Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesna edukacja historyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-PHNEHC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesna edukacja historyczna
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

Słuchacz:

02H1A_WO3 Ma elementarną wiedzę o powiązaniu historii z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy (historia sztuki, filozofia, inne wybrane).

02H1A_U02 Umie korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi opracowywać dane dotyczące historii i związanych z nią dyscyplin nauki w społeczeństwie, cywilizacji, gospodarce, stosując m.in. metody statystyczne oraz tworząc bazy danych.

02H1A_K04 Prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

02HN1A_W02 Ma elementarną wiedzę z zakresu podstawy programowej w zakresie nauczania historii i społeczeństwa oraz historii.

02HN1_U03 Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami.


Wymagania wstępne:

Ukończone studia magisterskie o profilu humanistycznym.

Skrócony opis:

Przygotowanie teoretyczne studentów do zawodu nauczyciela historii w szkołach. Zapoznanie z celami edukacji historycznej. Uzyskanie przez studentów wiedzy teoretycznej i metodycznej z zakresu dydaktyki historii, która pozwoli na podjęcie działań praktycznych w ramach praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Metody dydaktyczne:

- praca frontalna i indywidualna,

- prezentacja przygotowanych materiałów,

- praca w dwuosobowych zespołach,

- praca w grupach,

- praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia,

- dyskusja.


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (zaliczenie z oceną) składają się następujące formy aktywności:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach,

c) terminowe oddawanie zadanych prac, ich poziom merytoryczny i dydaktyczny; opracowanie i prezentacja metod dydaktycznych i przykładów ich zastosowań w edukacji historycznej,

d) prezentacja przygotowanych materiałów pozyskanych z zasobu sieci Internetu oraz ukazanie możliwości ich wykorzystania i zastosowania w procesie dydaktycznym.


Treści kształcenia:

1. Materiały multimedialne dostępne dla nauczycieli i uczniów za pośrednictwem komputerów. Podręczniki multimedialne. Kompendia multimedialne z historii.

2. Środki dydaktyczne w zasobach sieci Internetu. Teksty źródłowe, kartografia, graficzne środki symboliczne oraz dane statystyczne. Testy komputerowe z historii.

3. Ikonografia, film i nagrania dźwiękowe na dyskach komputerowych i w Internecie. Możliwości ich wykorzystania w szkolnej edukacji historycznej.

4. Internet jako źródło wiedzy historycznej i obywatelskiej Strony internetowe przydatne w edukacji historycznej. Strony instytucji państwowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Zasób, możliwości wykorzystania.

5. Portale internetowe przydatne w szkolnej edukacji historycznej. Portale i strony internetowe nauczycieli. Multimedia i materiały przeznaczone dla nauczycieli uczących w różnych typach szkół; propozycje wydawnictw edukacyjnych.

6. Pozalekcyjna i pozaszkolna edukacja historyczna i obywatelska. Koła zainteresowań, konkursy i olimpiady. Projekty edukacyjne skierowane do uczniów poszczególnych typów szkół w ramach edukacji historycznej.

7. Rola muzeów, bibliotek i archiwów w nauczaniu historii. Współczesne propozycje propagowania historii: gry miejskie, grupy rekonstrukcji historycznych – ich przydatność w edukacji historycznej.


Literatura:

- Konieczka-Śliwińska D., Filmy i programy telewizyjne w szkolnej edukacji historycznej, „Wiadomości Historyczne”, 2008, nr 3, s. 42-48.

- Kowalska M., Internet jako źródło informacji historycznej i narzędzie wspomagające dydaktykę w tym zakresie, „Wiadomości Historyczne”, 2007, nr 1, s. 13-23.

- Mucha K.W., Pozalekcyjna i pozaszkolna edukacja historyczna i obywatelska. Stan, możliwości, perspektywy [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne. X .Kierunki badań dydaktycznych, kierunki zmian edukacji historycznej, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej, A. Wieczorek i Ł. Wróbla, Toruń 2013, s. 271-282.

- Mucha K. W., Rola muzeów w edukacji historycznej na przykładzie oferty wybranych łódzkich placówek muzealnych [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne. XI. Tradycja i nowoczesność w edukacji historycznej, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej, A. Wieczorek i Ł. Wróbla, Toruń 2016, s. 139-152.

- Osiński Z., SUPLEMENT – Internetowa baza wiedzy z zakresu dydaktyki historii, „Wiadomości Historyczne”, 2007, nr 1, s. 12.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko
Prowadzący grup: Jan Chańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Metody dydaktyczne:

Wykład z pokazem slajdów Power Point. Każdemu wykładowi towarzyszy prezentacja slajdów: tekstowych prezentujących treści wykładowe w formie strukturalnej, a ponadto schematy, mapy, materiał ikonograficzny, klipy wideo.

