Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D036HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

- ma podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, zorientowaną na zastosowanie w nauczaniu w szkołach podstawowych - 02HN1A_W01 (H1P_W02),

- ma podstawową wiedzę o funkcjach i budowie systemu oświatowego - 02HN1A_W04 (H1P_W04),

- ma podstawową wiedzę o prawie oświatowym - 02HN1A_W05 (H1P_W06),

- ma podstawową wiedzę o zasadach bhp obowiązujących w placówkach oświatowych - 02HN1A_W07 (H1P_W09)

- uzyskuje podstawową wiedzę o pedagogice jako dyscyplinie naukowej i kierunku działań praktycznych,

- poznaje funkcje systemów edukacyjno-wychowawczych w społeczeństwach demokratycznych,

- posiada zdolności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań wychowawczych, związanych z pracą nauczyciela - 02HN1_U01 (H1P_U04),

- jest refleksyjnie i krytycznie nastawiony do otaczającej do rzeczywistości społecznej:

- zyskuje świadomość relacji pomiędzy szkołą a środowiskiem, jej roli jako miejsca pracy, funkcjonowania w zakresie edukacyjnym i wychowawczym we współpracy z różnymi urzędami i organizacjami,

- jest w stanie ocenić rolę wychowawczą szkoły, oddziaływania wychowawcze środowisk pozaszkolnych, w tym mediów - 02H1A_K10 (H1A_K05,H1A_K06),

- opisuje modele wychowawcze i wzorce osobowe z różnych okresów historycznych,

- prezentuje wiedzę o współczesnych uwarunkowaniach i formach działań wychowawczych w obrębie szkoły i środowiska pozaszkolnego,

- potrafi stosować przepisy prawa oświatowego - 02HN1_U02 (H1P_U07),

- potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami - 02HN1_U03 (H1P_U09),

- na podstawie wiedzy z wykładu i ćwiczeń uzyskuje świadomość roli i miejsca nauczyciela w procesie wychowawczym w świetle literatury i doświadczeń wykładowcy i może porównać je z własnymi doświadczeniami w tym zakresie,

- prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - 02H1A_K04 (H1A_K04, H1P_K04):

- potrafi odnaleźć w Internecie plany wychowawcze i plany profilaktyki wychowawczej szkół różnych poziomów edukacyjnych,

- potrafi opracować własny program pracy wychowawczej w odniesieniu do podstawowego i gimnazjalnego poziomów kształcenia,

- ma świadomość złożoności problematyki wychowawczej i jej uwarunkowań.


Wymagania wstępne:

Przygotowanie ogólne z zakresu szkoły średniej.

Wiedza psychologiczna z zajęć z psychologii w poprzednim semestrze, zwłaszcza z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii procesów poznawczych.


Skrócony opis:

Przedmiot z bloku specjalizacji nauczycielskiej. Jest podstawą do zajęć z dydaktyk przedmiotowych oraz umożliwia przygotowanie do pracy wychowawczej

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zakresem, zadaniami i problematyką pedagogiki jako nauki. Treści wykładowe zawierają wiedzę teoretyczną oraz szereg konkretnych przykładów funkcjonowania nauczyciela w środowisku szkolnym. Chodzi o poznanie podstawowych problemów pracy wychowawczej w szkołach, poziomów: podstawowego i gimnazjalnego.

Wykład umożliwia ponadto poznanie warunków i wymogów pracy nauczyciela.

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu pedagogiki ogólnej. Opanowanie pojęć, które umożliwiają opis zjawisk wychowawczych.

Rozwijanie umiejętności planowania, oceniania, przewidywania, modyfikowania procesów i sytuacji wychowawczych, projektowanie działań wychowawczych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Treści dostosowane są do standardów kształcenia nauczycieli.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

- praca z literaturą pedagogiczną – referowanie poglądów,

- analiza planów wychowawczych i profilaktyki wychowawczej dla szkół podstawowych,

- spotkanie z nauczycielem wychowawcą, dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym,

- prezentacja i omówieni przygotowanych przez studentów programów profilaktycznych,

- prezentacje prac studentów.


