Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D1101BHD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

02H2A_W09 Rozumie relacje i zależności pomiędzy przeszłością a teraźniejszością oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość współczesnych ludzi i społeczeństwa z uwzględnieniem potrzeb specyfiki zawodowej w dziedzinie ochrony i promocji dziedzictwa historycznego oraz upowszechniania wiedzy.

02H2A_U02 Umie korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi opracowywać dane dotyczące historii i związanych z nią dyscyplin nauki w społeczeństwie, cywilizacji, gospodarce, stosując m.in. metody statystyczne oraz tworząc bazy danych.

02H2A_K07 Dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, społecznymi, interpersonalnymi i interkulturowymi, które predysponują do pracy w sektorze oświaty, administracji państwowej i samorządowej, polityki, kultury, mediów.

02HN2A_W02 Ma wiedzę z zakresu podstawy programowej w zakresie nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.

02HN2A_W06 Ma poszerzoną wiedzę o metodach nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie oraz dobrych praktykach.

02HN2_U03 Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami.Wymagania wstępne:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy ukończyli studia licencjackie w zakresie nauczania: historii oraz na studiach drugiego stopnia wybrali specjalizację nauczycielską.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie merytoryczne, dydaktyczne i praktyczne studentów do zawodu nauczyciela w zakresie nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych. Ćwiczenia mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy. Zajęcia prowadzone są w IH UŁ oraz w szkołach (gimnazjach oraz liceach) w Łodzi. Treści dostosowane są do standardów kształcenia nauczycieli.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Po I semestrze (luty-marzec) studenci odbywają praktyki ciągłe z pedagogiki w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (u pedagoga szkolnego) w wymiarze dwóch tygodni (30 godzin).

Metody dydaktyczne:

- praca frontalna,

- praca indywidualna,

- praca w grupach,

- praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia,

- elementy wykładu konwersatoryjnego,

- dyskusja,


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (zaliczenie z oceną) składają się następujące formy aktywności:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach,

c) sporządzenie i prezentacja recenzji podręcznika do nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych (gimnazjum),

d) wykonywanie w terminie i prezentowanie na forum grupy prac (m.in.: cele ogólne, cele operacyjne, plan kierunkowy, plan wynikowy).


Treści kształcenia:

1. Zajęcia organizacyjne. Plan pracy, wymagania. Podsumowanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności z dydaktyki. Doświadczenia i ocena praktyk pedagogicznych ciągłych (szkoła podstawowa w trakcie studiów I stopnia) pod kątem przygotowania do zawodu (problemy dydaktyczne i wychowawcze).

2. Nauczanie historii w szkołach gimnazjalnych, (podstawa programowa, siatki godzin, programy nauczania). Reforma programowa z 2009 r. Stara a nowa podstawa programowa. Kierunki zmian systemu edukacji historycznej w Polsce.

3. Nauczanie historii w szkołach: liceum ogólnokształcącym, liceum zawodowym, technikum, zasadniczej szkole zawodowej, (podstawa programowa, siatki godzin, programy). Reforma programowa z 2009 r.

4. Podręcznik jako uniwersalny środek dydaktyczny.

5. Podręczniki i wydawnictwa okołopodręcznikowe dla gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

6. Recenzja podręczników historii do szkół gimnazjalnych.

7. Cele nauczania historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalanych. Cele ogólne.

8. Taksonomia celów nauczania. Cele operacyjne. Formułowanie celów operacyjnych.

9. Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela. Rodzaje planów: kierunkowe, wynikowe, metodyczne. Tworzenie przykładowych planów.

10. Obserwacja lekcji historii w gimnazjum, omówienie lekcji.

11. Obserwacja lekcji historii w gimnazjum, omówienie lekcji.

12. Obserwacja lekcji historii w gimnazjum, omówienie lekcji.

13. Formy organizacyjne procesu dydaktycznego, rodzaje i typy lekcji.

14. Środki dydaktyczne w warsztacie nauczyciela historii szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Rodzaje, kryteria doboru i zasady poprawnego stosowania.

15. Teksty źródłowe w warsztacie pracy nauczyciela historii. Rodzaje teksów źródłowych, zasady dydaktycznie poprawnego stosowania tekstów źródłowych.


Literatura:

1. Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

2. Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

3. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000, 2010.

4. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

5. Maternicki J., O nowy kształt edukacji historycznej, Warszawa 1984.

6. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

7. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991.

8. Praktyczne kształcenie kandydatów na nauczycieli historii, pod red. J. Mazur i A. Zieleckiego, Rzeszów 1998.

9. Tazbirowa J., Źródła historyczne w nauczaniu szkolnym, Warszawa 1971.

10. Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. I-XI, Toruń 2004-2016.

11. Warsztat pracy nauczyciela historii, red. A. Zielecki, Rzeszów 1988.

12. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

13. Czasopismo: „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.