katalog przedmiotów - pomoc

Techniki algorytmiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-AT0ZUI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki algorytmiczne
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu przedmiotu student :


Po zakończeniu kursu student:

E1) zna techniki algorytmiczne i przykłady ich zastosowań oraz klasyfikuje algorytmy według tych technik,

E2) umie zaimplementować algorytmy wykorzystujące różnego rodzaju struktury danych, takie jak drzewa, grafy;

E3) zna i umie wykorzystać w praktyce abstrakcyjne typy danych takie jak: kolejki, kolejki priorytetowe, stosy, kopce;

E4) umie rozwiązywać podstawowe problemy geometrii obliczeniowej;

E5) umie szacować złożoność obliczeniową swoich rozwiązań algorytmicznych;

E6) potrafi przedstawić działanie algorytmów znajdowania drogi w grafach, znajdowania najkrótszych ścieżek, sortowania topologicznego, domknięcia przechodniego.

Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Informatyka II stopnia: I-2A_W01, I-2A_W04, I-2A_U01, I-2A_U02, I-2A_U03, I-2A_U04, I-2A_U05, I-2A_U07, I-2A_U10, I-2A_U11, I-2A_U14, I-2A_K01, I-2A_K02, I-2A_K05, I-2A_K06, I-2A_K07.Forma zaliczenia:

E

Forma studiów:

niestacjonarne (zaoczne)

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami algorytmicznymi oraz analizą tych algorytmów. W trakcie zajęć przedstawione zostaną zaawansowane algorytmy i struktury danych, dotyczące takich zagadnień jak: efektywne implementacje słowników, złożone struktury danych, kompresja, algorytmy grafowe, zaawansowane algorytmy wyszukiwania wzorca, algorytmy z zakresu geometrii obliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-07
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Beling
Prowadzący grup: Piotr Beling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Beling
Prowadzący grup: Piotr Beling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Beling
Prowadzący grup: Piotr Beling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Beling
Prowadzący grup: Piotr Beling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Horzelski
Prowadzący grup: Wojciech Horzelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne i wykład konwersacyjny, praca samodzielna, dyskusja.

Sposoby i kryteria oceniania:

Końcowa ocena jest określona przez

a) uzyskanie co najmniej 60% punktów za wykonanie projektów programistycznych albo

pisemne kolokwium dotyczące praktycznego badania własności i technik algorytmicznych

(50% ) (E2,E3, E4, E6).

b) Pisemny test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość podstawowych definicji i faktów omawianych na zajęciach (50 %) (E1-E6)


Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną tych dwu ocen pod warunkiem, że obie są pozytywne.

Treści kształcenia:

1. Algorytmy grafowe (dla grafów nieskierowanych i skierowanych)

- algorytm DFS, drzewa DFS

- sortowanie topologiczne DAGa

- domknięcie przechodnie, jądro grafu

- najkrótsze ścieżki z pojedynczego źródła

- najkrótsze ścieżki dla wszystkich par wierzchołków

- maksymalny przepływ sieci

2. Geometria obliczeniowa, np.triangulacja wielokąta, programowanie liniowe lub przecięcia odcinków

3. Wyszukiwanie wzorca, drzewa sufiksowe

4. Algorytmy kompresji danych.

Literatura:

1.T.H.Cormen, Ch.E.Leiserson, R.Rivest, "Wprowadzenie do algorytmów", WNT Warszawa 1994 r.

2. Robert Sedgewick: "Algorytmy w C++. Grafy" ;Wydawnictwo RM, 2003

3. Robert Sedgewick: "Algorytmy w C++." ;Wydawnictwo RM,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne i wykład konwersacyjny, praca samodzielna, dyskusja.

Sposoby i kryteria oceniania:

Końcowa ocena jest określona przez

a) wykonanie co najmniej 3 z 5 projektów programistycznych albo

pisemne kolokwium dotyczące praktycznego badania własności algorytmów (50% ) (E1-E3).

b) Pisemny test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość podstawowych definicji i faktów omawianych na zajęciach (50 %) (E4-E5)


Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną tych dwu ocen pod warunkiem, że obie są pozytywne.

Treści kształcenia:

1.) Określenie pojęcia algorytmu.

2.) Algorytm jako zdanie w języku programowania.

3.) Semantyczna poprawność algorytmów.

4.) Złożoność obliczeniowa algorytmów.

5.) Zalety i wady algorytmów rekurencyjnych.

6.) Algorytmy kompresji zbiorów.

7.) Algorytmy w złożonych strukturach danych.

8.) Algorytmy numeryczne.

9.) Podstawowe algorytmy sortowania.

Literatura:

a). L.Banachowski, A.Kreczmar, "Elementy analizy algorytmów", WNT Warszawa 1982 r.

b). L.Banachowski, K.Diks, W.Rytter, "Algorytmy i struktury danych", WNT Warszawa 1996 r.

c).T.H.Cormen, Ch.E.Leiserson, R.Rivest, "Wprowadzenie do algorytmów", WNT Warszawa 1994 r.

d). D.Harel, "Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika", WNT Warszawa 2001 r.

e).P.Wróblewski, "Algorytmy, struktury danych i techniki programowania", Helion Gliiwice 2004 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Białas
Prowadzący grup: Józef Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne i wykład konwersacyjny poświęcony omówieniu przekazanych studentom w wersji elektronicznej opracowań przygotowanych przez prowadzącego zajęcia o tytułach jak w treściach programowych.

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z przedmiotu składa się sprawdzian pisemny dotyczący praktycznych umiejętności z zakresu badania własności algorytmów (50%), test sprawdzający znajomość podstawowych pojęć i ich własności z zakresu materiału opisanego w treściach programowych (50%).

Treści kształcenia:

Na przedmiot składa się 9. wykładów o tytułach :

1. Określenie pojęcia algorytmu.

2. Algorytm jako napis w języku programowania.

3. Semantyczna poprawność algorytmów.

4.Złożoność obliczeniowa i pamięciowa algorytmów.

5. Zalety i wady algorytmów rekurencyjnych.

6. Algorytmy kompresji zbiorów.

7. Szybkie przekształcenie Fouriera - algorytm FFT.

8. Algorytmy w złożonych strukturach danych i algorytmy poszukiwania wzorca.

9.Złożoność obliczeniowa algorytmów numerycznych.

Literatura:

a). L.Banachowski, A.Kreczmar, "Elementy analizy algorytmów", WNT Warszawa 1982 r.

b). L.Banachowski, K.Diks, W.Rytter, "Algorytmy i struktury danych", WNT Warszawa 1996 r.

c).T.H.Cormen, Ch.E.Leiserson, R.Rivest, "Wprowadzenie do algorytm ow", WNT Warszawa 1994 r.

d). D.Harel, "Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika", WNT Warszawa 2001 r.

e).P.Wróblewski, "Algorytmy, struktury danych i techniki programowania", Helion Gliiwice 2004 r.

f).J.Białas, "Techniki algorytmiczne", skrypt opracowany na potrzeby wykładu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.