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (ocena prowadzącego) składają się następujące elementy:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalne jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach: referowanie literatury, dyskusja na jej podstawie i w oparciu o doświadczenia własne, terminowe prezentowanie prac: streszczenie jednej z koncepcji wychowawczych, prezentacja programu wychowawczego szkoły),

c) opracowanie i przedstawienie programu profilaktycznego,

d) przygotowanie i zaprezentowanie zagadnień poświęconym zagrożeniom i dysfunkcjom szkolnym


Treści kształcenia:

1. Zajęcia organizacyjne. Cele zajęć. Treści kształcenia: omówienie sylabusa. Wymagania i kryteria oceny. Zapoznanie z uczestnikami zajęć. Motywacja wyboru specjalności nauczycielskiej. Doświadczenia w dziedzinie edukacji.

2. Predyspozycje do zawodu nauczycielskiego. Test na półkulowość. Test określający style komunikacji poszczególnych członków grupy. Rola komunikacji w relacjach międzyludzkich i w pracy w szkole.

3. Być asertywnym – test określający stopień asertywności. Zalety asertywności w kontaktach międzyludzkich. Psychozabawa: Czy umiem zdawać? Psychozabawa - Osiem pytań.

4-5. Zawód nauczycielski wobec współczesnych przemian. Osobowość nauczyciela w świetle poglądów literatury i własnych doświadczeń. Kompetencje nauczyciela. Problem wypalenia zawodowego. Rozwój zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów: Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

6. Spotkanie z nauczycielem wychowawcą (obserwacja lekcji wychowawczej). Współpraca wychowawcy ze środowiskiem wychowanka: cele, zadania, płaszczyzny i formy współpracy. Praca wychowawcy: cele poznawania uczniów, warunki skutecznego poznawania, metody i techniki poznawania uczniów i wychowania, style kierowania klasą, strategie rozwiązywania problemów życia klasowego, metody oddziaływań wychowawczych (wzmacniania pozytywnego, negatywnego, modelowania, perswazji).

7. Spotkanie z dyrektorem szkoły podstawowej. Podmioty tworzące społeczność szkolną. Warunki skutecznej współpracy z rodzicami wychowanka, nauczycielami i dyrektorem szkoły. Zapoznanie z planem wychowawczym szkoły. Współpraca szkoły z pozaszkolnymi instytucjami wychowawczymi.

8. Spotkanie z pedagogiem szkolnym. Specyfika i uwarunkowania pracy pedagoga szkolnego. Zakres obowiązków pedagoga. Zapoznanie ze szkolnym programem profilaktycznym.

9. Analiza programów profilaktycznych szkół. Opracowanie projektu programu profilaktycznego.

10. Diagnoza w procesie wychowania, opieki i kształcenia – cele i metody diagnozy, etapy procesu diagnostycznego. Diagnoza – podstawą budowania programów działań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych. Konstruowanie własnych narzędzi badawczych do konkretnych celów: arkusz obserwacyjny, kwestionariusz wywiadu, ankieta. Praktyczne opracowywanie diagnozy.

11. Niepowodzenia wychowawcze i dydaktyczne dzieci i młodzieży – rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych, sposoby przeciwdziałania niepowodzeniom: profilaktyka, terapia pedagogiczna, pokonywanie trudności wychowawczych. Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Analiza orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

12-14. Problematyka współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży. Problemy wychowania, patologie społeczne (narkomania, alkoholizm, nikotynizm, patologie rodziny, subkultury młodzieżowe, sekty, przemoc i jej odmiany: seksualna, cyberprzemoc; autoagresja - samookaleczenia, próby samobójcze). Profilaktyka i terapia uzależnień.

15. Podsumowanie zajęć. Przygotowanie studentów do praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych.
Literatura:

Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

Gaś Z., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006.

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1990.

Konarzewski K. (red.), Sztuka nauczania. Szkoła, Warszawa1991.

Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t.1-3,Gdańsk 2006.

Cyberprzemoc w szkole - zobacz, zrozum, reaguj. Poradnik dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, Gdynia 2014.

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkół, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko
Prowadzący grup: Agnieszka Białek, Jan Chańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Ćwiczenia kontynuowane w semestrze letnim - nacisk na metody pracy pedagogicznej oraz specyfikę pracy wychowawczej w szkole podstawowej. Zapoznawanie się z doświadczeniami wychowawczymi: dyrektora, pedagoga szkolnego, nauczyciela-wychowawcy. Zagadnienia z zakresu emisji głosu (15 godz.)

