katalog przedmiotów - pomoc

Biologia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-BK701D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student:

 definiuje podstawowe pojęcia z zakresu biologii rozmnażania i rozwoju roślin i zwierząt.

 opisuje budowę i rozwój organów generatywnych roślin i zwierząt.

 wyjaśnia procesy sporo- i gametogenezy u roślin okrytozalążkowych oraz gametogenezy u zwierząt.

 opisuje procesy związane z zapyleniem oraz istotę zaplemnienia

i zapłodnienia.

 charakteryzuje etapy rozwoju zarodkowego organizmów roślinnych

i zwierzęcych.

 łączy elementy budowy owocu z odpowiadającymi im elementami budowy kwiatu.

 analizuje preparaty mikroskopowe form rozwoju organizmów

i wykonuje dokumentację przeprowadzonych obserwacji.

 posługuje się zaawansowanymi technikami i narzędziami badawczymi stosowanymi w naukach biologicznych.

 planuje i wykonuje eksperymenty z zakresu nauk biologicznych.

 analizuje procesy zachodzące na różnych poziomach organizacji komórki i organizmu w celu określenia ich współzależności.

 ocenia wpływ środowiska na komórkę, tkankę, organizm i zespół organizmów.

 przedstawia argumenty na rzecz uczenia się przez całe życie.

 współdziała w zespołach tematycznych i interdyscyplinarnych z zakresu biologii.

 aktywnie i samodzielnie poszerza swoją wiedzę z zakresu biologii rozwoju zwierząt i roślin.

 czuje się odpowiedzialny za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy na ćwiczeniach eksperymentalnych.


Realizowane kierunkowe efekty kształcenia: 04B-2A_W01, 04B-2A_W02, 04B-2A_W03, 04B-2A_W04, 04B-2A_W05, 04B-2A_W07, 04B-2A_W08, 04B-2A_W10, 04B-2A_U01, 04B-2A_U05, 04B-2A_U07, 04B-2A_U08, 04B-2A_K01, 04B-2A_K02, 04B-2A_K05, 04B-2A_K07.


Wymagania wstępne:

Znajomość cyklu rozwojowego roślin wyższych. Podstawowe wiadomości z botaniki, głównie dotyczące budowy organów generatywnych roślin kwiatowych. Znajomość anatomii układu rozrodczego zwierząt i człowieka.

Skrócony opis:

Przedstawienie rozwoju i budowy organów generatywnych i procesów związanych z rozmnażaniem płciowym roślin okrytozalążkowych. Omówienie rozwoju gametofitu męskiego i żeńskiego. Wyjaśnienie procesów związanych z biologią zapylenia, w tym z wektorami pyłku, typami zapylenia oraz z mechanizmami zapobiegającymi samozapyleniu z uwzględnieniem molekularnych mechanizmów samoniezgodności zapylenia. Przedstawienie oddziaływań między łagiewką pyłkową a tkanką transmisyjną słupka. Wyjaśnienie procesów i mechanizmów związanych z podwójnym zapłodnieniem. Omówienie rozwoju zarodka, bielma i owoców.

Zapoznanie z mechanizmami związanymi z prawidłowym rozwojem człowieka. Omówienie procesów zachodzących w czasie rozmnażania włączając okres przedzarodkowy, który decyduje o dalszym rozwoju zarodkowym i postnatalnym. Zwrócenie uwagi na problemy związane z powstaniem wad rozwojowych płodu/zarodka, wywoływanych przez czynniki środowiska zewnętrznego, uświadamiając studentom wagę tych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 39 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dukowska, Dariusz Stępiński
Prowadzący grup: Małgorzata Dukowska, Katarzyna Popłońska, Dariusz Stępiński, Konrad Winnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia laboratoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

1. informacyjny wykład audiowizualny,

2. pokaz multimedialny,

3. dyskusja.

Metody praktyczne:

1. obserwacja,

2. pokaz,

3. praktyczne ćwiczenia laboratoryjne.Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę z ćwiczeń składa się średnia dwóch ocen: z części dotyczącej biologii rozwoju roślin oraz z części dotyczącej zwierząt.

Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest:

- uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów oceniających efekty kształcenia

- prawidłowo prowadzony zeszyt laboratoryjny z pełną dokumentacją (rysunek i opis) każdej przeprowadzonej obserwacji i doświadczenia.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.


Na ocenę z wykładu składa się średnia dwóch ocen z egzaminów pisemnych: z części biologii rozwoju roślin oraz z części dotyczącej zwierząt.


Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena ważona z wykładu (60%) oraz z ćwiczeń (40%).


