej role (02H1A_K01),

e10 - posiada kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, umiejętność określania własnych zainteresowań, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski (02H1A_K05);

e11 - zna zakres i charakter swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej ciągłego pogłębiania oraz rozwijania umiejętności zawodowych (02H1A_K09).


Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość wiedzy z zakresu historii wychowania.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów uczestniczących w zajęciach z wybranymi problemami oraz zagadnieniami z historii wychowania i myśli pedagogicznej od starożytności po czasy współczesne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

analiza tekstu źródłowego, dyskusja, debata

Sposoby i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest ocena:

- poziomu zaangażowania

- aktywności

- przygotowania merytorycznego


Treści kształcenia:

1. Nowe Wychowanie (progresywne) wg. Johna Deweya

2. Koncepcja wychowania Edwara Claparede’a

3. Marii Montesori domy dziecka

4. Celestyn Freinet i jego „Niezmienne prawdy pedagogiczne”

5. Janusza Korczaka wizja wychowania

6. Skauting jako model wychowania- Baden Powell i Aleksander Kamiński

7. Włodzimierz Lenin i Antoni Makarenko - zadania związków młodzieży i kolektywne zadania w szkole

8. Pierre de Coubertin, Pedagogika sportowa, „Fair play – droga do zwycięstwa”

9. Pedagogika społeczna (Znaniecki, Radlińska)

10. Margaret Mead wychowywanie i kultura

11. Pedagogika serca Łopatkowej

12.Thomasa Gordona pedagogika nieautorytarna

13. Pedagogika Gestalt

14. Antypedagogika- postpedagogika


Literatura:

Wołoszyn S., Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. I, II, III, Kielce 1996 /wybrane teksty/

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia specjalistyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Kostrzewska
Prowadzący grup: Ewelina Kostrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Klasyczna metoda problemowa; studium przypadku; metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł (materiały archiwalne, teksty źródłowe, fotografie); dyskusja okrągłego stołu; wykład konwersatoryjny

Sposoby i kryteria oceniania:

Aktywny udział w konwersatorium i obowiązkowa na nim obecność (minimum 85% obecności). W zakresie wiedzy – odtwarzanie zapamiętanych informacji, przetwarzanie i wykorzystywanie wiedzy, analizowanie, dyskutowanie wydawanie ocen sądów oraz opinii. W zakresie umiejętności – korzystanie z zebranego materiału, umiejętność dokonywania selekcji wiadomości, stosowanie zdobytych kompetencji w nowych sytuacjach, kreatywność.

Treści kształcenia:

1. Starożytna Grecja

2. Starożytny Rzym

3. Chrześcijaństwo wobec szkoły grecko – rzymskiej

4. Średniowiecze

5. Odrodzenie – renesansowe koncepcje wychowania młodzieży

6. Myśl pedagogiczna od Komeńskiego do Rousseau

7. Wychowanie i szkolnictwo w Polsce w XVII i XVIIIw.

8. Myśl pedagogiczna XVIII – XIX stulecia

9. Kobieta – anioł. Ideał wychowawczy Klementyny z Tańskich Hoffmanowej.

10. Szkoła i wychowanie na ziemiach polskich pod zaborami – „ojczyną był język i mowa”

11. Polska myśl pedagogiczna na przełomie XIX i XX wieku – pedagogika społeczna i narodowa.

12. Cecylia hr. Plater – Zyberkówna i jej koncepcje pedagogiczne

13. Szkolnictwo i wychowanie w Polsce niepodległej

14. Debata: Szkoła wczoraj i dziś

Literatura:

1.Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, pod red. K. Jakubiaka, T. Maliszewskiego, Kraków 2010.

2.Nauczyciel: zawód, powołanie, pasja, pod red. S. Popek, A. Winiarza, Lublin 2009.

3.S. Możdzeń, Historia wychowania do 1795 roku, t. 1. Warszawa 2006.

4.S. Możdzeń, Historia wychowania 1795 – 1918, t. 2, Warszawa 2000.

5.Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, pod red. D. Żołądź – Strzelczyk, W. Jamrożek, Poznań 2001.

6.Wychowanie w rodzinie polskiej od schyłku XVIII do połowy XX wieku. Zbiór studiów, pod red. K. Jakubiaka, A. Winiarza, Bydgoszcz 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.