Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D063HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika w szkole podstawowej
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

- nazywa i objaśnia pojęcia związane z pedagogiką;

- charakteryzuje procesy wychowawcze i ich uwarunkowania w szkole podstawowej;

- referuje, streszcza i charakteryzuje poglądy literatury pedagogicznej;

- potrafi wydobywać treści wychowawcze (przesłania) z tekstów literackich i dziennikarskich;

- zna typologię i cechy zagrożeń wychowawczych w pracy pedagogicznej;

- zna zasady funkcjonowania współczesnej placówki edukacyjnej; zakres obowiązków wychowawcy, dyrektora, pedagoga szkolnego;

- potrafi wyszukiwać w Internecie programy wychowawcze i profilaktyczne różnych placówek wychowawczych;

- uzyskuje świadomość złożoności pracy wychowawczej nauczyciela, jej powiązania z nauczaniem przedmiotowym;

- zyskuje świadomość potrzebnych nauczycielowi cech osobowościowych i kompetencyjnych


Wymagania wstępne:

Zaliczenie zajęć z pedagogiki i psychologii po I semestrze I roku studiów w ramach wybranej specjalizacji nauczycielskiej

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu pedagogiki ogólnej. Kształtowanie rozumienia pojęć z zakresu opisu zjawisk wychowawczych.

Kształtowanie umiejętności projektowanie działań wychowawczych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (w trakcie)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

We wrześniu studenci odbywają 30 godzinne praktyki z pedagogiki w szkołach podstawowych.

Metody dydaktyczne:

- praca z literaturą pedagogiczną – referowanie poglądów,

- analiza planów wychowawczych i profilaktyki wychowawczej dla szkół podstawowych,

- spotkanie z nauczycielem wychowawcą, dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym,

- prezentacja i omówieni przygotowanych przez studentów programów profilaktycznych,

- prezentacje prac studentów

Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (ocena prowadzącego) składają się następujące elementy:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalne jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach: referowanie literatury, dyskusja na jej podstawie i w oparciu o doświadczenia własne, terminowe prezentowanie prac: streszczenie jednej z koncepcji wychowawczych, prezentacja programu wychowawczego szkoły),

c) opracowanie i przedstawienie programu profilaktycznego,

d) przygotowanie i zaprezentowanie zagadnień poświęconym zagrożeniom i dysfunkcjom

Treści kształcenia:

1. Zajęcia organizacyjne. Cele zajęć. Treści kształcenia: omówienie sylabusa. Wymagania i kryteria oceny. Zapoznanie z uczestnikami zajęć. Motywacja wyboru specjalności nauczycielskiej. Doświadczenia w dziedzinie edukacji.

2. Predyspozycje do zawodu nauczycielskiego. Test na półkulowość. Test określający style komunikacji poszczególnych członków grupy. Rola komunikacji w relacjach międzyludzkich i w pracy w szkole.

3. Być asertywnym – test określający stopień asertywności. Zalety asertywności w kontaktach międzyludzkich. Psychozabawa: Czy umiem zdawać? Psychozabawa - Osiem pytań.

4-5. Zawód nauczycielski wobec współczesnych przemian. Osobowość nauczyciela w świetle poglądów literatury i własnych doświadczeń. Kompetencje nauczyciela. Problem wypalenia zawodowego. Rozwój zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów: Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

6. Spotkanie z nauczycielem wychowawcą (obserwacja lekcji wychowawczej). Współpraca wychowawcy ze środowiskiem wychowanka: cele, zadania, płaszczyzny i formy współpracy. Praca wychowawcy: cele poznawania uczniów, warunki skutecznego poznawania, metody i techniki poznawania uczniów i wychowania, style kierowania klasą, strategie rozwiązywania problemów życia klasowego, metody oddziaływań wychowawczych (wzmacniania pozytywnego, negatywnego, modelowania, perswazji).

7. Spotkanie z dyrektorem szkoły podstawowej. Podmioty tworzące społeczność szkolną. Warunki skutecznej współpracy z rodzicami wychowanka, nauczycielami i dyrektorem szkoły. Zapoznanie z planem wychowawczym szkoły. Współpraca szkoły z pozaszkolnymi instytucjami wychowawczymi.

8. Spotkanie z pedagogiem szkolnym. Specyfika i uwarunkowania pracy pedagoga szkolnego. Zakres obowiązków pedagoga. Zapoznanie ze szkolnym programem profilaktycznym.

9. Analiza programów profilaktycznych szkół. Opracowanie projektu programu profilaktycznego.

10. Diagnoza w procesie wychowania, opieki i kształcenia – cele i metody diagnozy, etapy procesu diagnostycznego. Diagnoza – podstawą budowania programów działań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych. Konstruowanie własnych narzędzi badawczych do konkretnych celów: arkusz obserwacyjny, kwestionariusz wywiadu, ankieta. Praktyczne opracowywanie diagnozy.

11. Niepowodzenia wychowawcze i dydaktyczne dzieci i młodzieży – rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych, sposoby przeciwdziałania niepowodzeniom: profilaktyka, terapia pedagogiczna, pokonywanie trudności wychowawczych. Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Analiza orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

12-14. Problematyka współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży. Problemy wychowania, patologie społeczne (narkomania, alkoholizm, nikotynizm, patologie rodziny, subkultury młodzieżowe, sekty, przemoc i jej odmiany: seksualna, cyberprzemoc; autoagresja - samookaleczenia, próby samobójcze). Profilaktyka i terapia uzależnień.