Treści kształcenia:

Wykład:

Znaczenie biologiczne rozmnażania płciowego. Przemiana pokoleń u okrytozalążkowych. Płeć roślin i kwiatów. Budowa kwiatu, kwiaty i rośliny jedno- i obupłciowe. Rozwój mikrosporangium. Mikrosporogeneza (mejoza), mikrogametogeneza - powstawanie gametofitu męskiego. Budowa dojrzałego ziarna pyłku ze szczególnym uwzględnieniem sporodermy. Rola tapetum w rozwoju i budowie ziarna pyłku i rodzaje tapetum. Mechanizm otwierania pylników – udział endotecjum. Rozwój gametofitu żeńskiego - typy zalążków, megasporogeneza i typy rozwoju gametofitów żeńskich, budowa dojrzałego woreczka zalążkowego. Faza progamiczna – zapylenie, kiełkowanie ziarna pyłku, ukierunkowany wzrost łagiewki pyłkowej. Budowa łagiewki pyłkowej. Zapylenie – wektory zapylania, samopylność, mechanizmy zapobiegania samozapyleniu. Typy i molekularne mechanizmy samoniezgodnośći zapylenia. Funkcja synergid. Podwójne zapłodnienie (plazmogamia i kariogamia). Mechanizmy zapobiegania politubii i polispermii. Zarodek, stadia rozwoju zarodka, typy embriogenezy. Kontrola embriogenezy. Bielmo, stopień ploidalności, typy rozwoju, funkcje bielma (związki magazynowane w bielmie, sposoby ich wykorzystywania przez zarodki, nasiona bielmowe, obielmowe i bezbielmowe). Sposoby rozsiewania nasion. Rozwój, budowa i typy owoców. Naturalne i syntetyczne sposoby pozyskiwania owoców beznasiennych.

Zarys historii embriologii oraz wykorzystanie w praktyce osiągnięć tej dziedziny nauki. Rozród na drodze płciowej: powstawanie komórek prapłciowych i gonad. Gametogeneza. Rola hormonów w gametogenezie. Zapłodnienie: warunki i mechanizmy. Odchylenia od kariogamii. Partenogeneza. Rozwój zarodkowy; informacja rozwojowa jaja i segregacja ooplazmy jako jeden z mechanizmów różnicowania. Charakterystyka okresu bruzdkowania i typy bruzdkowania. Ruchy morfogenetyczne, interakcje komórkowe. Gastrulacja; powstawanie listków zarodkowych, narządów pierwotnych. Błony płodowe owodniowców: powstanie, budowa i funkcje. Budowa, funkcja i typy łożysk. Rozwój zarodkowy ssaków: zaburzenia w rozwoju przez czynniki teratogenne środowiska zewnętrznego (chemiczne, infekcyjne, fizyczne, odżywcze).


Ćwiczenia:

Budowa pąków kwiatowych i kwiatów. Typy zalążni i placentacji. Typy zalążków. Rozwój zalążków anatropowych. Rozwój pylników i mikrosporogeneza. Różnicowanie gametofitu męskiego i mikrogametogeneza. Ziarna pyłku oraz wzrost łagiewki pyłkowej. Rozwój różnych typów woreczków zalążkowych. Makrosporogeneza i rozwój mono- i tetrasporowych woreczków zalążkowych. Rozwój, budowa i typy bielma. Rozwój zarodka.

Budowa jajnika i jądra owada i ssaka. Bruzdkowanie u jeżowca, glisty końskiej i płaza. Gastrulacja u jeżowca i płaza. Narządy pierwotne i powstawanie serca u płaza. Gastrulacja i powstawanie narządów pierwotnych u ptaka. Błony płodowe ptaka.


Literatura:

1. Rodkiewicz B., Embriologia roślin kwiatowych, PWN, W-wa, 1973

2. Rodkiewicz B., Śnieżko R., Fyk B., Niewęgłowska B., Tchórzowska D., Biologia Angiospermae, rozwojowa i eksperymentalna, Wyd. UMCS Lublin, 1994

3. Bartel H. 1999. Embriologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

4. Bielańska-Osuchowska Z. 2004. Zarys organogenezy. Różnicowanie się komórek w narządach. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

5. Bielańska-Osuchowska Z. 1983. Embriologia. PWRiL, Warszawa.

6. Jura C., Krzanowska H., Rzehak K. 1983. Podstawy embriologii zwierząt. PWN, Warszawa.

7. Jura C., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka. Tom 1,2. PWN, Warszawa.

8. LeMoigne A. 1999. Biologia rozwoju. PWN, Warszawa.

9. Nilsson L. 1995. Rodzi się dziecko. PWN, Warszawa.

10. Rodkiewicz B. 1998. Biologia rozwoju w zarysie. PWN, Warszawa.

11. Rugh R, Shettles L.B. 1988. Od poczęcia do narodzin. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.

12. Kunachowicz A, Sakowicz T (1999) Mechanizmy determinacji płci u roślin. Postępy Biol. Kom. 26:83-99.

13. Bednarska E, Lenartowska M (2003) Mechanizmy samo niezgodności u roślin kwiatowych. Kosmos 52:425-443.

14. Ma H, Sundaresan V (2010) Development of flowering plant gametophytes. Elsevier, ISSN 0070-2153, doi: 10.1016/S0070-2153(10)91013-2.

15.Kasahara RG, Maruyama et. al. (2012) Fertilization recovery after defectiva sperm cell release in Arabidopsis. Curr. Biol. 22:1084-1089.

