katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania matematyki 2 (SP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-MM2LNM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania matematyki 2 (SP)
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

1. Student potrafi podać przykłady dostosowywania działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia II etapu edukacyjnego w odniesieniu do lekcji matematyki.

2. Student potrafi podać przykłady rozwijania ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej ucznia na lekcji matematyki na II etapie edukacyjnym.

3. Student dobiera podręcznik szkolny uwzględniając realizowany program i możliwości uczniów.

4. Student wie czym jest edukacyjna wartość dodana.

5. Student zna zasady pracy z tekstem matematycznym w szkole podstawowej.

6. Student rozwiązuje podstawowe zadania związane z kontekstem realistycznym (zadania praktyczne) z uwzględnieniem problemu obliczeń przybliżonych na poziomie II.

7. Student planuje proces rozwiązywania zadań w czasie lekcji w zgodzie z ogólnymi zasadami pracy nad zadaniami, w szczególności zwraca uwagę, na analizę treści, dobór metody i refleksji nad wybraną metodą postępowania.

8. Student rozwiązuje zadania o stopniu trudności odpowiadającym zadaniom z konkursów matematycznych na II etapie edukacyjnym.


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Matematyka I stopnia: 1100M-1A_U01, 1100M-1A_U08, 1100M-1A_U09, 1100M-1A_U19, 1100M-1A_K01, 1100M-1A_K02, 1100M-1A_K03, 1100M-1A_K05, 1100M-1A_K06, 1100MNe-W18, 1100MNm-W19, 1100MNm-W20, 1100MNp-U37, 1100MNe-U39, 1100MNm-U40, 1100MNm-U41, 1100MNm-U42, 1100MNe-K10, 1100MNe-K11, 1100MNm-K12.

Forma zaliczenia:

E

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje z zakresu psychologii i pedagogiki między innymi znajomość podstawowych koncepcji psychologicznych człowieka, znajomość stylów i postaw wychowawczych oraz metod wychowawczych (także w odniesieniu do II etapu edukacyjnego). Znajomość podstawowych informacji z zakresu dydaktyki (między innymi: modeli szkoły, systemu oświaty, zasad i metod nauczania (w odniesieniu do nauczani matematyki na II etapie edukacyjnym). Znajomość sposobów odkrywania i rozwijania predyspozycji i uzdolnień matematycznych uczniów. Treści te realizowane są na przykład na przedmiotach Psychologia, Pedagogika i Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania matematyki i przedmiotów stowarzyszonych w szkole podstawowej, Podstawy dydaktyki, Dydaktyki matematyki oraz Metodyki nauczania matematyki 1 (SP)

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie trudności w uczeniu się matematyki oraz sposobów dostosowywania działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia na II etapie edukacyjnym. W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z zasadami ewaluacji. Zostaną również omówione sposoby wprowadzania wybranych treści matematycznych. Szczegółowy opis treści koniecznych do realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 2.2 na stronie 16.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Loranty
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy, pogadanka, praca w grupach, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: egzaminu (1-5), kolokwium (6-8) oraz pracy na zajęciach (1-3, 6-8).


ocena z konwersatorium - ocena z kolokwium. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena z wykładu - ocena z egzaminu ustnego


ocena końcowa z przedmiotu - ocena jest średnią ocen z konwersatorium (z wagą 0.6) oraz wykładu (z wagą 0.4).

Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Na zajęciach realizowane są treści określone w punkcie III, podpunkcie - Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, punkt 2 - Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych, punkty: 2.2.11; 2.2.13, 2.2.15. Zostaną także omówione zagadnienia związane z zasadami wyboru podręcznika, zasadami pracy z tekstem matematycznym, przeszkodami epistemologicznymi i dydaktycznymi oraz EWD. Zajęcia praktyczne będą ponadto związane z rozwiązywaniem zadań oraz doborem metod ich rozwiązywania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1]. Arends I.R. – Uczymy się nauczać;

[2]. Konior J. – Budowa i lektura tekstu matematycznego;

[3]. Krygowska Z. – Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[4]. Petty G.- Nowoczesne nauczanie;

[5]. Stryczniewicz B. - Praca z uczniem mającym trudności z matematyką.

[6]. Podręczniki obowiązujące obecnie w szkole podstawowej.

