Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D059HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

- zna i objaśnia pojęcia związane z pedagogiką;

- zna najważniejsze współczesne koncepcje i teorie pedagogiczne;

- potrafi scharakteryzować procesy wychowawcze i ich uwarunkowania w szkole podstawowej i gimnazjum;

- potrafi wydobywać treści wychowawcze (przesłania) z tekstów literackich i dziennikarskich;

- zna typologię i cechy zagrożeń wychowawczych w pracy pedagogicznej;

- zna zasady funkcjonowania współczesnej placówki edukacyjnej; zakres obowiązków wychowawcy, dyrektora, pedagoga szkolnego;

- ma świadomość złożoności pracy wychowawczej nauczyciela, jej powiązania z nauczaniem przedmiotowym;

- potrafi rozpoznać zakres własnych predyspozycji osobowościowych i kompetencji wychowawczych oraz rozwijać je i pogłębiać

Wymagania wstępne:

Przygotowanie psychologiczne wynikające z zaliczenia przedmiotu Psychologia na I semestrze studiów.

Znajomość treści przekazywanych równolegle w ramach wykładu z pedagogiki.


Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu pedagogiki ogólnej. Kształtowanie rozumienia pojęć z zakresu opisu zjawisk wychowawczych.

Kształtowanie umiejętności projektowanie działań wychowawczych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Rozwijanie umiejętności planowania, oceniania, przewidywania, modyfikowania procesów i sytuacji wychowawczych.

Rozwijanie umiejętności referowania poglądów zawartych w literaturze pedagogicznej.

Rozwijanie umiejętności prezentacji własnych doświadczeń i stanowiska.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

dyskusja, elementy wykładu, metody warsztatowe: ćwiczenia w parach, w podgrupach, w grupie, stoliki eksperckie

Sposoby i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest obecność i aktywność na zajęciach, zaangażowanie w nie, referowanie literatury, branie udziału w ćwiczeniach, przygotowywanie prac pisemnych.

Treści kształcenia:

1. Pedagogika jako nauka, jej specyfika, cele, zadania, rodzaje

2. Początki pedagogiki naukowej- Wolfgang Ratke, Jan Amos Komensky

3. Podstawowe pojęcia pedagogiczne

4. Wychowanie- różne jego koncepcje

5. Zasady wychowania w starożytności

6. System wychowania średniowiecznego

7. Wychowanie nowożytne- przykład Erazma z Rotterdamu

8. Jan Jakub Rousseau i jego koncepcje wychowawcze

9. Teoria wychowania Jana Henryka Pestalotzziego

10. Koncepcja „nowego wychowania” - przewrót w pedagogice. Założenia i twórcy.

11. Marii Montessorii wizja wychowania

12. Janusz Korczak i jego pedagogiczne zasady

13. Marii Łopatkowej pedagogika serca

14. Pedagogika niedyrektywna

15. Pedagogiczne koncepcje Thomasa Gordona

16. Pedagogika Gestalt

17. Pedagogika integracyjna

18. Współczesne dylematy wychowywania

19. Edukacja pozaszkolna: skauting, wolontariat etc…

20. Podstawy emisji głosu- budowa narządów mowy

21. Emisja głosu - podstawowe zasady

22. Emisja głosu- ćwiczenia


Literatura:

Kupisiewicz Cz., Z dziejów teorii i praktyki wychowania, Kraków 2012;

Markiewiczowa H., Wybrane zagadnienia z historii wychowania, Warszawa 2006;

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2015;

Wołoszyn S., Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. I, II, III, Kielce 1996.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko
Prowadzący grup: Jan Chańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

- prezentacja potrzebnych na ćwiczeniach treści wykładowych i podręcznikowych;

- praca z literaturą pedagogiczną – referowanie poglądów,

- analiza planów wychowawczych i profilaktyki wychowawczej dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych tekstów źródłowych, w oparciu o materiały dostarczone przez prowadzącego i odnalezione przez studentów w Internecie;

- hospitacja lekcji wychowawczej i jej omówienie;

- prezentacja przykładów problemów wychowawczych - spotkanie z pedagogiem szkolnym,

- konsultacja przygotowanych przez studentów programów profilaktycznych.


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (ocena prowadzącego) składają się następujące elementy:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalne jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach: referowanie literatury, dyskusja na jej podstawie i w oparciu o doświadczenia własne, terminowe prezentowanie prac: analiza tekstu pod kątem wartości wychowawczych, streszczenie jednej z koncepcji wychowawczych),

c) opracowanie programu profilaktycznego,

d) autoocena i ocena grupy studenckiej.


Treści kształcenia:

Pojęcie wychowanie i jego cechy. Składniki procesu wychowawczego, podmiot wychowawczy.

Pojęcie edukacji, uwarunkowania polityczne i procesy składające się na edukację. Edukacja globalna i jej cele.

Szkoła – instytucją społeczną i wychowawczą. Miejsce szkoły w systemie oświatowym. Funkcje szkoły i jej działalność opiekuńczo-wychowawcza.

Klasa szkolna jako środowisko uczenia się i wychowania. Klasa jako grupa formalna i nieformalna, jej struktura, klimat, problem przywództwa w klasie szkolnej, normy grupowe.

Praca wychowawcy: cele poznawania uczniów, warunki skutecznego poznawania, metody i techniki poznawania uczniów i wychowania, style kierowania klasą, strategie rozwiązywania problemów życia klasowego, metody oddziaływań wychowawczych (wzmacniania pozytywnego, negatywnego, modelowania, perswazji).

Diagnoza w procesie wychowania, opieki i kształcenia – cele i metody diagnozy, etapy procesu diagnostycznego. Diagnoza – podstawą budowania programów działań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych. Konstruowanie własnych narzędzi badawczych do konkretnych celów: arkusz obserwacyjny, kwestionariusz wywiadu, ankieta.

Niepowodzenia wychowawcze i dydaktyczne dzieci i młodzieży – rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych, sposoby przeciwdziałania niepowodzeniom: profilaktyka, terapia pedagogiczna, pokonywanie trudności wychowawczych. Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Współpraca wychowawcy ze środowiskiem wychowanka: cele, zadania, płaszczyzny i formy współpracy. Warunki skuteczności współpracy wychowawcy z rodzicami wychowanka.

Problematyka współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży. Problemy współczesnego wychowania, patologie społeczne (narkomania, alkoholizm, patologia rodziny, subkultury młodzieżowe). Profilaktyka, terapia uzależnień.

Praktyczne opracowywanie diagnozy. Opracowanie projektu programu profilaktycznego.

Zajęcia w szkole: hospitacja lekcji wychowawczej, rozmowa z nauczycielem wychowawcą i dyrektorem szkoły. Zapoznanie z planem wychowawczym szkoły. Współpraca szkoły z pozaszkolnymi instytucjami wychowawczymi.

Zajęcia w szkole – rozmowa z pedagogiem szkolnym. Zapoznanie ze szkolnymi programami profilaktycznymi

Zawód nauczycielski wobec współczesnych przemian. Osobowość nauczyciela w świetle poglądów literatury i własnych doświadczeń. Kompetencje nauczyciela.

Rozwój zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów.

Wychowanie jako wspólne poszukiwanie wartości nadających sens życiu ludzkiemu. Podsumowanie zajęć. Ocena pracy studentów i prowadzącego.


Literatura:

Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

Gaś Z., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006.

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1990..

Konarzewski K. (red.), Sztuka nauczania. Szkoła, Warszawa1991.

Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t.1-3,Gdańsk 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.