16. Hamamura Y, Nagahara S, Higashiyama T (2012) Double fertilization on the move. Curr. Opin. Plant Biol. 15:70-77.

17. Dresselhaus T, Franklin-Tong N (2013) Male-female cross talk Turing pollen germination, tube growth and guidance, and double fertilization. Mol. Plant 6:1018-1036.

18. Bleckman A, Alter S, Dresselhaus (2014) The beginning of a seed: regulatory mechanisms of double ferrtilization. Front. Plant Sci. 5.

19. Qu X, Jiang Y et al. (2015) Organization and regulation of the actin cytoskeleton in the pollen tube. Front. Plant Sci. 5.

20. Schmid MW, Schmidt A, Grossniklaus U (2015) The female gametophyte: an emerging model for cell type-specific systems biology in plant development. Front. Plant Sci. 6.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 39 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dukowska, Dariusz Stępiński
Prowadzący grup: Małgorzata Dukowska, Dariusz Stępiński, Konrad Winnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia laboratoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

1. informacyjny wykład audiowizualny,

2. pokaz multimedialny,

3. dyskusja.

Metody praktyczne:

1. obserwacja,

2. pokaz,

3. praktyczne ćwiczenia laboratoryjne.Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę z ćwiczeń składa się średnia dwóch ocen: z części dotyczącej biologii rozwoju roślin oraz z części dotyczącej zwierząt.

Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest:

- uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów oceniających efekty kształcenia

- prawidłowo prowadzony zeszyt laboratoryjny z pełną dokumentacją (rysunek i opis) każdej przeprowadzonej obserwacji i doświadczenia.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.


Na ocenę z wykładu składa się średnia dwóch ocen z egzaminów pisemnych: z części biologii rozwoju roślin oraz z części dotyczącej zwierząt.


Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena ważona z wykładu (60%) oraz z ćwiczeń (40%).


Treści kształcenia:

Wykład:

Znaczenie biologiczne rozmnażania płciowego. Przemiana pokoleń u okrytozalążkowych. Płeć roślin i kwiatów. Budowa kwiatu, kwiaty i rośliny jedno- i obupłciowe. Rozwój mikrosporangium. Mikrosporogeneza (mejoza), mikrogametogeneza - powstawanie gametofitu męskiego. Budowa dojrzałego ziarna pyłku ze szczególnym uwzględnieniem sporodermy. Rola tapetum w rozwoju i budowie ziarna pyłku i rodzaje tapetum. Mechanizm otwierania pylników – udział endotecjum. Rozwój gametofitu żeńskiego - typy zalążków, megasporogeneza i typy rozwoju gametofitów żeńskich, budowa dojrzałego woreczka zalążkowego. Faza progamiczna – zapylenie, kiełkowanie ziarna pyłku, ukierunkowany wzrost łagiewki pyłkowej. Budowa łagiewki pyłkowej. Zapylenie – wektory zapylania, samopylność, mechanizmy zapobiegania samozapyleniu. Typy i molekularne mechanizmy samoniezgodnośći zapylenia. Funkcja synergid. Podwójne zapłodnienie (plazmogamia i kariogamia). Mechanizmy zapobiegania politubii i polispermii. Zarodek, stadia rozwoju zarodka, typy embriogenezy. Kontrola embriogenezy. Bielmo, stopień ploidalności, typy rozwoju, funkcje bielma (związki magazynowane w bielmie, sposoby ich wykorzystywania przez zarodki, nasiona bielmowe, obielmowe i bezbielmowe). Sposoby rozsiewania nasion. Rozwój, budowa i typy owoców. Naturalne i syntetyczne sposoby pozyskiwania owoców beznasiennych.

Zarys historii embriologii oraz wykorzystanie w praktyce osiągnięć tej dziedziny nauki. Rozród na drodze płciowej: powstawanie komórek prapłciowych i gonad. Gametogeneza. Rola hormonów w gametogenezie. Zapłodnienie: warunki i mechanizmy. Odchylenia od kariogamii. Partenogeneza. Rozwój zarodkowy; informacja rozwojowa jaja i segregacja ooplazmy jako jeden z mechanizmów różnicowania. Charakterystyka okresu bruzdkowania i typy bruzdkowania. Ruchy morfogenetyczne, interakcje komórkowe. Gastrulacja; powstawanie listków zarodkowych, narządów pierwotnych. Błony płodowe owodniowców: powstanie, budowa i funkcje. Budowa, funkcja i typy łożysk. Rozwój zarodkowy ssaków: zaburzenia w rozwoju przez czynniki teratogenne środowiska zewnętrznego (chemiczne, infekcyjne, fizyczne, odżywcze).


Ćwiczenia:

Budowa pąków kwiatowych i kwiatów. Typy zalążni i placentacji. Typy zalążków. Rozwój zalążków anatropowych. Rozwój pylników i mikrosporogeneza. Różnicowanie gametofitu męskiego i mikrogametogeneza. Ziarna pyłku oraz wzrost łagiewki pyłkowej. Rozwój różnych typów woreczków zalążkowych. Makrosporogeneza i rozwój mono- i tetrasporowych woreczków zalążkowych. Rozwój, budowa i typy bielma. Rozwój zarodka.

