UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Globalne zmiany i zagrożenia bioróżnorodności  

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-0S135UD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Globalne zmiany i zagrożenia bioróżnorodności  
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Podstawy ekologii, ochrony przyrody, różnorodność biologiczna - fauna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie przyczyn i skutków zmian zachodzących współcześnie w biosferze ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zachowania bioróżnorodności dla przyszłości człowieka

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

04OŚ-2A_W01 - wyjaśnia funkcjonowanie ekosystemów z wykorzystaniem dorobku nauk biologicznych i geograficznych

04OŚ-2A_W02 - wyjaśnia mechanizmy reakcji organizmów lub ich zespołów na naturalne i antropogeniczne czynniki stresogenne

04OŚ-2A_W03 - wyjaśnia przyczyny przyrodnicze, gospodarcze i społeczne degradacji gleby i wody, ich skutki oraz sposoby zapobiegania im

Efekty uczenia się w zakresie umiejętności:

04OŚ-2A_U01 - dyskutuje z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii na temat złożoności wpływu człowieka na strukturę i funkcjonowanie układów przyrodniczych

04OŚ-2A_U06 - analizuje, syntetyzuje i prezentuje informacje pozyskane z zewnętrznych źródeł tradycyjnych i elektronicznych z poszanowaniem praw autorskich

Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych:

04OŚ-2A_K01 - aktualizuje i poszerza wiedzę z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 39 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drozd
Prowadzący grup: Karolina Bącela-Spychalska, Magdalena Błażewicz, Anna Drozd, Aleksandra Jabłońska, Radomir Jaskuła, Anna Jażdżewska, Tomasz Mamos, Mateusz Płóciennik, Iwona Słowińska, Robert Sobczyk, Agnieszka Soszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja, film

Sposoby i kryteria oceniania:

Egzamin testowy

Treści kształcenia:

1. Antropocen – nowa epoka geologiczna (antropocen jako potencjalna jednostka stratygraficzna, datowanie antropocenu, zmienne środowiskowe (abiotyczne i biotyczne) wyróżniające stratygraficznie antropocen od holocenu)

2. Ewolucja biosfery i jej uzależnienie od wielkoskalowych czynników geologicznych, klimatycznych i astronomicznych; dryf kontynentów

3. Różnorodność biologiczna - pojęcia, definicje, sposoby szacowania bogactwa gatunkowego.

4. Centra (hot-spots) różnorodności biologicznej na świecie a globalne wzorce różnorodności; wykorzystanie taksonomii integratywnej w szacowaniu różnorodności biosfery

5. Bioróżnorodność i funkcjonowanie ekosystemów wód śródlądowych w warunkach antropopresji

6. Zaburzenia przepływu energii w ekosystemach lądowych i wodnych; znaczenie fauny w mineralizacji materii organicznej

7. Podstawowe przyczyny, procesy i skutki zmian bioróżnorodności w antropocenie

8. Środowisko i sytuacja geopolityczna w Arktyce i Antarktyce - geografia, surowce mineralne, zasoby naturalne, ludność i strefy wpływów politycznych.

9. Cykle klimatyczne w czwartorzędzie wobec zmian zachodzących współcześnie

10. Historia interakcji między klimatem, rozwojem cywilizacji a bioróżnorodnością

11. Prognozowanie zmian bioróżnorodności w świetle globalnych zmian środowiskowych


Literatura:

https://www.ipcc.ch/2019/

https://naukaoklimacie.pl/

Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski S. 2018. Nauka o klimacie. Wy-wo Sonia Draga, 544 str.

Pullin AS. 2017. Biologiczne podstawy ochrony przyrody

Mannion A.M. 2001. Zmiany środowiska Ziemi

Weiner J. Życie i ewolucja biosfery

Birks HJB, Battarbee R., Mackay A., Oldfield F., 2005. Global Change in the Holocene. Arnold, 528 str.

Cronin T.M. 1999. Principals of paleoclimatology. Columbia University Press, 560 str.

Andel T. H. 1991. Historia Ziemi i dryf kontynentów. PWN, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 39 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drozd
Prowadzący grup: Karolina Bącela-Spychalska, Magdalena Błażewicz, Anna Drozd, Radomir Jaskuła, Anna Jażdżewska, Piotr Jóźwiak, Tomasz Mamos, Mateusz Płóciennik, Jacek Siciński, Iwona Słowińska, Agnieszka Soszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja, film

Sposoby i kryteria oceniania:

Egzamin testowy

Treści kształcenia:

1. Antropocen – nowa epoka geologiczna (antropocen jako potencjalna jednostka stratygraficzna, datowanie antropocenu, zmienne środowiskowe (abiotyczne i biotyczne) wyróżniające stratygraficznie antropocen od holocenu)

2. Ewolucja biosfery i jej uzależnienie od wielkoskalowych czynników geologicznych, klimatycznych i astronomicznych; dryf kontynentów

