katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki pedagogiczne (SP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-QP0LNM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki pedagogiczne (SP)
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student potrafi pełnić rolę opiekuna-wychowawcy, w szczególności mieszczą się takie umiejętności jak

1. diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie,

2. poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń,

3. samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie,

4. sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków,

5. organizacja i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,

6. animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i wychowanków w grupach zadaniowych,

7. podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

8. podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad.


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Matematyka I stopnia: 1100MNp-W15, 1100MNp-W16, 1100MNp-U36, 1100MNp-U37, 1100MNp-K09.

Forma zaliczenia:

Z

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje z zakresu psychologii i pedagogiki między innymi znajomość podstawowych koncepcji psychologicznych człowieka, znajomość stylów i postaw wychowawczych oraz metod wychowawczych (także w odniesieniu do II etapu edukacyjnego). Treści te realizowane są na przykład na przedmiotach Psychologia, Pedagogika i Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania matematyki i przedmiotów stowarzyszonych w szkole podstawowej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze specyfiką pracy opiekuna i wychowawcy (na II etapie edukacyjnym). Szczegółowy opis treści koniecznych do realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształceni przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 12.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-07
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gutowska-Ciołek
Prowadzący grup: Anna Gutowska-Ciołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Praktyki - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gutowska-Ciołek
Prowadzący grup: Anna Gutowska-Ciołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Praktyki - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Anna Gutowska-Ciołek, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów przebywających w placówce, gdzie student odbywa praktyki.

2. Ocena opiekuna praktyk w placówce, uwzględniająca:

• stopień zaangażowania studenta w realizację zadań placówki;

• gotowość studenta do podejmowania działań opiekuńczo-wychowawczych;

• umiejętności studenta w zakresie przygotowania i samodzielnego prowadzenia zajęć;

• stosunek studenta do obowiązków

3. Ocena opiekuna praktyk w placówce stanowi podstawę oceny końcowej.

4. Ocenę końcową wystawia opiekun praktyk z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego.

5. Podstawą do zaliczenia praktyk jest Dziennik Praktyk, recenzja nauczyciela-opiekuna praktyk w placówce oraz indywidualna rozmowa ze studentem na temat przebiegu praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.


Treści kształcenia:

1. Zapoznanie ze specyfiką placówki, w której odbywają się praktyki, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności prawnej opiekuna/wychowawcy.

2. Przygotowanie do stosowania w praktyce wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i psychologii, nabytej w trakcie studiów.

3. Nawiązywanie kontaktu i porozumiewanie się studenta z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i będącymi w różnej kondycji emocjonalnej.

4. Obserwowanie działań opiekuńczych i wychowawczych realizowanych przez pracowników placówki.

5. Uczestniczenie i/lub podejmowanie interwencji pedagogicznych, w warunkach opieki nad uczniami poza zajęciami dydaktycznymi w szkole.

6. Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i aktywnych form spędzania czasu przez uczniów.

7. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia, obserwacji zajęć i ich dokumentowania.

8. Analiza pracy opiekuna/wychowawcy oraz ocena własnych działań wychowawczych i opiekuńczych w placówce, a w razie potrzeby podejmowanie działań modyfikujących.

Literatura:

1. Dudzikowa M, Czerepaniak-Walcak M. (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty, t. 2, GWP, Gdańsk 2007

2. Duraj-Nowakowa K., Nauczyciel. Kultura – osoba – zawód, wyd. II Dom Wyd. „Kosiński”, Kielce 2002

3. Duraj-Nowakowa K., Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” i Wyd. WAM, Kraków 2011

4. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006

5. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red), Pedagogika, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 – 2004

6. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005 i nast.

7. Zaczyński W.P., Uczenie się przez przeżywanie, Warszawa 1990

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chmielecka
Prowadzący grup: Monika Chmielecka, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów przebywających w placówce, gdzie student odbywa praktyki.