Sposoby i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć (ocena prowadzącego) polega na kontroli obecności. Dopuszczalne: jedna nieobecność (ocena bardzo dobra), dwie (ocena dobra), trzy (ocena dostateczna), więcej niż trzy nieobecności to konieczność zaliczenia wszystkich nieobecności (ocena dostateczna). Na zakończenie zajęć - egzamin pisemny.

Treści kształcenia:

Plan kształcenia nauczycielskiego (przedmioty, praktyki, ilości godzin, egzamin). Problematyka wykładu i ćwiczeń.

Reforma systemu edukacji. Cele i zadania szkoły.

Cele i zadania szkoły (c. d.). Kompetencje uczniów. Historia w zreformowanej szkole (poziomy, ilości godzin w cyklach). Reforma programowa. Podstawa programowa.

Cele ogólne kształcenia (cel kierunkowy, cele: poznawcze, kształcące, wychowawcze).

Cele ogólne (c. d.). Kompetencje kluczowe. Cele operacyjne (B. Niemierko, H. Suchojad).

Planowania dydaktyczne. Rodzaje planów. Planowanie lekcji. Cele operacyjne (J. Maternicki).

Cele operacyjne (J. Maternicki) (c. d.).

Nauczyciel historii. Wiedza i umiejętności. Warsztat dydaktyczny i naukowy.

Metody nauczania historii (definicja, podziały, metody a środki dydaktyczne).

Metody nauczania historii (przegląd i charakterystyka).

Środki (narzędzia) dydaktyczne (charakterystyka ogólna i podziały).

Środki (narzędzia) dydaktyczne. Podręczniki (rodzaje podręczników, podręcznik obudowany, wydawnictwa około podręcznikowe.

Środki (narzędzia) dydaktyczne – kartografika, ikonografika. Testy z historii.

Środki (narzędzia) dydaktyczne - teksty źródłowe.

Walory dydaktyczne historii.


Literatura:

Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

Maternicki J., O nowy kształt edukacji historycznej, Warszawa 1984.

Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa

1992.

Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko
Prowadzący grup: Jan Chańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Metody dydaktyczne:

Wykład z pokazem slajdów Power Point. Każdemu wykładowi towarzyszy prezentacja slajdów: tekstowych prezentujących treści wykładowe w formie strukturalnej, a ponadto schematy, mapy, materiał ikonograficzny, klipy wideo.

Sposoby i kryteria oceniania:

aliczenie zajęć (ocena prowadzącego) polega na kontroli obecności. Dopuszczalne: jedna nieobecność (ocena bardzo dobra), dwie (ocena dobra), trzy (ocena dostateczna), więcej niż trzy nieobecności to konieczność zaliczenia wszystkich nieobecności (ocena dostateczna).

Na zakończenie zajęć - egzamin pisemny.

Treści kształcenia:

Plan kształcenia nauczycielskiego (przedmioty, praktyki, ilości godzin, egzamin). Problematyka wykładu i ćwiczeń.

Reforma systemu edukacji. Cele i zadania szkoły.

Cele i zadania szkoły (c. d.). Kompetencje uczniów. Historia w zreformowanej szkole (poziomy, ilości godzin w cyklach). Reforma programowa. Podstawa programowa.

Cele ogólne kształcenia (cel kierunkowy, cele: poznawcze, kształcące, wychowawcze).

Cele ogólne (c. d.). Kompetencje kluczowe. Cele operacyjne (B. Niemierko, H. Suchojad).

Planowania dydaktyczne. Rodzaje planów. Planowanie lekcji. Cele operacyjne (J. Maternicki).

Cele operacyjne (J. Maternicki) (c. d.).

Nauczyciel historii. Wiedza i umiejętności. Warsztat dydaktyczny i naukowy.

Metody nauczania historii (definicja, podziały, metody a środki dydaktyczne).

Metody nauczania historii (przegląd i charakterystyka).

Środki (narzędzia) dydaktyczne (charakterystyka ogólna i podziały).

Środki (narzędzia) dydaktyczne. Podręczniki (rodzaje podręczników, podręcznik obudowany, wydawnictwa około podręcznikowe.

Środki (narzędzia) dydaktyczne – kartografika, ikonografika. Testy z historii.

Środki (narzędzia) dydaktyczne - teksty źródłowe.

Walory dydaktyczne historii.


Literatura:

Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

Maternicki J., O nowy kształt edukacji historycznej, Warszawa 1984.

Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa

1992.

Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.