Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-PWDWOC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

Słuchacz:

02H1A_WO3 Ma elementarną wiedzę o powiązaniu historii z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy (historia sztuki, filozofia, inne wybrane).

02H1A_W09 Dostrzega relacje pomiędzy aktualnymi wydarzeniami a przeszłością.

02H1A-W16 Ma podstawową wiedzę na temat związków pomiędzy różnymi dziedzinami życia człowieka: kultury, polityki i ekonomii.

02H1A_U02 Umie korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi opracowywać dane dotyczące historii i związanych z nią dyscyplin nauki w społeczeństwie, cywilizacji, gospodarce, stosując m.in. metody statystyczne oraz tworząc bazy danych.

02H1A_K04 Prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

02HN1A_W02 Ma elementarną wiedzę z zakresu podstawy programowej w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie.

02HN1_U03 Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami.


Wymagania wstępne:

Zajęcia przeznaczone są dla słuchaczy Studiów podyplomowych, aktywnych nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu nauczania: wiedzy o społeczeństwie w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.



Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie merytoryczne, dydaktyczne i praktyczne słuchaczy do zawodu nauczyciela w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Treści dostosowane są do standardów kształcenia nauczycieli.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Metody dydaktyczne:

- praca frontalna,

- praca indywidualna,

- praca w dwuosobowych zespołach,

- praca w grupach,

- praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia,

- elementy wykładu konwersatoryjnego,

- dyskusja,

- burza mózgów, mapa mentalna.


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie z oceną zajęć składają się następujące elementy:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalne jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach (terminowe prezentowanie prac: cele ogólne i operacyjne do wybranego tematu, prezentacja wybranego podręcznika wiedzy o społeczeństwie),

c) przygotowanie planu kierunkowego i wynikowego.


Treści kształcenia:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz przedmiotowego z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Programy nauczania wiedzy o społeczeństwie - gimnazjum.

2. Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela. Planowanie kierunkowe.

3. Cele kształcenia obywatelskiego. Cele ogólne (dydaktyczno-wychowawcze). Operacjonalizacja celów ogólnych. Taksonomia celów kształcenia. Planowanie wynikowe.

4. Planowanie metodyczne, rozwiązania praktyczne.

5. Środki dydaktyczne w warsztacie pracy nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Podręczniki i wydawnictwa okołopodręcznikowe dla gimnazjów. Celowość i zasady poprawnego ich stosowania.



Literatura:

1. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2007.

2. Bieniek M., Dydaktyka historii wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

3. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000, 2010.

4. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

5. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

6. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991.

7. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

8. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996.

9. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

10. Czasopismo „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Informacje dodatkowe:

Kurs dydaktyki wiedzy o społeczeństwie kończy się egzaminem z powyższego przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

- praca frontalna,

- praca indywidualna,

- praca w dwuosobowych zespołach,

- praca w grupach,

- praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia,

- elementy wykładu konwersatoryjnego,

- dyskusja,

- burza mózgów, mapa mentalna.


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie z oceną zajęć składają się następujące elementy:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalne jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach,

c) terminowe prezentowanie prac: fragment planu wynikowego, konspektu lekcji, kartoteki testu i zadań testowych.

Kurs dydaktyki wiedzy o społeczeństwie kończy się egzaminem z powyższego przedmiotu.

Treści kształcenia:

1. Formy organizacyjne procesu dydaktycznego. Budowa lekcji wiedzy o społeczeństwie. Planowanie metodyczne. Budowa konspektu lekcji.

2. Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela. Planowanie metodyczne. Konstruowanie konspektu lekcji.

3. Ocenianie wewnętrzne: funkcje ocen, kryteria i poziomy, skale i stopnie. Specyfika oceniania wiedzy i umiejętności z wiedzy o społeczeństwie.

4. Ocenianie zewnętrzne. System egzaminów zewnętrznych. Egzamin z wiedzy i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w trzeciej klasie gimnazjum.

5. Pomiar dydaktyczny. Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego (testu). Formy i rodzaje zadań testowych.


Literatura:

1. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2007.

2. Bieniek M., Dydaktyka historii wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

3. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000, 2010.

4. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

5. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

6. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991.

7. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

8. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996.

9. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

10. Czasopismo „Wiadomości Historyczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.