Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D040HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

- zna elementarną terminologię nauk pedagogicznych z zakresu dydaktyki, zorientowaną na zastosowanie w nauczaniu w szkołach podstawowych - 02HN1A_W03 (H1P_W03),

- ma elementarną wiedzę z zakresu podstawy programowej w zakresie nauczania historii i społeczeństwa - 02HN1A_W02 (H1P_W02),

- ma podstawową wiedzę o metodach nauczania historii i społeczeństwa oraz dobrych praktykach, jest zorientowany co do różnorodności metod nauczania i potrafi je planować dostosowując, do poziomu edukacyjnego i tematu lekcji, posługuje się poznanymi metodami nauczania - 02HN1A_W06 (H1P_W07),

- uzyskuje wiedzę teoretyczną i omówienie wybranych przykładów, które umożliwią mu, w połączeniu z efektami ćwiczeń metodycznych i praktyk, osiągnięcie poniższych efektów:

- relacjonuje założenie i realizację reformy edukacji, wymienia cele i zadania szkoły,

- definiuje i opisuje cele ogólne kształcenia, opracowuje cele ogólne i operacyjne do konkretnych tematów lekcji,

- tworzy konspekt lekcji,

- ma świadomość wymagań w stosunku do nauczyciela w zakresie wiedzy i umiejętności,

- jest zorientowany co do różnorodności środków dydaktycznych i potrafi je planować, dostosowując do poziomu edukacyjnego i tematu lekcji,

- posługuje się poznanymi środkami dydaktycznymi,

- posiada umiejętność kierowania pracą grupową uczniów,

- potrafi zastosować znajomość historii Polski i powszechnej w nauczaniu historii i społeczeństwa na poziomie podstawowym - 02HN1_U04 (H1P_U01, H1P_U03, H1P_U09).Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii uzyskana na zajęciach I roku studiów.

Wiedza i umiejętności z zakresu emisji głosu.

Znajomość historii na poziomie maturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii nauk humanistycznych.


Skrócony opis:

Podstawowy przedmiot z bloku specjalizacji nauczycielskiej.

Wykład ma dostarczyć niezbędną wiedzę teoretyczną, popartą przykładami: budowania celów edukacyjnych, planowania pracy, stosowania metod i środków dydaktycznych.

Zajęcia (ćwiczenia metodyczne) mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy.

Celem jest przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia lekcji (konspekty, metody, środki dydaktyczne) i do ich prowadzenia w szkołach podstawowych i gimnazjach (przedmioty: Historia i społeczeństwo; Historia).

Częścią ćwiczeń są również hospitacje lekcji i ich omówienia.

Zajęcia prowadzone są w IH UŁ oraz w szkołach podstawowych w Łodzi.

Treści dostosowane są do standardów kształcenia nauczycieli.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (w trakcie)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Orzeł
Prowadzący grup: Joanna Orzeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Orzeł
Prowadzący grup: Joanna Orzeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko
Prowadzący grup: Jan Chańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

- praca z podstawą programową, programami nauczania, podręcznikami przedmiotu Historia i społeczeństwo, wydawnictwami około podręcznikowymi;

- omówienia przygotowanych przez studentów przykładów planów wynikowych i celów lekcji;

- prezentacja potrzebnych na ćwiczeniach treści wykładowych i podręcznikowych;

- hospitacje lekcji przedmiotu i ich krytyczne omówienia;

- konsultacja konspektów;


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (ocena prowadzącego) składają się następujące elementy:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalne jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach (terminowe prezentowanie prac: cele ogólne i operacyjne do wybranego tematu, prezentacja wybranego podręcznika przedmiotu Historia i społeczeństwo)

c) przygotowanie i prezentacja konspektu lekcji,

d) autoocena i ocena grupy studenckiej.


Treści kształcenia:

Pojęcie edukacja historyczna, zakres treści i forma organizacyjna zajęć. Motywacja wyboru specjalizacji nauczycielskiej, cechy osobowościowe i kompetencje nauczyciela.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego - definicja, struktura i porównanie „starej” i „nowej” (obu obowiązujących) podstawy programowej dla przedmiotu Historia i społeczeństwo w szkole podstawowej i przedmiotu Historia w gimnazjum.

Programy nauczania – typy i funkcje programu. Charakterystyka programów nauczania historii dla szkoły podstawowej. Analizy wybranych programów.

Cele kształcenia historycznego: perspektywiczne i etapowe, ogólne (poznawcze, kształcące, i wychowawcze) i szczegółowe.

Taksonomie celów kształcenia (B. Niemierko, H. Suchojad, J. Maternicki).

Opracowywanie, referowanie i konsultacja celów ogólnych do wybranych tematów lekcji przedmiotów Historia i społeczeństwo i Historia.

Opracowywanie, referowanie i konsultacja celów operacyjnych do wybranych tematów lekcji przedmiotów Historia i społeczeństwo i Historia.