Budowa jajnika i jądra owada i ssaka. Bruzdkowanie u jeżowca, glisty końskiej i płaza. Gastrulacja u jeżowca i płaza. Narządy pierwotne i powstawanie serca u płaza. Gastrulacja i powstawanie narządów pierwotnych u ptaka. Błony płodowe ptaka.


Literatura:

1. Rodkiewicz B., Embriologia roślin kwiatowych, PWN, W-wa, 1973

2. Rodkiewicz B., Śnieżko R., Fyk B., Niewęgłowska B., Tchórzowska D., Biologia Angiospermae, rozwojowa i eksperymentalna, Wyd. UMCS Lublin, 1994

3. Bartel H. 1999. Embriologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

4. Bielańska-Osuchowska Z. 2004. Zarys organogenezy. Różnicowanie się komórek w narządach. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

5. Bielańska-Osuchowska Z. 1983. Embriologia. PWRiL, Warszawa.

6. Jura C., Krzanowska H., Rzehak K. 1983. Podstawy embriologii zwierząt. PWN, Warszawa.

7. Jura C., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka. Tom 1,2. PWN, Warszawa.

8. LeMoigne A. 1999. Biologia rozwoju. PWN, Warszawa.

9. Nilsson L. 1995. Rodzi się dziecko. PWN, Warszawa.

10. Rodkiewicz B. 1998. Biologia rozwoju w zarysie. PWN, Warszawa.

11. Rugh R, Shettles L.B. 1988. Od poczęcia do narodzin. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.

12. Kunachowicz A, Sakowicz T (1999) Mechanizmy determinacji płci u roślin. Postępy Biol. Kom. 26:83-99.

13. Bednarska E, Lenartowska M (2003) Mechanizmy samo niezgodności u roślin kwiatowych. Kosmos 52:425-443.

14. Ma H, Sundaresan V (2010) Development of flowering plant gametophytes. Elsevier, ISSN 0070-2153, doi: 10.1016/S0070-2153(10)91013-2.

15.Kasahara RG, Maruyama et. al. (2012) Fertilization recovery after defectiva sperm cell release in Arabidopsis. Curr. Biol. 22:1084-1089.

16. Hamamura Y, Nagahara S, Higashiyama T (2012) Double fertilization on the move. Curr. Opin. Plant Biol. 15:70-77.

17. Dresselhaus T, Franklin-Tong N (2013) Male-female cross talk Turing pollen germination, tube growth and guidance, and double fertilization. Mol. Plant 6:1018-1036.

18. Bleckman A, Alter S, Dresselhaus (2014) The beginning of a seed: regulatory mechanisms of double ferrtilization. Front. Plant Sci. 5.

19. Qu X, Jiang Y et al. (2015) Organization and regulation of the actin cytoskeleton in the pollen tube. Front. Plant Sci. 5.

20. Schmid MW, Schmidt A, Grossniklaus U (2015) The female gametophyte: an emerging model for cell type-specific systems biology in plant development. Front. Plant Sci. 6.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 39 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Stępiński
Prowadzący grup: Małgorzata Dukowska, Katarzyna Popłońska, Dariusz Stępiński, Konrad Winnicki, Aneta Żabka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia laboratoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

1. informacyjny wykład audiowizualny,

2. pokaz multimedialny,

3. dyskusja.

Metody praktyczne:

1. obserwacja,

2. pokaz,

3. praktyczne ćwiczenia laboratoryjne.Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę z ćwiczeń składa się średnia dwóch ocen: z części dotyczącej biologii rozwoju roślin oraz z części dotyczącej zwierząt.

Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest:

- uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów oceniających efekty kształcenia

- prawidłowo prowadzony zeszyt laboratoryjny z pełną dokumentacją (rysunek i opis) każdej przeprowadzonej obserwacji i doświadczenia.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.


Na ocenę z wykładu składa się średnia dwóch ocen z egzaminów pisemnych: z części biologii rozwoju roślin oraz z części dotyczącej zwierząt.


Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena ważona z wykładu (60%) oraz z ćwiczeń (40%).


Treści kształcenia:

Wykład:

