Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki pedagogiczne (Pedagogika)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D050HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki pedagogiczne (Pedagogika)
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

1. Identyfikowanie i diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie

2. Poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń

3. Samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie

4. Sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków

5. Obserwowanie i identyfikowanie dynamiki grup, ról pełnionych przez jej uczestników, zachowań, postaw dzieci i młodzieży

6. Animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i wychowanków w grupach zadaniowych,

7. Podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

8. Podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad


Wymagania wstępne:

Zaliczenie wykładu i ćwiczeń z pedagogiki i psychologii w ramach specjalizacji nauczycielskiej na I roku studiów historycznych.

Skrócony opis:

Praktyki pedagogiczne ciągłe z przedmiotu Pedagogika stanowią integralną część fakultatywnego bloku przedmiotów pedagogicznych i wraz z innymi zajęciami tego bloku, objętymi planem studiów, podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Student historii, uczestniczący w bloku przedmiotów pedagogicznych, obowiązany jest zaliczyć 30 godzin praktyk ciągłych z przedmiotu Pedagogika, w szkole podstawowej, w ciągu trzech tygodni (15 dni).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko, Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Jan Chańko, Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Student zobowiązany jest doręczyć dziennik praktyk opiekunowi kierunkowemu praktyk w terminie siedmiu dni po zakończeniu zajęć na terenie szkoły.

W kwestiach formalnych związanych z organizacją praktyk pedagogicznych należy kontaktować się z Dziekanatem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 42-635-43-51 lub 42-678-93-07.

Pytania i uwagi dotyczące kwestii merytorycznych prosimy kierować do Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ, tel. 42-635-62-01; Sekretariatu Instytutu Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 42-678-54-88.


Metody dydaktyczne:

Student podejmujący praktykę pedagogiczną winien:

- w dniu rozpoczęcia praktyk zgłosić się do Dyrekcji Szkoły i uzyskać wpis w dzienniku praktyk potwierdzający rozpoczęcie zajęć,

- obserwować lekcje z wychowawcą,

- aktywnie uczestniczyć w omówieniach obserwowanych lekcji, dokumentować działania dydaktyczne, a zwłaszcza wychowawcze,

- uczestniczyć we wszystkich formach pracy nauczyciela takich jak: praca wychowawcy klasy, posiedzenia rady pedagogicznej (za zgodą Dyrekcji Szkoły), wycieczki przedmiotowe, uroczystości szkolne, dyżury,

- systematycznie i starannie prowadzić dziennik praktyk zapisując w nim przebieg zajęć w każdym dniu trwania praktyki,

- po zakończeniu praktyk wyrazić opinię o odbytych zajęciach, uzyskać opinię pedagoga – opiekuna praktyki oraz podpis i stempel Dyrekcji Szkoły potwierdzający zakończenie praktyk.


Sposoby i kryteria oceniania:

Nauczyciel - opiekun praktyki, po zakończeniu cyklu zajęć, podsumowuje ze studentem jego przebieg, zwracając uwagę na osiągnięcia i trudności, a następnie wpisuje do dziennika praktyk recenzję działalności praktykanta. Należy w niej uwzględnić:

- stopień przygotowania merytoryczno-metodycznego,

- umiejętności w zakresie działalności wychowawczej,

- stosunek praktykanta do obowiązków.

Konkluzję recenzji stanowi ogólna ocena działalności wyrażona w przyjętej w Uniwersytecie skali ocen (niedostateczny, dostateczny, dostateczny plus, dobry, dobry plus, bardzo dobry). Wystawiony przez nauczyciela - opiekuna praktyki stopień stanowi element składowy końcowej oceny praktyki.Treści kształcenia:

Na praktykę składają się:

- obserwacje lekcji z wychowawcą (minimum 6 lekcje) i ich omówienia oraz sporządzenie dokumentacji z obserwacji i omówień (łącznie minimum 9 godz.),

- opracowanie i skonsultowanie z pedagogiem szkolnym - opiekunem praktyki 3 scenariusze lekcji z wychowawcą,

- obserwacja pracy pedagoga szkolnego: zapoznanie się z dokumentacją, udział w spotkaniach z uczniami i rodzicami,

- inne zajęcia (dyżury, wycieczki, imprezy szkolne, posiedzenia rady pedagogicznej).

Główne zadania praktyk pedagogicznych ciągłych

Do głównych zadań praktyk pedagogicznych ciągłych należą:

1. Zapoznanie studenta ze szkołą i jej środowiskiem społecznym jako terenem przyszłej pracy zawodowej.

2. Poznanie problemów wychowawczych występujących w szkole podstawowej i sposobów ich rozwiązywania.

3. Kształtowanie prawidłowej postawy przyszłego nauczyciela - wychowawcy.

4. Pogłębianie procesu doskonalenia metodycznego, poprzez konfrontację przygotowania teoretycznego z praktyką szkolną, pod opieką doświadczonych pedagogów.Literatura:

1. Arends R., Uczymy się nauczać, WSiP. Warszawa 1994.

2. Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa1993.

