Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-PHDHIC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

Słuchacz:

- uzyskuje wiedzę teoretyczną i omówienie wybranych przykładów, które umożliwią mu, w połączeniu z efektami ćwiczeń metodycznych i praktyk, osiągnięcie poniższych efektów,

- wymienia i objaśnia terminologię związaną z dydaktyką ogólną i dydaktyką historii,

- relacjonuje założenie i realizację reformy edukacji, zwłaszcza reformy programowej, wymienia cele i zadania szkoły,

- definiuje i opisuje cele ogólne kształcenia, opracowuje cele ogólne i operacyjne do konkretnych tematów lekcji,

- tworzy konspekt lekcji,

- ma świadomość wymagań w stosunku do nauczyciela przedmiotów historycznych w zakresie wiedzy i umiejętności,

- jest zorientowany co do różnorodności metod nauczania i potrafi je planować dostosowując, do poziomu edukacyjnego i tematu lekcji,

- posługuje się poznanymi metodami nauczania,

- jest zorientowany co do różnorodności środków dydaktycznych i potrafi je planować, dostosowując do poziomu edukacyjnego i tematu lekcji,

- posługuje się poznanymi środkami dydaktycznymi.

- posiada umiejętność kierowania pracą grupową uczniów.


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii, wiedza z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej uzyskana w ramach kształcenia w specjalności nauczycielskiej innej niż historia.

Znajomość historii na poziomie maturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii nauk humanistycznych.Skrócony opis:

Podstawowy przedmiot specjalizacji nauczycielskiej dla nauczycieli, którzy przygotowują się do uzyskania uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu (przedmiotów historycznych).

Wykład ma dostarczyć niezbędnej wiedzy teoretycznej, popartej przykładami: budowania celów edukacyjnych, planowania pracy, stosowania metod i środków dydaktycznych.

Zajęcia (ćwiczenia metodyczne) mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy.

Celem jest przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia lekcji (konspekty, metody, środki dydaktyczne) i do ich prowadzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (przedmioty: Historia i społeczeństwo; Historia).

Treści dostosowane są do standardu kształcenia nauczycieli ze stycznia 2012 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko
Prowadzący grup: Jan Chańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Informacje dodatkowe:

Ćwiczenia kontynuowane w semestrze letnim - nacisk na metody i środki dydaktyczne oraz specyfikę edukacji historycznej w szkołach podstawowych.

Metody dydaktyczne:

Stosowane są różne metody i formy pracy: frontalne, grupowe i indywidualne.

Na zajęciach wykorzystuje się zarówno metody klasyczne, tj. elementy wykładu, pracę pod kierunkiem, jak również różnorodne metody i techniki aktywizujące. Np. na niektórych zajęciach dyskusje (o celach kształcenia historycznego, metodach i środkach dydaktycznych - definicje i podziały) i burze mózgów (optymalizacja środków dydaktycznych użytych do konkretnego tematu lekcji).

Pogadanka i opowiadanie (prowadzący i studenci do wybranych tematów lekcji).

Praca w grupach (ocenianie poziomu przygotowanych konspektów). Referowanie przygotowanych opracowań w zakresie metod i środków dydaktycznych.

Hospitacje lekcji prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli szkół podstawowych i krytyczne omówienia ich przebiegu.


Sposoby i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (30%). Dopuszczalna jedna nieobecność w semestrze. Zaliczanie wszystkich nieobecności, jeśli dwie lub więcej.

Aktywność na zajęciach (30%). Wprowadzenia do dyskusji, swobodne wypowiedzi dyskusyjne, ocenianie wypowiedzi kolegów.

Prace i zadania kontrolne (40%). Opracowanie celów ogólnych i operacyjnych do wybranego tematu lekcji w szkole podstawowej. Opracowanie planu wynikowego do określonego bloku tematów. Opracowanie konspektu konkretnego tematu lekcji. Zastosowania metod (opowiadanie, praca z tekstem).


Treści kształcenia:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego i przedmiotowego. Programy nauczania.

2. Cele kształcenia historycznego. Cele ogólne (dydaktyczno-wychowawcze).

3. Operacjonalizacja celów ogólnych. Taksonomia celów kształcenia historycznego.

4. Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela. Planowanie kierunkowe i wynikowe.

5. Środki dydaktyczne. Podręczniki i wydawnictwa okołopodręcznikowe dla szkół podstawowych

Literatura:

1. Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

2. Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

3. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

4. Maternicki J., O nowy kształt edukacji historycznej, Warszawa 1984.

5. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

6. Metodyka nauczania historii w szkole podstawowej, red. Cz. Majorek, Warszawa 1988.

7. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1991.

8. Praktyczne kształcenie kandydatów na nauczycieli historii, pod red. J. Mazur i A. Zieleckiego, Rzeszów 1998.

9. Tazbirowa J., Źródła historyczne w nauczaniu szkolnym, Warszawa 1971.

10. Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. I-X, Toruń 2004-2013.

11. Warsztat pracy nauczyciela historii, red. A. Zielecki, Rzeszów 1988.

12. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.