Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D039HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

- zna elementarną terminologię nauk pedagogicznych z zakresu dydaktyki, zorientowaną na zastosowanie w nauczaniu w szkołach podstawowych - 02HN1A_W03 (H1P_W03),

- ma elementarną wiedzę z zakresu podstawy programowej w zakresie nauczania historii i społeczeństwa - 02HN1A_W02 (H1P_W02),

- ma podstawową wiedzę o metodach nauczania historii i społeczeństwa oraz dobrych praktykach, jest zorientowany co do różnorodności metod nauczania i potrafi je planować dostosowując, do poziomu edukacyjnego i tematu lekcji, posługuje się poznanymi metodami nauczania - 02HN1A_W06 (H1P_W07),

- uzyskuje wiedzę teoretyczną i omówienie wybranych przykładów, które umożliwią mu, w połączeniu z efektami ćwiczeń metodycznych i praktyk, osiągnięcie poniższych efektów:

- relacjonuje założenie i realizację reformy edukacji, wymienia cele i zadania szkoły,

- definiuje i opisuje cele ogólne kształcenia, opracowuje cele ogólne i operacyjne do konkretnych tematów lekcji,

- tworzy konspekt lekcji,

- ma świadomość wymagań w stosunku do nauczyciela w zakresie wiedzy i umiejętności,

- jest zorientowany co do różnorodności środków dydaktycznych i potrafi je planować, dostosowując do poziomu edukacyjnego i tematu lekcji,

- posługuje się poznanymi środkami dydaktycznymi,

- posiada umiejętność kierowania pracą grupową uczniów,

- potrafi zastosować znajomość historii Polski i powszechnej w nauczaniu historii i społeczeństwa na poziomie podstawowym - 02HN1_U04 (H1P_U01, H1P_U03, H1P_U09).

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii uzyskana na zajęciach I roku studiów.

Wiedza i umiejętności z zakresu emisji głosu.

Znajomość historii na poziomie maturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii nauk humanistycznych.Skrócony opis:

Podstawowy przedmiot z bloku specjalizacji nauczycielskiej.

Wykład ma dostarczyć niezbędną wiedzę teoretyczną, popartą przykładami: budowania celów edukacyjnych, planowania pracy, stosowania metod i środków dydaktycznych.

Zajęcia (ćwiczenia metodyczne) mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy.

Celem jest przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia lekcji (konspekty, metody, środki dydaktyczne) i do ich prowadzenia w szkołach podstawowych i gimnazjach (przedmioty: Historia i społeczeństwo; Historia).

Częścią ćwiczeń są również hospitacje lekcji i ich omówienia.

Zajęcia prowadzone są w IH UŁ oraz w szkołach podstawowych w Łodzi.

Treści dostosowane są do standardów kształcenia nauczycieli.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Orzeł
Prowadzący grup: Joanna Orzeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Orzeł
Prowadzący grup: Joanna Orzeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

- pogadanka,

- praca pod kierunkiem wykładowcy,

- praca z tekstem,

- burza mózgów,

- metoda projektu

Sposoby i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz przygotowania scenariusza (ewentualnie konspektu) lekcji.

Treści kształcenia:

• Podstawowe dokumenty prawa oświatowego.

• Główne założenia systemu edukacji a obowiązki nauczyciela historii w szkole podstawowej.

• Podstawy programowe a programy nauczania, podręczniki.

• Cele kształcenia - taksonomia i operacjonalizacja.

• Metody nauczania.

• Środki dydaktyczne: klasyfikacje, zasady doboru i możliwości wykorzystywania.

• Technologia informacyjna w edukacji historycznej.

• Źródła historyczne: definicje, klasyfikacje, krytyka zewnętrzna i wewnętrzna, dobór źródeł do etapu kształcenia.

• Lekcje historii – typy lekcji, pozalekcyjne i pozaszkolne formy edukacji historycznej.

• Ocena – rodzaje, funkcje i rola oceniania.

• Wewnątrzszkolny i zewnętrzny system oceniania.

• Indywidualizacja procesu nauczania.

• Konstruowanie konspektu lekcji – przygotowanie do prowadzenia zajęć w szkole.

• Budowanie arkusza hospitacyjnego.

• Testy osiągnięć szkolnych a system egzaminów zewnętrznych.


Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Edukacja historyczna w szkole – teoria i praktyka, red. E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Warszawa 2008.

2. Współczesna dydaktyka historii, red. J. Maternicki, Warszawa 2004.

3. B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 2000.

4. J. Chodnicki, M. Dąbrowski, A. Dubiecka, M. Fryska, D. Obidniak, Szkolny system oceniania, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1994.

2. R. J. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1999.

3. M. Bieniek, Dydaktyka historii – wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

4. B. Niemierko, Ocenianie bez tajemnic, Warszawa 2002.

5. Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, red. J. Rulka, B. Tarnowska, Bydgoszcz 2002.

6. J. Robertson, Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa 1998.

7. Wartości w edukacji historycznej, red. J. Rulka, Bydgoszcz 1999.

8. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 2002.

9. Uczeń i nowa humanistyka, red. M. Kujawska, Poznań 2000.

10. H. Komorowska, Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania, Warszawa 1995.

11. E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracu-jemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000.

12. M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 1998.

13. R. Fisher, Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999.

14. B. McCombs, J. E. Pope, Uczeń trudny. Jak skłonić go do nauki?, Warszawa 1999.

15. J. W. Eby, J. F. Smutny, Jak kształcić uzdolnienia dzieci i mło-dzieży?, Warszawa 1999.

16. A. Paner, M. Kosznicki, Metody wprowadzania, utrwalania i kontroli nowego materiału na lekcjach historii, Gdańsk 2003.