3. Freinberg W., Soltis J. F., Szkoła i społeczeństwo, Warszawa 2000.

4. Gaś Z., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006.

5. Janowski A. , Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995.

6. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, Warszawa 2004.

7. Paris S. G., Ayres L. R., Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, Warszawa 1997.

8. Pearson A. T., Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1994.

9. Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, pod red. B. Suchodolskiego, Warszawa 1980.

10. Pedagogika w pokoju nauczycielskim, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 2000.

11. Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, Warszawa1991

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko
Prowadzący grup: Jan Chańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Student zobowiązany jest doręczyć dziennik praktyk opiekunowi kierunkowemu praktyk w terminie siedmiu dni po zakończeniu zajęć na terenie szkoły.

W kwestiach formalnych związanych z organizacją praktyk pedagogicznych należy kontaktować się z Dziekanatem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 42-635-43-51 lub 42-678-93-07.

Pytania i uwagi dotyczące kwestii merytorycznych prosimy kierować do Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ, tel. 42-635-62-01; Sekretariatu Instytutu Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 42-678-54-88.


Metody dydaktyczne:

Student podejmujący praktykę pedagogiczną winien:

- w dniu rozpoczęcia praktyk zgłosić się do Dyrekcji Szkoły i uzyskać wpis w dzienniku praktyk potwierdzający rozpoczęcie zajęć,

- obserwować lekcje z wychowawcą,

- aktywnie uczestniczyć w omówieniach obserwowanych lekcji, dokumentować działania dydaktyczne, a zwłaszcza wychowawcze,

- uczestniczyć we wszystkich formach pracy nauczyciela takich jak: praca wychowawcy klasy, posiedzenia rady pedagogicznej (za zgodą Dyrekcji Szkoły), wycieczki przedmiotowe, uroczystości szkolne, dyżury,

- systematycznie i starannie prowadzić dziennik praktyk zapisując w nim przebieg zajęć w każdym dniu trwania praktyki,

- po zakończeniu praktyk wyrazić opinię o odbytych zajęciach, uzyskać opinię pedagoga – opiekuna praktyki oraz podpis i stempel Dyrekcji Szkoły potwierdzający zakończenie praktyk.


Sposoby i kryteria oceniania:

Nauczyciel - opiekun praktyki, po zakończeniu cyklu zajęć, podsumowuje ze studentem jego przebieg, zwracając uwagę na osiągnięcia i trudności, a następnie wpisuje do dziennika praktyk recenzję działalności praktykanta. Należy w niej uwzględnić:

- stopień przygotowania merytoryczno-metodycznego,

- umiejętności w zakresie działalności wychowawczej,

- stosunek praktykanta do obowiązków.

Konkluzję recenzji stanowi ogólna ocena działalności wyrażona w przyjętej w Uniwersytecie skali ocen (niedostateczny, dostateczny, dostateczny plus, dobry, dobry plus, bardzo dobry). Wystawiony przez nauczyciela - opiekuna praktyki stopień stanowi element składowy końcowej oceny praktyki

Treści kształcenia:

Na praktykę składają się:

- obserwacje lekcji z wychowawcą (minimum 6 lekcje) i ich omówienia oraz sporządzenie dokumentacji z obserwacji i omówień (łącznie minimum 9 godz.),

- opracowanie i skonsultowanie z pedagogiem szkolnym - opiekunem praktyki 3 scenariusze lekcji z wychowawcą,

- obserwacja pracy pedagoga szkolnego: zapoznanie się z dokumentacją, udział w spotkaniach z uczniami i rodzicami,

- inne zajęcia (dyżury, wycieczki, imprezy szkolne, posiedzenia rady pedagogicznej).

Główne zadania praktyk pedagogicznych ciągłych

Do głównych zadań praktyk pedagogicznych ciągłych należą:

1. Zapoznanie studenta ze szkołą i jej środowiskiem społecznym jako terenem przyszłej pracy zawodowej.

2. Poznanie problemów wychowawczych występujących w szkole podstawowej i sposobów ich rozwiązywania.

3. Kształtowanie prawidłowej postawy przyszłego nauczyciela - wychowawcy.

4. Pogłębianie procesu doskonalenia metodycznego, poprzez konfrontację przygotowania teoretycznego z praktyką szkolną, pod opieką doświadczonych pedagogów.Literatura:

1. Arends R., Uczymy się nauczać, WSiP. Warszawa 1994.

2. Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa1993.

3. Freinberg W., Soltis J. F., Szkoła i społeczeństwo, Warszawa 2000.

4. Gaś Z., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006.

5. Janowski A. , Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995.

6. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, Warszawa 2004.

7. Paris S. G., Ayres L. R., Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, Warszawa 1997.

8. Pearson A. T., Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1994.

9. Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, pod red. B. Suchodolskiego, Warszawa 1980.

10. Pedagogika w pokoju nauczycielskim, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 2000.

11. Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, Warszawa1991

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.