Uniwersytet Łódzki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Internet of Things (U)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-ITWDUI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Internet of Things (U)
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zaliczenia:

zaliczenie

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z podstaw informatyki i programowania obiektowego.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie komponentów, architektury i zasad funkcjonowania systemów IoT wraz z metodami projektowania i wdrażania rozwiązań wykorzystujących nowoczesne technologie stosowane w przemyśle. Przedmiot koncentruje się na przedstawieniu pełnego cyklu życia danych (akwizycja, transmisja, magazynowanie, analiza i przekształcenie w wiedzę), technologii powszechnie wykorzystywanych na każdym z jego etapów, a także aktualnych potrzeb przemysłu w kontekście wykorzystania tych zasobów.

Efekty uczenia się:

Po zakończonym kursie student:

E1. Rozumie koncepcje i zastosowania architektury systemów IoT.

E2. Korzysta z komponentów chmury obliczeniowej.

E3. Charakteryzuje cykl życia danych.

E4. Implementuje wybrane modele eksploracji danych.

E5. Wizualizuje dane za pomocą różnorodnych narzędzi.

E6. Projektuje od podstaw system IoT na bazie urządzeń pomiarowych oraz chmury obliczeniowej.

Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów uczenia, mających następujące oznaczenia w programie Analiza danych I stopnia: 1A-1A_W05, 11A-1A_W06, 11A-1A_W09, 11A-1A_W10, 11A-1A_W11, 11A-1A_W12, 11A-1Ai_W15, 11A-1A_U11, 11A-1A_U12, 11A-1A_U13, 11A-1A_U15, 11A-1A_U17, 11A-1Ai_U18, 11A-1Ai_U20, 11A-1A_K02.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia informatyczne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kowalczyk
Prowadzący grup: Robert Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia informatyczne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kowalczyk
Prowadzący grup: Robert Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia informatyczne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kowalczyk
Prowadzący grup: Robert Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Zajęcia prowadzone przez architektów z firmy Transition Technologies

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeń laboratoryjnych.

Prezentacja multimedialna.

Wykład konwersatoryjny.

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena końcowa to ocena z ćwiczeń.


Skala ocen: 91%-100%: 5 (A), 81%-90%: 4+ (B), 71%-80%: 4 (C), 61%-70%: 3+ (D), 51%-60%: 3 (E).

Metody weryfikacji i oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

Zaliczenie ćwiczeń, to wykonanie kilku projektów które pozwalają zweryfikować efekty kształcenia: E1, E2, E3, E4, E5 i E6.


Przewidywany czas pracy własnej (w godzinach lekcyjnych):

- przygotowanie do zajęć (praca bieżąca): 65,

- przygotowanie do zaliczenia: 25.

Student/ka weryfikuje efekty pracy własnej z Prowadzącym/ą zajęcia.

Treści kształcenia:

1. Wstęp do Internetu Rzeczy: koncepcja IoT, infrastruktura i architektura IoT, protokoły komunikacyjne.

2. Wprowadzenie do IoT Hub: chmura obliczeniowa, IoT Hub (przegląd i udostępnianie), urządzenia (obsługa, demo), metody komunikacji (D2C & C2D, urządzenia bliźniacze, metody bezpośrednie).

3. IoT Hub SDK.

4. Usługi: Message routing, Event Hub, Service Bus, Event Grid, Storage Account.

5. Analiza strumieni.

6. Aplikacje Azure Logic Apps.

7. Usługa Azure Functions.

8. Wizualizacja danych z Power BI.

9. Wywoływanie Direct Methods na urządzeniach z poziomu Function App.

10. Usługa Azure Time Series Insights.

11. Usługa IoT Edge.

Literatura:

Materiały przygotowane i dostarczone przez architektów firmy Transition Technologies

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia informatyczne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kowalczyk
Prowadzący grup: Robert Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Informacje dodatkowe:

Zajęcia prowadzone przez architektów z firmy Transition Technologies

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeń laboratoryjnych.

Prezentacja multimedialna.

Wykład konwersatoryjny.

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena końcowa to ocena z ćwiczeń.


Skala ocen: 91%-100%: 5 (A), 81%-90%: 4+ (B), 71%-80%: 4 (C), 61%-70%: 3+ (D), 51%-60%: 3 (E).

Metody weryfikacji i oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

Zaliczenie ćwiczeń, to wykonanie kilku projektów które pozwalają zweryfikować efekty kształcenia: E1, E2, E3, E4, E5 i E6.


Przewidywany czas pracy własnej (w godzinach lekcyjnych):

- przygotowanie do zajęć (praca bieżąca): 65,

- przygotowanie do zaliczenia: 25.