Znaczenie biologiczne rozmnażania płciowego. Przemiana pokoleń u okrytozalążkowych. Płeć roślin i kwiatów. Budowa kwiatu, kwiaty i rośliny jedno- i obupłciowe. Rozwój mikrosporangium. Mikrosporogeneza (mejoza), mikrogametogeneza - powstawanie gametofitu męskiego. Budowa dojrzałego ziarna pyłku ze szczególnym uwzględnieniem sporodermy. Rola tapetum w rozwoju i budowie ziarna pyłku i rodzaje tapetum. Mechanizm otwierania pylników – udział endotecjum. Rozwój gametofitu żeńskiego - typy zalążków, megasporogeneza i typy rozwoju gametofitów żeńskich, budowa dojrzałego woreczka zalążkowego. Faza progamiczna – zapylenie, kiełkowanie ziarna pyłku, ukierunkowany wzrost łagiewki pyłkowej. Budowa łagiewki pyłkowej. Zapylenie – wektory zapylania, samopylność, mechanizmy zapobiegania samozapyleniu. Typy i molekularne mechanizmy samoniezgodnośći zapylenia. Funkcja synergid. Podwójne zapłodnienie (plazmogamia i kariogamia). Mechanizmy zapobiegania politubii i polispermii. Zarodek, stadia rozwoju zarodka, typy embriogenezy. Kontrola embriogenezy. Bielmo, stopień ploidalności, typy rozwoju, funkcje bielma (związki magazynowane w bielmie, sposoby ich wykorzystywania przez zarodki, nasiona bielmowe, obielmowe i bezbielmowe). Sposoby rozsiewania nasion. Rozwój, budowa i typy owoców. Naturalne i syntetyczne sposoby pozyskiwania owoców beznasiennych.

Zarys historii embriologii oraz wykorzystanie w praktyce osiągnięć tej dziedziny nauki. Rozród na drodze płciowej: powstawanie komórek prapłciowych i gonad. Gametogeneza. Rola hormonów w gametogenezie. Zapłodnienie: warunki i mechanizmy. Odchylenia od kariogamii. Partenogeneza. Rozwój zarodkowy; informacja rozwojowa jaja i segregacja ooplazmy jako jeden z mechanizmów różnicowania. Charakterystyka okresu bruzdkowania i typy bruzdkowania. Ruchy morfogenetyczne, interakcje komórkowe. Gastrulacja; powstawanie listków zarodkowych, narządów pierwotnych. Błony płodowe owodniowców: powstanie, budowa i funkcje. Budowa, funkcja i typy łożysk. Rozwój zarodkowy ssaków: zaburzenia w rozwoju przez czynniki teratogenne środowiska zewnętrznego (chemiczne, infekcyjne, fizyczne, odżywcze).


Ćwiczenia:

Budowa pąków kwiatowych i kwiatów. Typy zalążni i placentacji. Typy zalążków. Rozwój zalążków anatropowych. Rozwój pylników i mikrosporogeneza. Różnicowanie gametofitu męskiego i mikrogametogeneza. Ziarna pyłku oraz wzrost łagiewki pyłkowej. Rozwój różnych typów woreczków zalążkowych. Makrosporogeneza i rozwój mono- i tetrasporowych woreczków zalążkowych. Rozwój, budowa i typy bielma. Rozwój zarodka.

Budowa jajnika i jądra owada i ssaka. Bruzdkowanie u jeżowca, glisty końskiej i płaza. Gastrulacja u jeżowca i płaza. Narządy pierwotne i powstawanie serca u płaza. Gastrulacja i powstawanie narządów pierwotnych u ptaka. Błony płodowe ptaka.


Literatura:

1. Rodkiewicz B., Embriologia roślin kwiatowych, PWN, W-wa, 1973

2. Rodkiewicz B., Śnieżko R., Fyk B., Niewęgłowska B., Tchórzowska D., Biologia Angiospermae, rozwojowa i eksperymentalna, Wyd. UMCS Lublin, 1994

3. Bartel H. 1999. Embriologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

4. Bielańska-Osuchowska Z. 2004. Zarys organogenezy. Różnicowanie się komórek w narządach. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

5. Bielańska-Osuchowska Z. 1983. Embriologia. PWRiL, Warszawa.

6. Jura C., Krzanowska H., Rzehak K. 1983. Podstawy embriologii zwierząt. PWN, Warszawa.

7. Jura C., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka. Tom 1,2. PWN, Warszawa.

8. LeMoigne A. 1999. Biologia rozwoju. PWN, Warszawa.

9. Nilsson L. 1995. Rodzi się dziecko. PWN, Warszawa.

10. Rodkiewicz B. 1998. Biologia rozwoju w zarysie. PWN, Warszawa.

11. Rugh R, Shettles L.B. 1988. Od poczęcia do narodzin. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.

12. Kunachowicz A, Sakowicz T (1999) Mechanizmy determinacji płci u roślin. Postępy Biol. Kom. 26:83-99.

13. Bednarska E, Lenartowska M (2003) Mechanizmy samo niezgodności u roślin kwiatowych. Kosmos 52:425-443.

14. Ma H, Sundaresan V (2010) Development of flowering plant gametophytes. Elsevier, ISSN 0070-2153, doi: 10.1016/S0070-2153(10)91013-2.

15.Kasahara RG, Maruyama et. al. (2012) Fertilization recovery after defectiva sperm cell release in Arabidopsis. Curr. Biol. 22:1084-1089.

16. Hamamura Y, Nagahara S, Higashiyama T (2012) Double fertilization on the move. Curr. Opin. Plant Biol. 15:70-77.

17. Dresselhaus T, Franklin-Tong N (2013) Male-female cross talk Turing pollen germination, tube growth and guidance, and double fertilization. Mol. Plant 6:1018-1036.

18. Bleckman A, Alter S, Dresselhaus (2014) The beginning of a seed: regulatory mechanisms of double ferrtilization. Front. Plant Sci. 5.

