Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D1202BHD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

02H2A_W04 Rozumie powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk. Rozumie potrzebę zastosowania metod i narzędzi innych dyscyplin naukowych w pracy historyka.

02H2A_W09 Rozumie relacje i zależności pomiędzy przeszłością a teraźniejszością oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość współczesnych ludzi i społeczeństwa z uwzględnieniem potrzeb specyfiki zawodowej w dziedzinie ochrony i promocji dziedzictwa historycznego oraz upowszechniania wiedzy.

02HN2A_W02 Ma wiedzę z zakresu podstawy programowej w zakresie nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.

02HN2A_W06 Ma poszerzoną wiedzę o metodach nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie oraz dobrych praktykach.

02HN2_U03 Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami.

02H2A_U02 Umie korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi opracowywać dane dotyczące historii i związanych z nią dyscyplin nauki w społeczeństwie, cywilizacji, gospodarce, stosując m.in. metody statystyczne oraz tworząc bazy danych.

02H2A_K07 Dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, społecznymi, interpersonalnymi i interkulturowymi, które predysponują do pracy w sektorze oświaty, administracji państwowej i samorządowej, polityki, kultury, mediów.


Wymagania wstępne:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy ukończyli studia licencjackie w zakresie nauczania historii oraz na studiach drugiego stopnia wybrali specjalizację nauczycielską dwuprzedmiotową – w zakresie historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie merytoryczne, dydaktyczne i praktyczne studentów do zawodu nauczyciela w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Ćwiczenia mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy. Zajęcia prowadzone są w IH UŁ oraz w szkołach na terenie Łodzi. Treści dostosowane są do standardów kształcenia nauczycieli.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Zajęcia są prowadzone w wymiarze 30 godzin w semestrze letnim pierwszego roku studiów magisterskich i koncentrują się wokół nauczania przedmiotu w gimnazjum. Zajęcia w drugim roku studiów – w semestrze zimowym prowadzone są w wymiarze 30 godzin i skupiają się wokół nauczania przedmiotu w szkołach ponadgimnazjalnych. Łącznie w trakcie studiów przedmiot jest realizowany w wymiarze 60 godzin.


Po pierwszym roku studiów – II semestrze (wrzesień – październik) studenci odbywają praktyki pedagogiczne ciągłe: z historii w wymiarze trzech tygodni w szkołach gimnazjalnych (60 godzin) oraz z wiedzy o społeczeństwie w wymiarze dwóch tygodni w szkołach gimnazjalnych (30 godzin).


Metody dydaktyczne:

- praca frontalna,

- praca indywidualna,

- praca w dwuosobowych zespołach,

- praca w grupach,

- praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia,

- elementy wykładu konwersatoryjnego,

- dyskusja,


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (zaliczenie z oceną) składają się następujące formy aktywności:


a) obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności jeśli więcej niż jedna nieobecność, absencja ma wpływ na ocenę końcową),

b) aktywny udział w zajęciach, (zabierane głosu, udział w dyskusji, wykonywanie prac ćwiczeniowych w trakcie zajęć),

c) sporządzenie i prezentacja recenzji podręcznika wiedzy o społeczeństwie dla szkoły gimnazjalnej; terminowe wykonywanie i prezentacja zleconych prac, w tym ich poziom merytoryczno-dydaktyczny,

d) sporządzenie konspektu lekcji wiedzy o społeczeństwie i przeprowadzenie indywidualnej lekcji z wiedzy o społeczeństwie. Obserwacja lekcji koleżanki/kolegi i sporządzenie recenzji według wskazanego wzoru.


Treści kształcenia:

1. Zajęcia organizacyjne. Sylabus, efekty kształcenia. Zasady współpracy i kryteria oceny.

2. Nauczanie wiedzy o społeczeństwie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (podstawa programowa stara i nowa, siatki godzin, programy nauczania). Reforma programowa z 2009. Zmiany w systemie edukacji oraz ich wpływ na nauczanie przedmiotu.

3. Podręczniki i wydawnictwa okołopodręcznikowe z wiedzy o społeczeństwie dla szkół gimnazjalnych. Publikacje dla nauczycieli.

4. Podręcznik jako uniwersalny środek dydaktyczny. Recenzja podręcznika z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjów. Prezentacja walorów merytorycznych, dydaktycznych i wychowawczych podręczników.

5. Cele edukacji obywatelskiej w gimnazjum. Cele ogólne. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne - formułowanie celów ogólnych.

6. Cele operacyjne. Zasady operacjonalizacji. Formułowanie celów szczegółowych skierowanych dla uczniów.

7. Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela. Rodzaje planów. Planowanie kierunkowe i wynikowe z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

8. Formy organizacyjne procesu dydaktycznego. Budowa lekcji wiedzy o społeczeństwie. Planowanie metodyczne. Budowa konspektu lekcji.

9. Planowanie metodyczne – prezentacja rozwiązań praktycznych- konspektu lekcji z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów gimnazjum.

10. Obserwacja lekcji wiedzy o społeczeństwie, omówienie lekcji.

11. Obserwacja lekcji wiedzy o społeczeństwie, omówienie lekcji.

12. Obserwacja lekcji wiedzy o społeczeństwie prowadzonej przez studenta, omówienie lekcji.

13. Obserwacja lekcji wiedzy o społeczeństwie prowadzonej przez studenta, omówienie lekcji.

14. Metody stosowane w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie. Metody konwencjonalne.

15. Metody stosowane w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie. Metody aktywizujące.


Literatura:

1. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2007.

2. Bieniek M., Dydaktyka historii wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

3. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000, 2010.

4. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

5. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

6. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991.

7. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

8. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996.

9. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

10. Czasopismo „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.