2. Ocena opiekuna praktyk w placówce, uwzględniająca:

• stopień zaangażowania studenta w realizację zadań placówki;

• gotowość studenta do podejmowania działań opiekuńczo-wychowawczych;

• umiejętności studenta w zakresie przygotowania i samodzielnego prowadzenia zajęć;

• stosunek studenta do obowiązków

3. Ocena opiekuna praktyk w placówce stanowi podstawę oceny końcowej.

4. Ocenę końcową wystawia opiekun praktyk z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego.

5. Podstawą do zaliczenia praktyk jest Dziennik Praktyk, recenzja nauczyciela-opiekuna praktyk w placówce oraz indywidualna rozmowa ze studentem na temat przebiegu praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.


Treści kształcenia:

1. Zapoznanie ze specyfiką placówki, w której odbywają się praktyki, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności prawnej opiekuna/wychowawcy.

2. Przygotowanie do stosowania w praktyce wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i psychologii, nabytej w trakcie studiów.

3. Nawiązywanie kontaktu i porozumiewanie się studenta z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i będącymi w różnej kondycji emocjonalnej.

4. Obserwowanie działań opiekuńczych i wychowawczych realizowanych przez pracowników placówki.

5. Uczestniczenie i/lub podejmowanie interwencji pedagogicznych, w warunkach opieki nad uczniami poza zajęciami dydaktycznymi w szkole.

6. Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i aktywnych form spędzania czasu przez uczniów.

7. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia, obserwacji zajęć i ich dokumentowania.

8. Analiza pracy opiekuna/wychowawcy oraz ocena własnych działań wychowawczych i opiekuńczych w placówce, a w razie potrzeby podejmowanie działań modyfikujących.

Literatura:

1. Dudzikowa M, Czerepaniak-Walcak M. (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty, t. 2, GWP, Gdańsk 2007

2. Duraj-Nowakowa K., Nauczyciel. Kultura – osoba – zawód, wyd. II Dom Wyd. „Kosiński”, Kielce 2002

3. Duraj-Nowakowa K., Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” i Wyd. WAM, Kraków 2011

4. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006

5. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red), Pedagogika, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 – 2004

6. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005 i nast.

7. Zaczyński W.P., Uczenie się przez przeżywanie, Warszawa 1990

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chmielecka
Prowadzący grup: Monika Chmielecka, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów przebywających w placówce, gdzie student odbywa praktyki.

2. Ocena opiekuna praktyk w placówce, uwzględniająca:

• stopień zaangażowania studenta w realizację zadań placówki;

• gotowość studenta do podejmowania działań opiekuńczo-wychowawczych;

• umiejętności studenta w zakresie przygotowania i samodzielnego prowadzenia zajęć;

• stosunek studenta do obowiązków

3. Ocena opiekuna praktyk w placówce stanowi podstawę oceny końcowej.

4. Ocenę końcową wystawia opiekun praktyk z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego.

5. Podstawą do zaliczenia praktyk jest Dziennik Praktyk, recenzja nauczyciela-opiekuna praktyk w placówce oraz indywidualna rozmowa ze studentem na temat przebiegu praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.


Treści kształcenia:

1. Zapoznanie ze specyfiką placówki, w której odbywają się praktyki, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności prawnej opiekuna/wychowawcy.

2. Przygotowanie do stosowania w praktyce wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i psychologii, nabytej w trakcie studiów.

3. Nawiązywanie kontaktu i porozumiewanie się studenta z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i będącymi w różnej kondycji emocjonalnej.

4. Obserwowanie działań opiekuńczych i wychowawczych realizowanych przez pracowników placówki.

5. Uczestniczenie i/lub podejmowanie interwencji pedagogicznych, w warunkach opieki nad uczniami poza zajęciami dydaktycznymi w szkole.

6. Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i aktywnych form spędzania czasu przez uczniów.

7. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia, obserwacji zajęć i ich dokumentowania.