19. Qu X, Jiang Y et al. (2015) Organization and regulation of the actin cytoskeleton in the pollen tube. Front. Plant Sci. 5.

20. Schmid MW, Schmidt A, Grossniklaus U (2015) The female gametophyte: an emerging model for cell type-specific systems biology in plant development. Front. Plant Sci. 6.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 39 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Stępiński
Prowadzący grup: Małgorzata Dukowska, Wanda Galicka, Katarzyna Popłońska, Dariusz Stępiński, Konrad Winnicki, Agnieszka Wojtczak, Aneta Żabka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia laboratoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

1. informacyjny wykład audiowizualny,

2. pokaz multimedialny,

3. dyskusja.

Metody praktyczne:

1. obserwacja,

2. pokaz,

3. praktyczne ćwiczenia laboratoryjne.Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę z ćwiczeń składa się średnia dwóch ocen: z części dotyczącej biologii rozwoju roślin oraz z części dotyczącej zwierząt.

Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest:

- uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów oceniających efekty kształcenia

- prawidłowo prowadzony zeszyt laboratoryjny z pełną dokumentacją (rysunek i opis) każdej przeprowadzonej obserwacji i doświadczenia.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.


Na ocenę z wykładu składa się średnia dwóch ocen z egzaminów pisemnych: z części biologii rozwoju roślin oraz z części dotyczącej zwierząt.


Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena ważona z wykładu (60%) oraz z ćwiczeń (40%).


Treści kształcenia:

Wykład:

Znaczenie biologiczne rozmnażania płciowego. Przemiana pokoleń u okrytozalążkowych. Płeć roślin i kwiatów. Budowa kwiatu, kwiaty i rośliny jedno- i obupłciowe. Rozwój mikrosporangium. Mikrosporogeneza (mejoza), mikrogametogeneza - powstawanie gametofitu męskiego. Budowa dojrzałego ziarna pyłku ze szczególnym uwzględnieniem sporodermy. Rola tapetum w rozwoju i budowie ziarna pyłku i rodzaje tapetum. Mechanizm otwierania pylników – udział endotecjum. Rozwój gametofitu żeńskiego - typy zalążków, megasporogeneza i typy rozwoju gametofitów żeńskich, budowa dojrzałego woreczka zalążkowego. Faza progamiczna – zapylenie, kiełkowanie ziarna pyłku, ukierunkowany wzrost łagiewki pyłkowej. Budowa łagiewki pyłkowej. Zapylenie – wektory zapylania, samopylność, mechanizmy zapobiegania samozapyleniu. Typy i molekularne mechanizmy samoniezgodnośći zapylenia. Funkcja synergid. Podwójne zapłodnienie (plazmogamia i kariogamia). Mechanizmy zapobiegania politubii i polispermii. Zarodek, stadia rozwoju zarodka, typy embriogenezy. Kontrola embriogenezy. Bielmo, stopień ploidalności, typy rozwoju, funkcje bielma (związki magazynowane w bielmie, sposoby ich wykorzystywania przez zarodki, nasiona bielmowe, obielmowe i bezbielmowe). Sposoby rozsiewania nasion. Rozwój, budowa i typy owoców. Naturalne i syntetyczne sposoby pozyskiwania owoców beznasiennych.

Zarys historii embriologii oraz wykorzystanie w praktyce osiągnięć tej dziedziny nauki. Rozród na drodze płciowej: powstawanie komórek prapłciowych i gonad. Gametogeneza. Rola hormonów w gametogenezie. Zapłodnienie: warunki i mechanizmy. Odchylenia od kariogamii. Partenogeneza. Rozwój zarodkowy; informacja rozwojowa jaja i segregacja ooplazmy jako jeden z mechanizmów różnicowania. Charakterystyka okresu bruzdkowania i typy bruzdkowania. Ruchy morfogenetyczne, interakcje komórkowe. Gastrulacja; powstawanie listków zarodkowych, narządów pierwotnych. Błony płodowe owodniowców: powstanie, budowa i funkcje. Budowa, funkcja i typy łożysk. Rozwój zarodkowy ssaków: zaburzenia w rozwoju przez czynniki teratogenne środowiska zewnętrznego (chemiczne, infekcyjne, fizyczne, odżywcze).


Ćwiczenia:

Budowa pąków kwiatowych i kwiatów. Typy zalążni i placentacji. Typy zalążków. Rozwój zalążków anatropowych. Rozwój pylników i mikrosporogeneza. Różnicowanie gametofitu męskiego i mikrogametogeneza. Ziarna pyłku oraz wzrost łagiewki pyłkowej. Rozwój różnych typów woreczków zalążkowych. Makrosporogeneza i rozwój mono- i tetrasporowych woreczków zalążkowych. Rozwój, budowa i typy bielma. Rozwój zarodka.