Literatura dodatkowa:

[1]. Bereźnicki F. – Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[2]. Rabijewska B. (red) - Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki matematyki;

[3]. Rabijewska B. (red) - Wybrane ćwiczenia z dydaktyki matematyki;

[4]. Rabijewska B. (red) - Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki;

[5]. Siwek H. - Dydaktyka matematyki

[6]. Thompson J. - Specjalne potrzeby edukacyjne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Loranty
Prowadzący grup: Ewa Korczak-Kubiak, Anna Loranty
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy, pogadanka, praca w grupach, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: egzaminu (1-5), kolokwium (6-8) oraz pracy na zajęciach (1-3, 6-8).


ocena z konwersatorium - ocena z kolokwium. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena z wykładu - ocena z egzaminu ustnego


ocena końcowa z przedmiotu - ocena jest średnią ocen z konwersatorium (z wagą 0.6) oraz wykładu (z wagą 0.4).

Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Na zajęciach realizowane są treści określone w punkcie III, podpunkcie - Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, punkt 2 - Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych, punkty: 2.2.11; 2.2.13, 2.2.15. Zostaną także omówione zagadnienia związane z zasadami wyboru podręcznika, zasadami pracy z tekstem matematycznym, przeszkodami epistemologicznymi i dydaktycznymi oraz EWD. Zajęcia praktyczne będą ponadto związane z rozwiązywaniem zadań oraz doborem metod ich rozwiązywania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1]. Arends I.R. – Uczymy się nauczać;

[2]. Konior J. – Budowa i lektura tekstu matematycznego;

[3]. Krygowska Z. – Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[4]. Petty G.- Nowoczesne nauczanie;

[5]. Stryczniewicz B. - Praca z uczniem mającym trudności z matematyką.

[6]. Podręczniki obowiązujące obecnie w szkole podstawowej.

Literatura dodatkowa:

[1]. Bereźnicki F. – Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[2]. Rabijewska B. (red) - Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki matematyki;

[3]. Rabijewska B. (red) - Wybrane ćwiczenia z dydaktyki matematyki;

[4]. Rabijewska B. (red) - Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki;

[5]. Siwek H. - Dydaktyka matematyki

[6]. Thompson J. - Specjalne potrzeby edukacyjne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Loranty
Prowadzący grup: Ewa Korczak-Kubiak, Anna Loranty, Zofia Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy, pogadanka, praca w grupach, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: egzaminu (1-5), kolokwium (6-8) oraz pracy na zajęciach (1-3, 6-8).


ocena z konwersatorium - ocena z kolokwium. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena z wykładu - ocena z egzaminu ustnego


ocena końcowa z przedmiotu - ocena jest średnią ocen z konwersatorium (z wagą 0.6) oraz wykładu (z wagą 0.4).

Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Na zajęciach realizowane są treści określone w punkcie III, podpunkcie - Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, punkt 2 - Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych, punkty: 2.2.11; 2.2.13, 2.2.15. Zostaną także omówione zagadnienia związane z zasadami wyboru podręcznika, zasadami pracy z tekstem matematycznym, przeszkodami epistemologicznymi i dydaktycznymi oraz EWD. Zajęcia praktyczne będą ponadto związane z rozwiązywaniem zadań oraz doborem metod ich rozwiązywania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1]. Arends I.R. – Uczymy się nauczać;

[2]. Konior J. – Budowa i lektura tekstu matematycznego;

[3]. Krygowska Z. – Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[4]. Petty G.- Nowoczesne nauczanie;

[5]. Stryczniewicz B. - Praca z uczniem mającym trudności z matematyką.

[6]. Podręczniki obowiązujące obecnie w szkole podstawowej.

Literatura dodatkowa:

[1]. Bereźnicki F. – Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[2]. Rabijewska B. (red) - Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki matematyki;

[3]. Rabijewska B. (red) - Wybrane ćwiczenia z dydaktyki matematyki;

[4]. Rabijewska B. (red) - Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki;

[5]. Siwek H. - Dydaktyka matematyki

[6]. Thompson J. - Specjalne potrzeby edukacyjne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Loranty
Prowadzący grup: Ewa Korczak-Kubiak, Anna Loranty
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy, pogadanka, praca w grupach, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: egzaminu (1-5), kolokwium (6-8) oraz pracy na zajęciach (1-3, 6-8).


ocena z konwersatorium - ocena z kolokwium. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena z wykładu - ocena z egzaminu ustnego


ocena końcowa z przedmiotu - ocena jest średnią ocen z konwersatorium (z wagą 0.6) oraz wykładu (z wagą 0.4).

Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Na zajęciach realizowane są treści określone w punkcie III, podpunkcie - Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, punkt 2 - Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych, punkty: 2.2.11; 2.2.13, 2.2.15. Zostaną także omówione zagadnienia związane z zasadami wyboru podręcznika, zasadami pracy z tekstem matematycznym, przeszkodami epistemologicznymi i dydaktycznymi oraz EWD. Zajęcia praktyczne będą ponadto związane z rozwiązywaniem zadań oraz doborem metod ich rozwiązywania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1]. Arends I.R. – Uczymy się nauczać;

[2]. Konior J. – Budowa i lektura tekstu matematycznego;

[3]. Krygowska Z. – Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[4]. Petty G.- Nowoczesne nauczanie;

[5]. Stryczniewicz B. - Praca z uczniem mającym trudności z matematyką.

[6]. Podręczniki obowiązujące obecnie w szkole podstawowej.

Literatura dodatkowa:

[1]. Bereźnicki F. – Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[2]. Rabijewska B. (red) - Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki matematyki;

[3]. Rabijewska B. (red) - Wybrane ćwiczenia z dydaktyki matematyki;

[4]. Rabijewska B. (red) - Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki;

[5]. Siwek H. - Dydaktyka matematyki

[6]. Thompson J. - Specjalne potrzeby edukacyjne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Loranty
Prowadzący grup: Anna Loranty, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Do roku 2016/17 obowiązywały następujące efekty kształcenia:


1. Student potrafi podać przykłady dostosowywania działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia II etapu edukacyjnego w odniesieniu do lekcji matematyki.

2. Student potrafi podać przykłady rozwijania ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej ucznia na lekcji matematyki na II etapie edukacyjnym.

3. Student dobiera podręcznik szkolny uwzględniając realizowany program i możliwości uczniów.

4. Student wie czym jest edukacyjna wartość dodana.

5. Student zna zasady pracy z tekstem matematycznym w szkole podstawowej.

6. Student rozwiązuje podstawowe zadania związane z kontekstem realistycznym (zadania praktyczne) z uwzględnieniem problemu obliczeń przybliżonych na poziomie II, a także III etapu edukacyjnego.

7. Student planuje proces rozwiązywania zadań w czasie lekcji w zgodzie z ogólnymi zasadami pracy nad zadaniami, w szczególności zwraca uwagę, na analizę treści, dobór metody i refleksji nad wybraną metodą postępowania.

8. Student rozwiązuje zadania o stopniu trudności odpowiadającym zadaniom z konkursów matematycznych na II i III etapie edukacyjnym.


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Matematyka I stopnia: 1100M-1A_U01, 1100M-1A_U08, 1100M-1A_U09, 1100M-1A_U19, 1100M-1A_K01, 1100M-1A_K02, 1100M-1A_K03, 1100M-1A_K05, 1100M-1A_K06, 1100MNe-W18, 1100MNm-W19, 1100MNm-W20, 1100MNp-U37, 1100MNe-U39, 1100MNm-U40, 1100MNm-U41, 1100MNm-U42, 1100MNe-K10, 1100MNe-K11, 1100MNm-K12.

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy, pogadanka, praca w grupach, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: egzaminu (1-5), kolokwium (6-8) oraz pracy na zajęciach (1-3, 6-8).


ocena z konwersatorium - ocena z kolokwium. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena z wykładu - ocena z egzaminu ustnego


ocena końcowa z przedmiotu - ocena jest średnią ocen z konwersatorium (z wagą 0.6) oraz wykładu (z wagą 0.4).

Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Na zajęciach realizowane są treści określone w punkcie III, podpunkcie - Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, punkt 2 - Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych, punkty: 2.2.11; 2.2.13, 2.2.15. Zostaną także omówione zagadnienia związane z zasadami wyboru podręcznika, zasadami pracy z tekstem matematycznym, przeszkodami epistemologicznymi i dydaktycznymi oraz EWD. Zajęcia praktyczne będą ponadto związane z rozwiązywaniem zadań oraz doborem metod ich rozwiązywania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1]. Arends I.R. – Uczymy się nauczać;

[2]. Konior J. – Budowa i lektura tekstu matematycznego;

[3]. Krygowska Z. – Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[4]. Petty G.- Nowoczesne nauczanie;

[5]. Stryczniewicz B. - Praca z uczniem mającym trudności z matematyką.

