katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania matematyki 2 (SPP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-MM2UNM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania matematyki 2 (SPP)
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Po zakończonym kursie student:

e1) potrafi podać przykłady dostosowywania działań pedagogicznych i dydaktycznych do potrzeb uczniów z III i IV etapu edukacyjnego ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;

e2) zna zasady obowiązujące na egzaminach zewnętrznych na zakończenie III i IV etapu edukacyjnego;

e3) zna zasady wprowadzania pojęć;

e4) potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych językiem zrozumiałym dla uczniów III i IV etapu edukacyjnego;

e5) potrafi rozwiązywać zadania matematyczne (zadania dotyczące funkcji, prawdopodobieństwa, oraz zadania optymalizacyjne) pojawiające się na III i IV etapie edukacyjnym (także konkursach przedmiotowych) dostosowując metodę ich rozwiązania do możliwości uczniów danego etapu edukacyjnego;

e6) potrafi animować działania edukacyjne oraz rozwijać ciekawości, aktywności i samodzielności uczniów na lekcjach matematyki;

e7) potrafi pracować w grupie.


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Matematyka II stopnia: 1100M-2A_U02, 1100M-2A_U04, 1100M-2A_K01, 1100M-2A_K02, 1100M-2A_K03, 1100M-2A_K04, 1100M-2A_K05, 1100M-2A_K06, 1100Mnm2A _W10, 1100Mnm2A _W11, 1100Mnm2A _U18, 1100Mnm2A _U19, 1100Mnm2A _U20, 1100Mnm2A _K07, 1100Mnm2A_K08, 1100Mnm2A_K09.

Forma zaliczenia:

Z

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Znajomość zasad funkcjonowania systemu oświaty oraz podstawowych metod, zasad nauczania oraz rodzaju celów nauczania. Znajomość teorii rozwoju człowieka i ich wpływu na proces nauczania matematyki. Umiejętność planowania lekcji matematyki z wykorzystaniem metod nauczania stosowanych na III i IV etapie edukacyjnym.


Zagadnienia te są realizowane na przykład na przedmiotach: 1100-PD0LNM, 1100-PY0OPN, 1100-PE0LPN, 1100-PM0UNM, 1100-MM1UNM.

Skrócony opis:

Na zajęciach zostaną omówione między innymi zagadnienia związane z wspomaganiem procesu poznawczego na III i IV etapie edukacyjnym. W trakcie zajęć zostaną także omówione wybrane metody rozwiązywania zadań stosowane w szkole na III i IV etapie edukacyjnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy, pogadanka, praca w grupach, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: zaliczenia wykładu (e1-e3, e6) kolokwiów (e4-e5) oraz pracy na zajęciach (e1, e3-e7).


ocena z konwersatorium - ocena z kolokwium. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena z wykładu - ocena z pisemnej pracy zaliczeniowej. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena końcowa z przedmiotu - ocena jest średnią ocen z konwersatorium (z wagą 0.6) oraz wykładu (z wagą 0.4).

Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Na zajęciach realizowane są treści określone w punkcie III, podpunkcie - Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, punkt 2 - Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych, punkty: 2.3.4; 2.3.9; 2.3.10; 2.3.11; 2.3.12; 2.3.14; 2.3.15. Ponadto zostaną omówione zasady wprowadzania pojęć, modelowanie matematyczne i rola TI na lekcji matematyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1]. Arends I.R. – Uczymy się nauczać;

[2]. Konior J. – Budowa i lektura tekstu matematycznego;

[3]. Krygowska Z. – Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[4]. Petty G.- Nowoczesne nauczanie;

[5]. Siwek H. - Dydaktyka matematyki;

[6]. Podręczniki obowiązujące obecnie w gimnazjum i szkole średniej.

Literatura dodatkowa:

[1]. Bereźnicki F. – Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[2]. Rabijewska B. (red) - Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki matematyki;

[3]. Rabijewska B. (red) - Wybrane ćwiczenia z dydaktyki matematyki;

[4]. Rabijewska B. (red) - Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki;

[5]. Thompson J. - Specjalne potrzeby edukacyjne.