Metody dydaktyczne:

Referowanie na podstawie przygotowanych materiałów.

Prezentacja własnych doświadczeń wychowawczych (w roli podopiecznego i wychowawcy).

Dyskusje (rola nauczyciela w procesach wychowawczych, możliwości współpracy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.


Sposoby i kryteria oceniania:

Zajęcia przewidują:

- uczestnictwo studenta w zajęciach,

- przygotowanie się studenta do zajęć w formie ustnej, pisemnej i poprzez opracowywanie prezentacji.

Zaliczenie z oceną. Na zaliczenie zajęć składają się następujące formy aktywności:

- obecność na zajęciach (30%) - dopuszczalna jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność),

- aktywny udział w zajęciach (30%), w tym terminowe składanie prac,

- prace pisemne (40%): analiza tekstu z „przesłaniem" pedagogicznym, charakterystyka własnych doświadczeń wychowawczych na wszystkich poziomach edukacyjnych, referat o modelach wychowawczych i wzorcach osobowych w wybranym okresie dziejów.


Treści kształcenia:

KONWERSATORIUM – I rok, semestr zimowy


Treści kształcenia


1. Pojęcie wychowanie i jego cechy. Składniki procesu wychowawczego, podmiot wychowawczy.

2. Pojęcie edukacji, uwarunkowania polityczne i procesy składające się na edukację. Edukacja globalna i jej cele.

3. Szkoła – instytucją społeczną i wychowawczą. Miejsce szkoły w systemie oświatowym. Funkcje szkoły i jej działalność opiekuńczo-wychowawcza.

4. Klasa szkolna jako środowisko uczenia się i wychowania, klasa jako grupa formalna i nieformalna, jej struktura, klimat, problem przywództwa w klasie szkolnej, normy grupowe. Oceny związane z klasą.

5. Praca wychowawcza w klasie wychowawczej - skuteczne poznawanie uczniów, style kierowania klasą, strategie rozwiązywania problemów życia klasowego, metody oddziaływań wychowawczych: wzmacniania pozytywnego, negatywnego, modelowania, perswazji.

6. Diagnoza w procesie wychowania, opieki i kształcenia – cele i metody diagnozy, etapy procesu diagnostycznego. Diagnoza – podstawą budowania programów działań wychowawczych opiekuńczych i edukacyjnych.

7. Konstruowanie własnych narzędzi badawczych - do konkretnego celu (arkusz obserwacyjny, kwestionariusz wywiadu, ankiety).

8. Niepowodzenia wychowawcze i dydaktyczne dzieci i młodzieży – rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych, sposoby przeciwdziałania – profilaktyka, terapia pedagogiczna, pokonywanie trudności wychowawczych.

9. Współpraca wychowawcy ze środowiskiem wychowanka - cele, zadania, płaszczyzny i formy współpracy.

10. Warunki skuteczności współpracy wychowawcy z rodzicami i opiekunami.

11. Problematyka współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży problemy współczesnego wychowania, patologie społeczne (narkomania, alkoholizm, dopalacze, patologie w rodzinach, subkultury młodzieżowe.

12. Praktyczne opracowywanie diagnozy. Próby opracowania projektu programu profilaktycznego w odniesieniu do klasy, grupy, ucznia.

13. Zajęcia w szkole (szkoła podstawowa) – rozmowa z nauczycielem wychowawcą i dyrektorem szkoły. Zapoznanie z planem wychowawczym szkoły. Współpraca szkoły z pozaszkolnymi instytucjami wychowawczymi.

14. Praca wychowawcy szkolnego. Hospitacja lekcji wychowawczej i jej omówienie.

15. Wychowanie jako wspólne poszukiwanie wartości nadające sens ludzkiemu życiu.
Literatura:

1. Arends R., Uczymy się nauczać, WSiP. Warszawa 1994.

2. Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa1993.

3. Freinberg W., Soltis J. F., Szkoła i społeczeństwo, Warszawa 2000.

4. Gaś Z., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006.

5. Janowski A. , Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995.

6. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, Warszawa 2004.

7. Paris S. G., Ayres L. R., Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, Warszawa 1997.

8. Pearson A. T., Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1994.

9. Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, pod red. B. Suchodolskiego, Warszawa 1980.

10. Pedagogika w pokoju nauczycielskim, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 2000.

11. Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, Warszawa1991

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.