UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Uniwersytet Łódzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.usosweb.uni.lodz.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 01.01.2005
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.12.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie oraz fakt, że niektóre treści pochodzą z różnych źródeł lub też opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności:

 • nie wszystkie grafiki zamieszczone w serwisie mają teksty alternatywne,
 • zdarzają się sytuacje, że pola wejściowe nie oferują możliwości auto-uzupełniania tekstowego,
 • mogą pojawić się elementy, w których brakuje podkreśleń w odnośnikach,
 • przy powiększeniu strony jest zaburzona widoczność tekstu, wymagane jest poziome przewijanie,
 • brakuje dobrze widocznego focusu w niektórych elementach strony,
 • można natrafić w kodzie na błędy strukturalne.

Redaktorzy strony dokładają wszelkich starań, aby treści niedostępne cyfrowo, o ile jest to możliwe, były poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-06-21

Deklarację przygotowano na podstawie raportu z przeprowadzonego audytu dostępności cyfrowej dokonanego w dniach 29.03-12.04.2022 przez NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Felisiak.
 • E-mail: dostepnosc@uni.lodz.pl
 • Telefon: 42 66 55 166

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania terminów lub odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności bądź alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną:

 • Organ nadzorujący: Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego ds. Ogólnych
 • Adres: Uniwersytet Łódzki
  Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź
 • E-mail: kanclerz_s@uni.lodz.pl
 • Telefon: 42 635 40 20

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (link zostanie otwarty w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna i dostępność informacyjno-komunikacyjna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego znajduje się na stronie internetowej: Dostępność UŁ (link zostanie otwarty w nowym oknie).

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-0