[6]. Stryczniewicz B. - Praca z uczniem mającym trudności z matematyką.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy, pogadanka, praca w grupach, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: zaliczenia wykładu (e1-e3, e6) kolokwiów (e4-e5) oraz pracy na zajęciach (e1, e3-e7).


ocena z konwersatorium - ocena z kolokwium. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena z wykładu - ocena z pisemnej pracy zaliczeniowej. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena końcowa z przedmiotu - ocena jest średnią ocen z konwersatorium (z wagą 0.6) oraz wykładu (z wagą 0.4).

Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Na zajęciach realizowane są treści określone w punkcie III, podpunkcie - Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, punkt 2 - Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych, punkty: 2.3.4; 2.3.9; 2.3.10; 2.3.11; 2.3.12; 2.3.14; 2.3.15. Ponadto zostaną omówione zasady wprowadzania pojęć, modelowanie matematyczne i rola TI na lekcji matematyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1]. Arends I.R. – Uczymy się nauczać;

[2]. Konior J. – Budowa i lektura tekstu matematycznego;

[3]. Krygowska Z. – Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[4]. Petty G.- Nowoczesne nauczanie;

[5]. Siwek H. - Dydaktyka matematyki;

[6]. Podręczniki obowiązujące obecnie w gimnazjum i szkole średniej.

Literatura dodatkowa:

[1]. Bereźnicki F. – Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[2]. Rabijewska B. (red) - Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki matematyki;

[3]. Rabijewska B. (red) - Wybrane ćwiczenia z dydaktyki matematyki;

[4]. Rabijewska B. (red) - Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki;

[5]. Thompson J. - Specjalne potrzeby edukacyjne.

[6]. Stryczniewicz B. - Praca z uczniem mającym trudności z matematyką.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Loranty
Prowadzący grup: Anna Loranty, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy, pogadanka, praca w grupach, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: zaliczenia wykładu (e1-e3, e6) kolokwiów (e4-e5) oraz pracy na zajęciach (e1, e3-e7).


ocena z konwersatorium - ocena z kolokwium. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena z wykładu - ocena z pisemnej pracy zaliczeniowej. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena końcowa z przedmiotu - ocena jest średnią ocen z konwersatorium (z wagą 0.6) oraz wykładu (z wagą 0.4).

Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Na zajęciach realizowane są treści określone w punkcie III, podpunkcie - Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, punkt 2 - Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych, punkty: 2.3.4; 2.3.9; 2.3.10; 2.3.11; 2.3.12; 2.3.14; 2.3.15. Ponadto zostaną omówione zasady wprowadzania pojęć, modelowanie matematyczne i rola TI na lekcji matematyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1]. Arends I.R. – Uczymy się nauczać;

[2]. Konior J. – Budowa i lektura tekstu matematycznego;

[3]. Krygowska Z. – Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[4]. Petty G.- Nowoczesne nauczanie;

[5]. Siwek H. - Dydaktyka matematyki;

[6]. Podręczniki obowiązujące obecnie w gimnazjum i szkole średniej.

Literatura dodatkowa:

[1]. Bereźnicki F. – Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[2]. Rabijewska B. (red) - Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki matematyki;

[3]. Rabijewska B. (red) - Wybrane ćwiczenia z dydaktyki matematyki;

[4]. Rabijewska B. (red) - Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki;

[5]. Thompson J. - Specjalne potrzeby edukacyjne.

[6]. Stryczniewicz B. - Praca z uczniem mającym trudności z matematyką.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Loranty
Prowadzący grup: Anna Loranty, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy, pogadanka, praca w grupach, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: zaliczenia wykładu (e1-e3, e6) kolokwiów (e4-e5) oraz pracy na zajęciach (e1, e3-e7).


ocena z konwersatorium - ocena z kolokwium. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena z wykładu - ocena z pisemnej pracy zaliczeniowej. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena końcowa z przedmiotu - ocena jest średnią ocen z konwersatorium (z wagą 0.6) oraz wykładu (z wagą 0.4).

Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Na zajęciach realizowane są treści określone w punkcie III, podpunkcie - Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, punkt 2 - Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych, punkty: 2.3.4; 2.3.9; 2.3.10; 2.3.11; 2.3.12; 2.3.14; 2.3.15. Ponadto zostaną omówione zasady wprowadzania pojęć, modelowanie matematyczne i rola TI na lekcji matematyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1]. Arends I.R. – Uczymy się nauczać;

[2]. Konior J. – Budowa i lektura tekstu matematycznego;

[3]. Krygowska Z. – Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[4]. Petty G.- Nowoczesne nauczanie;

[5]. Siwek H. - Dydaktyka matematyki;

[6]. Podręczniki obowiązujące obecnie w gimnazjum i szkole średniej.