Student/ka weryfikuje efekty pracy własnej z Prowadzącym/ą zajęcia.

Treści kształcenia:

1. Wstęp do Internetu Rzeczy: koncepcja IoT, infrastruktura i architektura IoT, protokoły komunikacyjne.

2. Wprowadzenie do IoT Hub: chmura obliczeniowa, IoT Hub (przegląd i udostępnianie), urządzenia (obsługa, demo), metody komunikacji (D2C & C2D, urządzenia bliźniacze, metody bezpośrednie).

3. IoT Hub SDK.

4. Usługi: Message routing, Event Hub, Service Bus, Event Grid, Storage Account.

5. Analiza strumieni.

6. Aplikacje Azure Logic Apps.

7. Usługa Azure Functions.

8. Wizualizacja danych z Power BI.

9. Wywoływanie Direct Methods na urządzeniach z poziomu Function App.

10. Usługa Azure Time Series Insights.

11. Usługa IoT Edge.

Literatura:

Materiały przygotowane i dostarczone przez architektów firmy Transition Technologies

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-08 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia informatyczne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kowalczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Informacje dodatkowe:

Zajęcia prowadzone przez architektów z firmy Transition Technologies

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia praktyczne.

Sposoby i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się projektem zaliczeniowym, obejmującym wszystkie zagadnienia.

Treści kształcenia:

1. Wstęp do Internetu Rzeczy (historia IoT, koncepcja IoT, zastosowania IoT, infrastruktura IoT, architektura IoT), tworzenie efektywnego REST API.

2. JavaScript (HTML5, Bootstrap, JavaScript, AJAX, DOM).

3. Systemy wbudowane (Arduino, ESP8266, PlatformIO, Digital&Analog I/O, Time).

4. Integracja rzeczy (CORS, Websocket, MQTT, Android IoT Panel, mDNS).

5. Sensory i urządzenia wykonawcze (Parallel vs Serial, Sensors & Actuators, 1-wire, I2C, SPI, UART, GeoJSON).

6. Implementacja warstwy persystencji i centralnego repozytorium danych w oparciu o bazy danych NoSQL.

7. Wprowadzenie do platformy Azure.

8. Zamodelowanie sensorów i urządzeń wykonawczych jako obiekty w Azure.

9. Połączenie sensorów i urządzeń wykonawczych z Azure.

10. Stworzenie interfejsu użytkownika w Azure do obsługi elementów systemu IoT.

12. Implementacja obiektów do przechowywania danych w Azure.

13. Zdefiniowane alertów, zdarzeń i subskrypcji do kontroli stanu sensorów.

14. Utworzenie struktury organizacyjnej oraz implementacja uprawnień.

Literatura:

Materiały przygotowane i dostarczone przez architektów firmy Transition Technologies

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia informatyczne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kowalczyk
Prowadzący grup: Robert Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Informacje dodatkowe:

Zajęcia prowadzone przez architektów z firmy Transition Technologies

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia praktyczne.

Sposoby i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się projektem zaliczeniowym, obejmującym wszystkie zagadnienia.

Treści kształcenia:

1. Wstęp do Internetu Rzeczy (historia IoT, koncepcja IoT, zastosowania IoT, infrastruktura IoT, architektura IoT), tworzenie efektywnego REST API.

2. JavaScript (HTML5, Bootstrap, JavaScript, AJAX, DOM).

3. Systemy wbudowane (Arduino, ESP8266, PlatformIO, Digital&Analog I/O, Time).

4. Integracja rzeczy (CORS, Websocket, MQTT, Android IoT Panel, mDNS).

5. Sensory i urządzenia wykonawcze (Parallel vs Serial, Sensors & Actuators, 1-wire, I2C, SPI, UART, GeoJSON).

6. Implementacja warstwy persystencji i centralnego repozytorium danych w oparciu o bazy danych NoSQL.

7. Wprowadzenie do platformy Azure.

8. Zamodelowanie sensorów i urządzeń wykonawczych jako obiekty w Azure.

9. Połączenie sensorów i urządzeń wykonawczych z Azure.

10. Stworzenie interfejsu użytkownika w Azure do obsługi elementów systemu IoT.

12. Implementacja obiektów do przechowywania danych w Azure.

13. Zdefiniowane alertów, zdarzeń i subskrypcji do kontroli stanu sensorów.

14. Utworzenie struktury organizacyjnej oraz implementacja uprawnień.

Literatura:

Materiały przygotowane i dostarczone przez architektów firmy Transition Technologies

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.
kontakt USOSweb 6.8.0.0--0