Obserwacja zajęć w szkole podstawowej (hospitacja). Analiza lekcji pod kątem formułowania i realizacji celów.

Środki dydaktyczne – podręcznik przedmiotu Historia i społeczeństwo (typy podręczników, funkcje i struktura podręcznika). Omówienia budowy wybranych podręczników.

Metody kształcenia historycznego - tradycyjne: opowiadanie, pogadanka, praca pod kierunkiem, elementy wykładu.

Obserwacja zajęć w szkole podstawowej (hospitacja). Analiza lekcji pod kątem rozpoznania ogniw lekcyjnych, metod i środków dydaktycznych i realizacji celów .

Formy organizacyjne procesu dydaktycznego. Struktura lekcji. Typy lekcji.

Obserwacja zajęć w szkole podstawowej (hospitacja). Analiza lekcji pod kątem rozpoznania ogniw lekcyjnych (proporcje czasowe), metod i środków dydaktycznych i realizacji celów .

Planowanie nauczania - cele i funkcje planowania. Rodzaje planów. Planowanie metodyczne. Konspekt lekcji. Scenariusz zajęć.

Konsultacja konspektu lekcji do wybranych tematów.

Prezentacje konspektów. Ocena pracy studentów i prowadzącego.


Literatura:

Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

Podstawa programowa … . Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, [Warszawa 2008].

Współczesna dydaktyka historii, red. J. Maternicki , Warszawa 2004.

Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko
Prowadzący grup: Jan Chańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

- praca z podstawą programową, programami nauczania, podręcznikami przedmiotu Historia i społeczeństwo, wydawnictwami około podręcznikowymi;

- omówienia przygotowanych przez studentów przykładów planów wynikowych i celów lekcji;

- prezentacja potrzebnych na ćwiczeniach treści wykładowych i podręcznikowych;

- hospitacje lekcji przedmiotu i ich krytyczne omówienia;

- konsultacja konspektów;


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (ocena prowadzącego) składają się następujące elementy:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalne jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach (terminowe prezentowanie prac: cele ogólne i operacyjne do wybranego tematu, prezentacja wybranego podręcznika przedmiotu Historia i społeczeństwo)

c) przygotowanie i prezentacja konspektu lekcji,

d) autoocena i ocena grupy studenckiej.

Treści kształcenia:

Pojęcie edukacja historyczna, zakres treści i forma organizacyjna zajęć. Motywacja wyboru specjalizacji nauczycielskiej, cechy osobowościowe i kompetencje nauczyciela.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego - definicja, struktura i porównanie „starej” i „nowej” (obu obowiązujących) podstawy programowej dla przedmiotu Historia i społeczeństwo w szkole podstawowej i przedmiotu Historia w gimnazjum.

Programy nauczania – typy i funkcje programu. Charakterystyka programów nauczania historii dla szkoły podstawowej. Analizy wybranych programów.

Cele kształcenia historycznego: perspektywiczne i etapowe, ogólne (poznawcze, kształcące, i wychowawcze) i szczegółowe.

Taksonomie celów kształcenia (B. Niemierko, H. Suchojad, J. Maternicki).

Opracowywanie, referowanie i konsultacja celów ogólnych do wybranych tematów lekcji przedmiotów Historia i społeczeństwo i Historia.

Opracowywanie, referowanie i konsultacja celów operacyjnych do wybranych tematów lekcji przedmiotów Historia i społeczeństwo i Historia.

Obserwacja zajęć w szkole podstawowej (hospitacja). Analiza lekcji pod kątem formułowania i realizacji celów.

Środki dydaktyczne – podręcznik przedmiotu Historia i społeczeństwo (typy podręczników, funkcje i struktura podręcznika). Omówienia budowy wybranych podręczników.

Metody kształcenia historycznego - tradycyjne: opowiadanie, pogadanka, praca pod kierunkiem, elementy wykładu.

Obserwacja zajęć w szkole podstawowej (hospitacja). Analiza lekcji pod kątem rozpoznania ogniw lekcyjnych, metod i środków dydaktycznych i realizacji celów .

Formy organizacyjne procesu dydaktycznego. Struktura lekcji. Typy lekcji.

Obserwacja zajęć w szkole podstawowej (hospitacja). Analiza lekcji pod kątem rozpoznania ogniw lekcyjnych (proporcje czasowe), metod i środków dydaktycznych i realizacji celów .

Planowanie nauczania - cele i funkcje planowania. Rodzaje planów. Planowanie metodyczne. Konspekt lekcji. Scenariusz zajęć.

Konsultacja konspektu lekcji do wybranych tematów.

Prezentacje konspektów. Ocena pracy studentów i prowadzącego.


Literatura:

Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

Podstawa programowa … . Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, [Warszawa 2008].

Współczesna dydaktyka historii, red. J. Maternicki , Warszawa 2004.

Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.