[6]. Podręczniki obowiązujące obecnie w szkole podstawowej.

Literatura dodatkowa:

[1]. Bereźnicki F. – Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[2]. Rabijewska B. (red) - Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki matematyki;

[3]. Rabijewska B. (red) - Wybrane ćwiczenia z dydaktyki matematyki;

[4]. Rabijewska B. (red) - Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki;

[5]. Siwek H. - Dydaktyka matematyki

[6]. Thompson J. - Specjalne potrzeby edukacyjne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Loranty
Prowadzący grup: Anna Loranty, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy, pogadanka, praca w grupach, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: egzaminu (1-5), kolokwium (6-8) oraz pracy na zajęciach (1-3, 6-8).


ocena z konwersatorium - ocena z kolokwium. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena z wykładu - ocena z egzaminu ustnego


ocena końcowa z przedmiotu - ocena jest średnią ocen z konwersatorium (z wagą 0.6) oraz wykładu (z wagą 0.4).

Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Na zajęciach realizowane są treści określone w punkcie III, podpunkcie - Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, punkt 2 - Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych, punkty: 2.2.11; 2.2.13, 2.2.15. Zostaną także omówione zagadnienia związane z zasadami wyboru podręcznika, zasadami pracy z tekstem matematycznym, przeszkodami epistemologicznymi i dydaktycznymi oraz EWD. Zajęcia praktyczne będą ponadto związane z rozwiązywaniem zadań oraz doborem metod ich rozwiązywania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1]. Arends I.R. – Uczymy się nauczać;

[2]. Konior J. – Budowa i lektura tekstu matematycznego;

[3]. Krygowska Z. – Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[4]. Petty G.- Nowoczesne nauczanie;

[5]. Stryczniewicz B. - Praca z uczniem mającym trudności z matematyką.

[6]. Podręczniki obowiązujące obecnie w szkole podstawowej.

Literatura dodatkowa:

[1]. Bereźnicki F. – Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[2]. Rabijewska B. (red) - Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki matematyki;

[3]. Rabijewska B. (red) - Wybrane ćwiczenia z dydaktyki matematyki;

[4]. Rabijewska B. (red) - Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki;

[5]. Siwek H. - Dydaktyka matematyki

[6]. Thompson J. - Specjalne potrzeby edukacyjne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Loranty
Prowadzący grup: Anna Loranty, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy, pogadanka, praca w grupach, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: egzaminu (1-5), kolokwium (6-8) oraz pracy na zajęciach (1-3, 6-8).


ocena z konwersatorium - ocena z kolokwium. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena z wykładu - ocena z egzaminu ustnego


ocena końcowa z przedmiotu - ocena jest średnią ocen z konwersatorium (z wagą 0.6) oraz wykładu (z wagą 0.4).

Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Na zajęciach realizowane są treści określone w punkcie III, podpunkcie - Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, punkt 2 - Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych, punkty: 2.2.11; 2.2.13, 2.2.15. Zostaną także omówione zagadnienia związane z zasadami wyboru podręcznika, zasadami pracy z tekstem matematycznym, przeszkodami epistemologicznymi i dydaktycznymi oraz EWD. Zajęcia praktyczne będą ponadto związane z rozwiązywaniem zadań oraz doborem metod ich rozwiązywania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1]. Arends I.R. – Uczymy się nauczać;

[2]. Konior J. – Budowa i lektura tekstu matematycznego;

[3]. Krygowska Z. – Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[4]. Petty G.- Nowoczesne nauczanie;

[5]. Stryczniewicz B. - Praca z uczniem mającym trudności z matematyką.

[6]. Podręczniki obowiązujące obecnie w szkole podstawowej.

Literatura dodatkowa:

[1]. Bereźnicki F. – Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[2]. Rabijewska B. (red) - Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki matematyki;

[3]. Rabijewska B. (red) - Wybrane ćwiczenia z dydaktyki matematyki;

[4]. Rabijewska B. (red) - Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki;

[5]. Siwek H. - Dydaktyka matematyki

[6]. Thompson J. - Specjalne potrzeby edukacyjne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.