8. Analiza pracy opiekuna/wychowawcy oraz ocena własnych działań wychowawczych i opiekuńczych w placówce, a w razie potrzeby podejmowanie działań modyfikujących.

Literatura:

1. Dudzikowa M, Czerepaniak-Walcak M. (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty, t. 2, GWP, Gdańsk 2007

2. Duraj-Nowakowa K., Nauczyciel. Kultura – osoba – zawód, wyd. II Dom Wyd. „Kosiński”, Kielce 2002

3. Duraj-Nowakowa K., Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” i Wyd. WAM, Kraków 2011

4. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006

5. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red), Pedagogika, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 – 2004

6. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005 i nast.

7. Zaczyński W.P., Uczenie się przez przeżywanie, Warszawa 1990

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chmielecka
Prowadzący grup: Monika Chmielecka, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów przebywających w placówce, gdzie student odbywa praktyki.

2. Ocena opiekuna praktyk w placówce, uwzględniająca:

• stopień zaangażowania studenta w realizację zadań placówki;

• gotowość studenta do podejmowania działań opiekuńczo-wychowawczych;

• umiejętności studenta w zakresie przygotowania i samodzielnego prowadzenia zajęć;

• stosunek studenta do obowiązków

3. Ocena opiekuna praktyk w placówce stanowi podstawę oceny końcowej.

4. Ocenę końcową wystawia opiekun praktyk z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego.

5. Podstawą do zaliczenia praktyk jest Dziennik Praktyk, recenzja nauczyciela-opiekuna praktyk w placówce oraz indywidualna rozmowa ze studentem na temat przebiegu praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.


Treści kształcenia:

1. Zapoznanie ze specyfiką placówki, w której odbywają się praktyki, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności prawnej opiekuna/wychowawcy.

2. Przygotowanie do stosowania w praktyce wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i psychologii, nabytej w trakcie studiów.

3. Nawiązywanie kontaktu i porozumiewanie się studenta z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i będącymi w różnej kondycji emocjonalnej.

4. Obserwowanie działań opiekuńczych i wychowawczych realizowanych przez pracowników placówki.

5. Uczestniczenie i/lub podejmowanie interwencji pedagogicznych, w warunkach opieki nad uczniami poza zajęciami dydaktycznymi w szkole.

6. Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i aktywnych form spędzania czasu przez uczniów.

7. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia, obserwacji zajęć i ich dokumentowania.

8. Analiza pracy opiekuna/wychowawcy oraz ocena własnych działań wychowawczych i opiekuńczych w placówce, a w razie potrzeby podejmowanie działań modyfikujących.

Literatura:

1. Dudzikowa M, Czerepaniak-Walcak M. (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty, t. 2, GWP, Gdańsk 2007

2. Duraj-Nowakowa K., Nauczyciel. Kultura – osoba – zawód, wyd. II Dom Wyd. „Kosiński”, Kielce 2002

3. Duraj-Nowakowa K., Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” i Wyd. WAM, Kraków 2011

4. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006

5. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red), Pedagogika, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 – 2004

6. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005 i nast.

7. Zaczyński W.P., Uczenie się przez przeżywanie, Warszawa 1990

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chmielecka
Prowadzący grup: Monika Chmielecka, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów przebywających w placówce, gdzie student odbywa praktyki.

2. Ocena opiekuna praktyk w placówce, uwzględniająca:

• stopień zaangażowania studenta w realizację zadań placówki;

• gotowość studenta do podejmowania działań opiekuńczo-wychowawczych;

• umiejętności studenta w zakresie przygotowania i samodzielnego prowadzenia zajęć;

• stosunek studenta do obowiązków

3. Ocena opiekuna praktyk w placówce stanowi podstawę oceny końcowej.

4. Ocenę końcową wystawia opiekun praktyk z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego.

5. Podstawą do zaliczenia praktyk jest Dziennik Praktyk, recenzja nauczyciela-opiekuna praktyk w placówce oraz indywidualna rozmowa ze studentem na temat przebiegu praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.