17. S. Misiarek, Wewnątrzszkolny system oceniania, Poznań 1999.

18. artykuły zawarte w czasopiśmie "Wiadomości Historyczne"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko
Prowadzący grup: Jan Chańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach wykorzystuje się zarówno metody klasyczne, tj. elementy wykładu, pracę pod kierunkiem, jak również różnorodne metody i techniki aktywizujące. Uwzględnia się również inne, pozalekcyjne formy pracy nauczyciela, np. zajęcia w muzeum, archiwum. Zajęcia łączą rozwijanie zainteresowań historycznych z edukacją regionalną.

Sposoby i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), zaliczanie -wszystkich nieobecności jeśli więcej niż jedna,

- aktywny udział w zajęciach (w tym wykonywanie w terminie prac ćwiczeniowych),

- przygotowanie konspektu lekcji i przeprowadzenie jednej samodzielnie lekcji w gimnazjum,

- hospitacja i zrecenzowanie lekcji prowadzonej przez kolegę.


Treści kształcenia:

Omówienia opracowanych przez studentów konspektów lekcji historii (szkoła podstawowa, gimnazjum).

Podstawa programowa i programy nauczania do gimnazjum.

Podręczniki gimnazjalne i wydawnictwa okołopodręcznikowe.

Transpozycja tekstu.

Formułowanie pytań w dydaktyce historii. Rodzaje pytań.

Teksty źródłowe. Metodyka pracy z tekstami.

Kartografia historyczna w dydaktyce. Mapy i plany historyczne. Zasady pracy z kartografikami.

Ikonografia w kształceniu historycznym. Typologia materiałów ikonograficznych, ich zastosowania edukacyjne.

Graficzne środki symboliczne w nauczaniu historii. Materiały statystyczne i ich wykorzystanie dydaktyczne.

Obserwacja zajęć w gimnazjum. Omówienie lekcji.

Obserwacja zajęć w gimnazjum. Omówienie lekcji..

Obserwacja zajęć w gimnazjum. Lekcja prowadzona przez studenta. Omówienie lekcji.

„Historia otacza nas zewsząd”.

Muzea i archiwa w pracy nauczyciela historii.

Przygotowanie studentów do praktyk pedagogicznych ciągłych.


Literatura:

Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

Maternicki J., O nowy kształt edukacji historycznej, Warszawa 1984.

Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1991.

Praktyczne kształcenie kandydatów na nauczycieli historii, pod red. J. Mazur i A. Zieleckiego, Rzeszów 1998.

Tazbirowa J., Źródła historyczne w nauczaniu szkolnym, Warszawa 1971.

Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. I-X, Toruń 2004-2013.

Warsztat pracy nauczyciela historii, red. A. Zielecki, Rzeszów 1988.

Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia specjalistyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko
Prowadzący grup: Jan Chańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach wykorzystuje się zarówno metody klasyczne, tj. elementy wykładu, pracę pod kierunkiem, jak również różnorodne metody i techniki aktywizujące. Uwzględnia się również inne, pozalekcyjne formy pracy nauczyciela, np. zajęcia w muzeum, archiwum. Zajęcia łączą rozwijanie zainteresowań historycznych z edukacją regionalną.

Sposoby i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), zaliczanie -wszystkich nieobecności jeśli więcej niż jedna,

- aktywny udział w zajęciach (w tym wykonywanie w terminie prac ćwiczeniowych),

- przygotowanie konspektu lekcji i przeprowadzenie jednej samodzielnie lekcji w gimnazjum,

- hospitacja i zrecenzowanie lekcji prowadzonej przez kolegę.

Treści kształcenia:

Omówienia opracowanych przez studentów konspektów lekcji historii (szkoła podstawowa, gimnazjum).

Podstawa programowa i programy nauczania do gimnazjum.

Podręczniki gimnazjalne i wydawnictwa okołopodręcznikowe.

Transpozycja tekstu.

Formułowanie pytań w dydaktyce historii. Rodzaje pytań.

Teksty źródłowe. Metodyka pracy z tekstami.

Kartografia historyczna w dydaktyce. Mapy i plany historyczne. Zasady pracy z kartografikami.

Ikonografia w kształceniu historycznym. Typologia materiałów ikonograficznych, ich zastosowania edukacyjne.

Graficzne środki symboliczne w nauczaniu historii. Materiały statystyczne i ich wykorzystanie dydaktyczne.

Obserwacja zajęć w gimnazjum. Omówienie lekcji.

Obserwacja zajęć w gimnazjum. Omówienie lekcji..

Obserwacja zajęć w gimnazjum. Lekcja prowadzona przez studenta. Omówienie lekcji.

„Historia otacza nas zewsząd”.

Muzea i archiwa w pracy nauczyciela historii.

Przygotowanie studentów do praktyk pedagogicznych ciągłych.


Literatura:

Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

Maternicki J., O nowy kształt edukacji historycznej, Warszawa 1984.

Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1991.

Praktyczne kształcenie kandydatów na nauczycieli historii, pod red. J. Mazur i A. Zieleckiego, Rzeszów 1998.

Tazbirowa J., Źródła historyczne w nauczaniu szkolnym, Warszawa 1971.

Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. I-X, Toruń 2004-2013.

Warsztat pracy nauczyciela historii, red. A. Zielecki, Rzeszów 1988.

Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.