katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania matematyki 1 (SP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-MM1LNM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania matematyki 1 (SP)
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Po zakończonym kursie student:

e1) potrafi podać przykłady pomocy dydaktycznych, w tym także programów komputerowych, wykorzystywany na lekcji matematyki wraz z przykładami ich zastosowania na lekcji matematyki na II etapie edukacyjnym;

e2) zna zasady obowiązujące na egzaminie zewnętrznym na zakończenie II etapu edukacyjnego,

e3) potrafi podać przykładowe sposoby oceniania wiedzy uczniów;

e4) wie czym jest ewaluacja;

e5) potrafi rozwiązywać zadania matematyczne (zadań z treścią, zadania dotyczące teorii liczb oraz statystyki opisowej) pojawiające się na II etapie edukacyjnym (także konkursach przedmiotowych) dostosowując metodę ich rozwiązania do możliwości uczniów z II etapu edukacyjnego;

e6) potrafi pracować w grupie;

e7) potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych językiem zrozumiałym dla ucznia z II etapu edukacyjnego.


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Matematyka I stopnia: 1100M-1A_U01, 1100M-1A_U08, 1100M-1A_U09, 1100M-1A_K01, 1100M-1A_K02, 1100M-1A_K03, 1100M-1A_K05, 1100M-1A_K06, 1100MNe-W18, 1100MNm-W19, 1100MNm-W20, 1100MNp-U37, 1100MNe-U39, 1100MNm-U40, 1100MNm-U41, 1100MNm-U42, 1100MNe-K10, 1100MNe-K11, 1100MNm-K12.

Forma zaliczenia:

E

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Znajomość zasad funkcjonowania systemu oświaty oraz podstawowych metod, zasad nauczania oraz rodzaju celów nauczania. Znajomość teorii rozwoju człowieka i ich wpływu na proces nauczania matematyki na II etapie edukacyjnym. Umiejętność pisania konspektu lekcji matematyki.


Zagadnienia te są realizowane na przykład na przedmiotach: 1100-PM0LNM, 1100-PD0LNM, 1100-PY0OPN, 1100-PE0LPN, 1100-DM0LNM.

Skrócony opis:

Na zajęciach zostaną omówione między innymi zagadnienia związane z procesem oceniania efektów pracy uczniów oraz wspomaganiem procesu poznawczego. W trakcie zajęć zostaną także omówione wybrane metody rozwiązywania zadań matematycznych stosowane w szkole na II etapie edukacyjnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-10 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Melania Kucharska, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Melania Kucharska, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz, Patrycja Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz, Magdalena Woźniakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, opowiadanie, pogadanka heurystyczna, dyskusja – burza mózgów. Klasyczna problemowa.

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: kolokwium (5), egzaminu (1-4) oraz pracy na zajęciach (1-7).

Ocena z ćwiczeń jest oceną z kolokwium. Opisana powyżej ocena może być podwyższona o pół oceny na podstawie aktywności na zajęciach.

Na końcową ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (40%) i ocena z egzaminu w formie testu teoretycznego (60%).


Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131).


1. Projektowanie środowiska materialnego lekcji. Organizowanie przestrzeni klasy szkolnej. Środki dydaktyczne: podręczniki, pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne dobór i wykorzystanie. Edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjnej.

2. Kontrola i ocena efektów pracy uczniów. Konstruowanie testów i sprawdzianów. Ocenianie i jego rodzaje. Ocenianie bieżące, semestralne i roczne. Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne. Funkcje oceny. Sprawdzian kończący etap edukacyjny.

3. Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień uczniów. Wspomaganie rozwoju poznawczego. Kształtowanie pojęć, postaw, umiejętności praktycznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów i wykorzystywania wiedzy. Strukturyzacja wiedzy. Powtarzanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności.

4. Trudności w uczeniu się. Specyficzne trudności w uczeniu się - profilaktyka, diagnoza, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

5. Efektywność nauczania. Warsztat pracy nauczyciela. Wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela. Sprawdzanie i ocenianie jakości kształcenia. Ewaluacja. Analiza oraz ocena własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6. Wybrane metody rozwiązywania zadań stosowane w szkole podstawowej np. metoda symulacji, prób i błędów, analizy, syntezy w rozwiązywaniu zadań z treścią. Zadania dotyczące teorii liczb oraz statystyki opisowej.Literatura:

[1]. Arends I.R. - Uczymy się nauczać;

[2]. Bates J., Munday S. - Dzieci zdolne ambitne i utalentowane;

[3]. Bereźnicki F. - Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[4]. Dyrda B. - Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie;

[5]. Krygowska Z. - Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[6]. Silberman M. - Uczymy się uczyć;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Ewa Korczak-Kubiak, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Konwersatorium - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, opowiadanie, pogadanka heurystyczna, dyskusja – burza mózgów. Klasyczna problemowa.

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: kolokwium (5), egzaminu (1-4) oraz pracy na zajęciach (1-7).

Ocena z ćwiczeń jest oceną z kolokwium. Opisana powyżej ocena może być podwyższona o pół oceny na podstawie aktywności na zajęciach.

Na końcową ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (40%) i ocena z egzaminu w formie testu teoretycznego (60%).


Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131).


1. Projektowanie środowiska materialnego lekcji. Organizowanie przestrzeni klasy szkolnej. Środki dydaktyczne: podręczniki, pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne dobór i wykorzystanie. Edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjnej.

2. Kontrola i ocena efektów pracy uczniów. Konstruowanie testów i sprawdzianów. Ocenianie i jego rodzaje. Ocenianie bieżące, semestralne i roczne. Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne. Funkcje oceny. Sprawdzian kończący etap edukacyjny.

3. Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień uczniów. Wspomaganie rozwoju poznawczego. Kształtowanie pojęć, postaw, umiejętności praktycznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów i wykorzystywania wiedzy. Strukturyzacja wiedzy. Powtarzanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności.

4. Trudności w uczeniu się. Specyficzne trudności w uczeniu się - profilaktyka, diagnoza, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

5. Efektywność nauczania. Warsztat pracy nauczyciela. Wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela. Sprawdzanie i ocenianie jakości kształcenia. Ewaluacja. Analiza oraz ocena własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6. Wybrane metody rozwiązywania zadań stosowane w szkole podstawowej np. metoda symulacji, prób i błędów, analizy, syntezy w rozwiązywaniu zadań z treścią. Zadania dotyczące teorii liczb oraz statystyki opisowej.Literatura:

[1]. Arends I.R. - Uczymy się nauczać;

[2]. Bates J., Munday S. - Dzieci zdolne ambitne i utalentowane;

[3]. Bereźnicki F. - Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[4]. Dyrda B. - Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie;

[5]. Krygowska Z. - Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[6]. Silberman M. - Uczymy się uczyć;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.