Treści kształcenia:

1. Zapoznanie ze specyfiką placówki, w której odbywają się praktyki, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności prawnej opiekuna/wychowawcy.

2. Przygotowanie do stosowania w praktyce wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i psychologii, nabytej w trakcie studiów.

3. Nawiązywanie kontaktu i porozumiewanie się studenta z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i będącymi w różnej kondycji emocjonalnej.

4. Obserwowanie działań opiekuńczych i wychowawczych realizowanych przez pracowników placówki.

5. Uczestniczenie i/lub podejmowanie interwencji pedagogicznych, w warunkach opieki nad uczniami poza zajęciami dydaktycznymi w szkole.

6. Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i aktywnych form spędzania czasu przez uczniów.

7. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia, obserwacji zajęć i ich dokumentowania.

8. Analiza pracy opiekuna/wychowawcy oraz ocena własnych działań wychowawczych i opiekuńczych w placówce, a w razie potrzeby podejmowanie działań modyfikujących.

Literatura:

1. Dudzikowa M, Czerepaniak-Walcak M. (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty, t. 2, GWP, Gdańsk 2007

2. Duraj-Nowakowa K., Nauczyciel. Kultura – osoba – zawód, wyd. II Dom Wyd. „Kosiński”, Kielce 2002

3. Duraj-Nowakowa K., Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” i Wyd. WAM, Kraków 2011

4. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006

5. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red), Pedagogika, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 – 2004

6. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005 i nast.

7. Zaczyński W.P., Uczenie się przez przeżywanie, Warszawa 1990

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chmielecka
Prowadzący grup: Monika Chmielecka, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów przebywających w placówce, gdzie student odbywa praktyki.

2. Ocena opiekuna praktyk w placówce, uwzględniająca:

• stopień zaangażowania studenta w realizację zadań placówki;

• gotowość studenta do podejmowania działań opiekuńczo-wychowawczych;

• umiejętności studenta w zakresie przygotowania i samodzielnego prowadzenia zajęć;

• stosunek studenta do obowiązków

3. Ocena opiekuna praktyk w placówce stanowi podstawę oceny końcowej.

4. Ocenę końcową wystawia opiekun praktyk z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego.

5. Podstawą do zaliczenia praktyk jest Dziennik Praktyk, recenzja nauczyciela-opiekuna praktyk w placówce oraz indywidualna rozmowa ze studentem na temat przebiegu praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.


Treści kształcenia:

1. Zapoznanie ze specyfiką placówki, w której odbywają się praktyki, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności prawnej opiekuna/wychowawcy.

2. Przygotowanie do stosowania w praktyce wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i psychologii, nabytej w trakcie studiów.

3. Nawiązywanie kontaktu i porozumiewanie się studenta z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i będącymi w różnej kondycji emocjonalnej.

4. Obserwowanie działań opiekuńczych i wychowawczych realizowanych przez pracowników placówki.

5. Uczestniczenie i/lub podejmowanie interwencji pedagogicznych, w warunkach opieki nad uczniami poza zajęciami dydaktycznymi w szkole.

6. Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i aktywnych form spędzania czasu przez uczniów.

7. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia, obserwacji zajęć i ich dokumentowania.

8. Analiza pracy opiekuna/wychowawcy oraz ocena własnych działań wychowawczych i opiekuńczych w placówce, a w razie potrzeby podejmowanie działań modyfikujących.

Literatura:

1. Dudzikowa M, Czerepaniak-Walcak M. (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty, t. 2, GWP, Gdańsk 2007

2. Duraj-Nowakowa K., Nauczyciel. Kultura – osoba – zawód, wyd. II Dom Wyd. „Kosiński”, Kielce 2002

3. Duraj-Nowakowa K., Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” i Wyd. WAM, Kraków 2011

4. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006

5. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red), Pedagogika, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 – 2004

6. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005 i nast.

7. Zaczyński W.P., Uczenie się przez przeżywanie, Warszawa 1990

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.