Budowa jajnika i jądra owada i ssaka. Bruzdkowanie u jeżowca, glisty końskiej i płaza. Gastrulacja u jeżowca i płaza. Narządy pierwotne i powstawanie serca u płaza. Gastrulacja i powstawanie narządów pierwotnych u ptaka. Błony płodowe ptaka.Literatura:

1. Rodkiewicz B., Embriologia roślin kwiatowych, PWN, W-wa, 1973

2. Rodkiewicz B., Śnieżko R., Fyk B., Niewęgłowska B., Tchórzowska D., Biologia Angiospermae, rozwojowa i eksperymentalna, Wyd. UMCS Lublin, 1994

3. Bartel H. 1999. Embriologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

4. Bielańska-Osuchowska Z. 2004. Zarys organogenezy. Różnicowanie się komórek w narządach. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

5. Bielańska-Osuchowska Z. 1983. Embriologia. PWRiL, Warszawa.

6. Jura C., Krzanowska H., Rzehak K. 1983. Podstawy embriologii zwierząt. PWN, Warszawa.

7. Jura C., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka. Tom 1,2. PWN, Warszawa.

8. LeMoigne A. 1999. Biologia rozwoju. PWN, Warszawa.

9. Nilsson L. 1995. Rodzi się dziecko. PWN, Warszawa.

10. Rodkiewicz B. 1998. Biologia rozwoju w zarysie. PWN, Warszawa.

11. Rugh R, Shettles L.B. 1988. Od poczęcia do narodzin. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.

12. Kunachowicz A, Sakowicz T (1999) Mechanizmy determinacji płci u roślin. Postępy Biol. Kom. 26:83-99.

13. Bednarska E, Lenartowska M (2003) Mechanizmy samo niezgodności u roślin kwiatowych. Kosmos 52:425-443.

14. Ma H, Sundaresan V (2010) Development of flowering plant gametophytes. Elsevier, ISSN 0070-2153, doi: 10.1016/S0070-2153(10)91013-2.

15.Kasahara RG, Maruyama et. al. (2012) Fertilization recovery after defectiva sperm cell release in Arabidopsis. Curr. Biol. 22:1084-1089.

16. Hamamura Y, Nagahara S, Higashiyama T (2012) Double fertilization on the move. Curr. Opin. Plant Biol. 15:70-77.

17. Dresselhaus T, Franklin-Tong N (2013) Male-female cross talk Turing pollen germination, tube growth and guidance, and double fertilization. Mol. Plant 6:1018-1036.

18. Bleckman A, Alter S, Dresselhaus (2014) The beginning of a seed: regulatory mechanisms of double ferrtilization. Front. Plant Sci. 5.

19. Qu X, Jiang Y et al. (2015) Organization and regulation of the actin cytoskeleton in the pollen tube. Front. Plant Sci. 5.

20. Schmid MW, Schmidt A, Grossniklaus U (2015) The female gametophyte: an emerging model for cell type-specific systems biology in plant development. Front. Plant Sci. 6.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 39 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Galicka, Dariusz Stępiński
Prowadzący grup: Małgorzata Dukowska, Wanda Galicka, Dariusz Stępiński, Konrad Winnicki, Agnieszka Wojtczak, Aneta Żabka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia laboratoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

1. informacyjny wykład audiowizualny,

2. pokaz multimedialny,

3. dyskusja.

Metody praktyczne:

1. obserwacja,

2. pokaz,

3. praktyczne ćwiczenia laboratoryjne.


Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę z ćwiczeń składa się średnia dwóch ocen: z części dotyczącej biologii rozwoju roślin oraz z części dotyczącej zwierząt.

Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest:

- uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów oceniających efekty kształcenia

- prawidłowo prowadzony zeszyt laboratoryjny z pełną dokumentacją (rysunek i opis) każdej przeprowadzonej obserwacji i doświadczenia.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.


Na ocenę z wykładu składa się średnia dwóch ocen z egzaminów pisemnych: z części biologii rozwoju roślin oraz z części dotyczącej zwierząt.


Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena ważona z wykładu (60%) oraz z ćwiczeń (40%).


Treści kształcenia:

Wykład:

Znaczenie biologiczne rozmnażania płciowego. Przemiana pokoleń u okrytozalążkowych. Płeć roślin i kwiatów. Budowa kwiatu, kwiaty i rośliny jedno- i obupłciowe. Rozwój mikrosporangium. Mikrosporogeneza (mejoza), mikrogametogeneza - powstawanie gametofitu męskiego. Budowa dojrzałego ziarna pyłku ze szczególnym uwzględnieniem sporodermy. Rola tapetum w rozwoju i budowie ziarna pyłku i rodzaje tapetum. Mechanizm otwierania pylników – udział endotecjum. Rozwój gametofitu żeńskiego - typy zalążków, megasporogeneza i typy rozwoju gametofitów żeńskich, budowa dojrzałego woreczka zalążkowego. Faza progamiczna – zapylenie, kiełkowanie ziarna pyłku, ukierunkowany wzrost łagiewki pyłkowej. Budowa łagiewki pyłkowej. Zapylenie – wektory zapylania, samopylność, mechanizmy zapobiegania samozapyleniu. Typy i molekularne mechanizmy samoniezgodnośći zapylenia. Funkcja synergid. Podwójne zapłodnienie (plazmogamia i kariogamia). Mechanizmy zapobiegania politubii i polispermii. Zarodek, stadia rozwoju zarodka, typy embriogenezy. Kontrola embriogenezy. Bielmo, stopień ploidalności, typy rozwoju, funkcje bielma (związki magazynowane w bielmie, sposoby ich wykorzystywania przez zarodki, nasiona bielmowe, obielmowe i bezbielmowe). Sposoby rozsiewania nasion. Rozwój, budowa i typy owoców. Naturalne i syntetyczne sposoby pozyskiwania owoców beznasiennych.