15. Podsumowanie zajęć. Przygotowanie studentów do praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych.


Literatura:

Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

Gaś Z., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006.

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1990.

Konarzewski K. (red.), Sztuka nauczania. Szkoła, Warszawa1991.

Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t.1-3,Gdańsk 2006.

Cyberprzemoc w szkole - zobacz, zrozum, reaguj. Poradnik dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, Gdynia 2014.

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkół, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

We wrześniu studenci odbywają 30 godzinne praktyki z pedagogiki w szkołach podstawowych.

Metody dydaktyczne:

- praca z literaturą pedagogiczną – referowanie poglądów,

- analiza planów wychowawczych i profilaktyki wychowawczej dla szkół podstawowych,

- spotkanie z nauczycielem wychowawcą, dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym,

- prezentacja i omówieni przygotowanych przez studentów programów profilaktycznych,

- prezentacje prac studentów.


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (ocena prowadzącego) składają się następujące elementy:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalne jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach: referowanie literatury, dyskusja na jej podstawie i w oparciu o doświadczenia własne, terminowe prezentowanie prac: streszczenie jednej z koncepcji wychowawczych, prezentacja programu wychowawczego szkoły),

c) opracowanie i przedstawienie programu profilaktycznego,

d) przygotowanie i zaprezentowanie zagadnień poświęconym zagrożeniom i dysfunkcjom

Treści kształcenia:

1. Zajęcia organizacyjne. Cele zajęć. Treści kształcenia: omówienie sylabusa. Wymagania i kryteria oceny. Zapoznanie z uczestnikami zajęć. Motywacja wyboru specjalności nauczycielskiej. Doświadczenia w dziedzinie edukacji.

2. Predyspozycje do zawodu nauczycielskiego. Test na półkulowość. Test określający style komunikacji poszczególnych członków grupy. Rola komunikacji w relacjach międzyludzkich i w pracy w szkole.

3. Być asertywnym – test określający stopień asertywności. Zalety asertywności w kontaktach międzyludzkich. Psychozabawa: Czy umiem zdawać? Psychozabawa - Osiem pytań.

4-5. Zawód nauczycielski wobec współczesnych przemian. Osobowość nauczyciela w świetle poglądów literatury i własnych doświadczeń. Kompetencje nauczyciela. Problem wypalenia zawodowego. Rozwój zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów: Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

6. Spotkanie z nauczycielem wychowawcą (obserwacja lekcji wychowawczej). Współpraca wychowawcy ze środowiskiem wychowanka: cele, zadania, płaszczyzny i formy współpracy. Praca wychowawcy: cele poznawania uczniów, warunki skutecznego poznawania, metody i techniki poznawania uczniów i wychowania, style kierowania klasą, strategie rozwiązywania problemów życia klasowego, metody oddziaływań wychowawczych (wzmacniania pozytywnego, negatywnego, modelowania, perswazji).

7. Spotkanie z dyrektorem szkoły podstawowej. Podmioty tworzące społeczność szkolną. Warunki skutecznej współpracy z rodzicami wychowanka, nauczycielami i dyrektorem szkoły. Zapoznanie z planem wychowawczym szkoły. Współpraca szkoły z pozaszkolnymi instytucjami wychowawczymi.

8. Spotkanie z pedagogiem szkolnym. Specyfika i uwarunkowania pracy pedagoga szkolnego. Zakres obowiązków pedagoga. Zapoznanie ze szkolnym programem profilaktycznym.

9. Analiza programów profilaktycznych szkół. Opracowanie projektu programu profilaktycznego.

10. Diagnoza w procesie wychowania, opieki i kształcenia – cele i metody diagnozy, etapy procesu diagnostycznego. Diagnoza – podstawą budowania programów działań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych. Konstruowanie własnych narzędzi badawczych do konkretnych celów: arkusz obserwacyjny, kwestionariusz wywiadu, ankieta. Praktyczne opracowywanie diagnozy.

11. Niepowodzenia wychowawcze i dydaktyczne dzieci i młodzieży – rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych, sposoby przeciwdziałania niepowodzeniom: profilaktyka, terapia pedagogiczna, pokonywanie trudności wychowawczych. Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Analiza orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

12-14. Problematyka współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży. Problemy wychowania, patologie społeczne (narkomania, alkoholizm, nikotynizm, patologie rodziny, subkultury młodzieżowe, sekty, przemoc i jej odmiany: seksualna, cyberprzemoc; autoagresja - samookaleczenia, próby samobójcze). Profilaktyka i terapia uzależnień.

15. Podsumowanie zajęć. Przygotowanie studentów do praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych.


Literatura:

Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

Gaś Z., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006.

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1990.

Konarzewski K. (red.), Sztuka nauczania. Szkoła, Warszawa1991.

Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t.1-3,Gdańsk 2006.

Cyberprzemoc w szkole - zobacz, zrozum, reaguj. Poradnik dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, Gdynia 2014.

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkół, Warszawa 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.