Literatura dodatkowa:

[1]. Bereźnicki F. – Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[2]. Rabijewska B. (red) - Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki matematyki;

[3]. Rabijewska B. (red) - Wybrane ćwiczenia z dydaktyki matematyki;

[4]. Rabijewska B. (red) - Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki;

[5]. Thompson J. - Specjalne potrzeby edukacyjne.

[6]. Stryczniewicz B. - Praca z uczniem mającym trudności z matematyką.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Loranty
Prowadzący grup: Anna Loranty, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy, pogadanka, praca w grupach, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: zaliczenia wykładu (e1-e3, e6) kolokwiów (e4-e5) oraz pracy na zajęciach (e1, e3-e7).


ocena z konwersatorium - ocena z kolokwium. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena z wykładu - ocena z pisemnej pracy zaliczeniowej. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena końcowa z przedmiotu - ocena jest średnią ocen z konwersatorium (z wagą 0.6) oraz wykładu (z wagą 0.4).

Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Na zajęciach realizowane są treści określone w punkcie III, podpunkcie - Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, punkt 2 - Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych, punkty: 2.3.4; 2.3.9; 2.3.10; 2.3.11; 2.3.12; 2.3.14; 2.3.15. Ponadto zostaną omówione zasady wprowadzania pojęć, modelowanie matematyczne i rola TI na lekcji matematyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1]. Arends I.R. – Uczymy się nauczać;

[2]. Konior J. – Budowa i lektura tekstu matematycznego;

[3]. Krygowska Z. – Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[4]. Petty G.- Nowoczesne nauczanie;

[5]. Siwek H. - Dydaktyka matematyki;

[6]. Podręczniki obowiązujące obecnie w gimnazjum i szkole średniej.

Literatura dodatkowa:

[1]. Bereźnicki F. – Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[2]. Rabijewska B. (red) - Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki matematyki;

[3]. Rabijewska B. (red) - Wybrane ćwiczenia z dydaktyki matematyki;

[4]. Rabijewska B. (red) - Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki;

[5]. Thompson J. - Specjalne potrzeby edukacyjne.

[6]. Stryczniewicz B. - Praca z uczniem mającym trudności z matematyką.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Loranty
Prowadzący grup: Anna Loranty, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Konwersatorium - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy, pogadanka, praca w grupach, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: egzaminu (e1-e3, e6) kolokwiów (e4-e5) oraz pracy na zajęciach (e1, e3-e7).


ocena z konwersatorium - ocena z kolokwium. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena z wykładu - ocena z pisemnej pracy zaliczeniowej. Ocena może być podwyższona na podstawie aktywności na zajęciach.


ocena końcowa z przedmiotu - ocena jest średnią ocen z konwersatorium (z wagą 0.6) oraz wykładu (z wagą 0.4).

Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Na zajęciach realizowane są treści określone w punkcie III, podpunkcie - Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, punkt 2 - Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych, punkty: 2.3.4; 2.3.9; 2.3.10; 2.3.11; 2.3.12; 2.3.14; 2.3.15. Ponadto zostaną omówione zasady wprowadzania pojęć, modelowanie matematyczne i rola TI na lekcji matematyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1]. Arends I.R. – Uczymy się nauczać;

[2]. Konior J. – Budowa i lektura tekstu matematycznego;

[3]. Krygowska Z. – Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[4]. Petty G.- Nowoczesne nauczanie;

[5]. Siwek H. - Dydaktyka matematyki;

[6]. Podręczniki obowiązujące obecnie w gimnazjum i szkole średniej.

Literatura dodatkowa:

[1]. Bereźnicki F. – Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[2]. Rabijewska B. (red) - Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki matematyki;

[3]. Rabijewska B. (red) - Wybrane ćwiczenia z dydaktyki matematyki;

[4]. Rabijewska B. (red) - Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki;

[5]. Thompson J. - Specjalne potrzeby edukacyjne.

[6]. Stryczniewicz B. - Praca z uczniem mającym trudności z matematyką.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.