Zarys historii embriologii oraz wykorzystanie w praktyce osiągnięć tej dziedziny nauki. Rozród na drodze płciowej: powstawanie komórek prapłciowych i gonad. Gametogeneza. Rola hormonów w gametogenezie. Zapłodnienie: warunki i mechanizmy. Odchylenia od kariogamii. Partenogeneza. Rozwój zarodkowy; informacja rozwojowa jaja i segregacja ooplazmy jako jeden z mechanizmów różnicowania. Charakterystyka okresu bruzdkowania i typy bruzdkowania. Ruchy morfogenetyczne, interakcje komórkowe. Gastrulacja; powstawanie listków zarodkowych, narządów pierwotnych. Błony płodowe owodniowców: powstanie, budowa i funkcje. Budowa, funkcja i typy łożysk. Rozwój zarodkowy ssaków: zaburzenia w rozwoju przez czynniki teratogenne środowiska zewnętrznego (chemiczne, infekcyjne, fizyczne, odżywcze).


Ćwiczenia:

Budowa pąków kwiatowych i kwiatów. Typy zalążni i placentacji. Typy zalążków. Rozwój zalążków anatropowych. Rozwój pylników i mikrosporogeneza. Różnicowanie gametofitu męskiego i mikrogametogeneza. Ziarna pyłku oraz wzrost łagiewki pyłkowej. Rozwój różnych typów woreczków zalążkowych. Makrosporogeneza i rozwój mono- i tetrasporowych woreczków zalążkowych. Rozwój, budowa i typy bielma. Rozwój zarodka.

Budowa jajnika i jądra owada i ssaka. Bruzdkowanie u jeżowca, glisty końskiej i płaza. Gastrulacja u jeżowca i płaza. Narządy pierwotne i powstawanie serca u płaza. Gastrulacja i powstawanie narządów pierwotnych u ptaka. Błony płodowe ptaka.Literatura:

1. Rodkiewicz B., Embriologia roślin kwiatowych, PWN, W-wa, 1973

2. Rodkiewicz B., Śnieżko R., Fyk B., Niewęgłowska B., Tchórzowska D., Biologia Angiospermae, rozwojowa i eksperymentalna, Wyd. UMCS Lublin, 1994

3. Bartel H. 1999. Embriologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

4. Bielańska-Osuchowska Z. 2004. Zarys organogenezy. Różnicowanie się komórek w narządach. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

5. Bielańska-Osuchowska Z. 1983. Embriologia. PWRiL, Warszawa.

6. Jura C., Krzanowska H., Rzehak K. 1983. Podstawy embriologii zwierząt. PWN, Warszawa.

7. Jura C., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka. Tom 1,2. PWN, Warszawa.

8. LeMoigne A. 1999. Biologia rozwoju. PWN, Warszawa.

9. Nilsson L. 1995. Rodzi się dziecko. PWN, Warszawa.

10. Rodkiewicz B. 1998. Biologia rozwoju w zarysie. PWN, Warszawa.

11. Rugh R, Shettles L.B. 1988. Od poczęcia do narodzin. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.

12. Kunachowicz A, Sakowicz T (1999) Mechanizmy determinacji płci u roślin. Postępy Biol. Kom. 26:83-99.

13. Bednarska E, Lenartowska M (2003) Mechanizmy samo niezgodności u roślin kwiatowych. Kosmos 52:425-443.

14. Ma H, Sundaresan V (2010) Development of flowering plant gametophytes. Elsevier, ISSN 0070-2153, doi: 10.1016/S0070-2153(10)91013-2.

15.Kasahara RG, Maruyama et. al. (2012) Fertilization recovery after defectiva sperm cell release in Arabidopsis. Curr. Biol. 22:1084-1089.

16. Hamamura Y, Nagahara S, Higashiyama T (2012) Double fertilization on the move. Curr. Opin. Plant Biol. 15:70-77.

17. Dresselhaus T, Franklin-Tong N (2013) Male-female cross talk Turing pollen germination, tube growth and guidance, and double fertilization. Mol. Plant 6:1018-1036.

18. Bleckman A, Alter S, Dresselhaus (2014) The beginning of a seed: regulatory mechanisms of double ferrtilization. Front. Plant Sci. 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 39 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Galicka, Sława Glińska
Prowadzący grup: Małgorzata Dukowska, Wanda Galicka, Magdalena Gapińska, Sława Glińska, Eliza Szczerkowska-Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia laboratoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.