3. Różnorodność biologiczna - pojęcia, definicje, sposoby szacowania bogactwa gatunkowego.

4. Centra (hot-spots) różnorodności biologicznej na świecie a globalne wzorce różnorodności; wykorzystanie taksonomii integratywnej w szacowaniu różnorodności biosfery

5. Bioróżnorodność i funkcjonowanie ekosystemów wód śródlądowych w warunkach antropopresji

6. Zaburzenia przepływu energii w ekosystemach lądowych i wodnych; znaczenie fauny w mineralizacji materii organicznej

7. Podstawowe przyczyny, procesy i skutki zmian bioróżnorodności w antropocenie

8. Środowisko i sytuacja geopolityczna w Arktyce i Antarktyce - geografia, surowce mineralne, zasoby naturalne, ludność i strefy wpływów politycznych.

9. Cykle klimatyczne w czwartorzędzie wobec zmian zachodzących współcześnie

10. Historia interakcji między klimatem, rozwojem cywilizacji a bioróżnorodnością

11. Prognozowanie zmian bioróżnorodności w świetle globalnych zmian środowiskowych


Literatura:

https://www.ipcc.ch/2019/

https://naukaoklimacie.pl/

Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski S. 2018. Nauka o klimacie. Wy-wo Sonia Draga, 544 str.

Pullin AS. 2017. Biologiczne podstawy ochrony przyrody

Mannion A.M. 2001. Zmiany środowiska Ziemi

Weiner J. Życie i ewolucja biosfery

Birks HJB, Battarbee R., Mackay A., Oldfield F., 2005. Global Change in the Holocene. Arnold, 528 str.

Cronin T.M. 1999. Principals of paleoclimatology. Columbia University Press, 560 str.

Andel T. H. 1991. Historia Ziemi i dryf kontynentów. PWN, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 39 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drozd
Prowadzący grup: Karolina Bącela-Spychalska, Magdalena Błażewicz, Anna Drozd, Aleksandra Jabłońska, Radomir Jaskuła, Anna Jażdżewska, Tomasz Mamos, Mateusz Płóciennik, Jacek Siciński, Iwona Słowińska, Agnieszka Soszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja, film

Sposoby i kryteria oceniania:

Egzamin testowy

Treści kształcenia:

1. Antropocen – nowa epoka geologiczna (antropocen jako potencjalna jednostka stratygraficzna, datowanie antropocenu, zmienne środowiskowe (abiotyczne i biotyczne) wyróżniające stratygraficznie antropocen od holocenu)

2. Ewolucja biosfery i jej uzależnienie od wielkoskalowych czynników geologicznych, klimatycznych i astronomicznych; dryf kontynentów

3. Różnorodność biologiczna - pojęcia, definicje, sposoby szacowania bogactwa gatunkowego.

4. Centra (hot-spots) różnorodności biologicznej na świecie a globalne wzorce różnorodności; wykorzystanie taksonomii integratywnej w szacowaniu różnorodności biosfery

5. Bioróżnorodność i funkcjonowanie ekosystemów wód śródlądowych w warunkach antropopresji

6. Zaburzenia przepływu energii w ekosystemach lądowych i wodnych; znaczenie fauny w mineralizacji materii organicznej

7. Podstawowe przyczyny, procesy i skutki zmian bioróżnorodności w antropocenie

8. Środowisko i sytuacja geopolityczna w Arktyce i Antarktyce - geografia, surowce mineralne, zasoby naturalne, ludność i strefy wpływów politycznych.

9. Cykle klimatyczne w czwartorzędzie wobec zmian zachodzących współcześnie

10. Historia interakcji między klimatem, rozwojem cywilizacji a bioróżnorodnością

11. Prognozowanie zmian bioróżnorodności w świetle globalnych zmian środowiskowych


Literatura:

https://www.ipcc.ch/2019/

https://naukaoklimacie.pl/

Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski S. 2018. Nauka o klimacie. Wy-wo Sonia Draga, 544 str.

Pullin AS. 2017. Biologiczne podstawy ochrony przyrody

Mannion A.M. 2001. Zmiany środowiska Ziemi

Weiner J. Życie i ewolucja biosfery

Birks HJB, Battarbee R., Mackay A., Oldfield F., 2005. Global Change in the Holocene. Arnold, 528 str.

Cronin T.M. 1999. Principals of paleoclimatology. Columbia University Press, 560 str.

Andel T. H. 1991. Historia Ziemi i dryf kontynentów. PWN, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-07
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 39 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja, film

Sposoby i kryteria oceniania:

Egzamin testowy

Treści kształcenia:

1. Antropocen – nowa epoka geologiczna (antropocen jako potencjalna jednostka stratygraficzna, datowanie antropocenu, zmienne środowiskowe (abiotyczne i biotyczne) wyróżniające stratygraficznie antropocen od holocenu)

2. Ewolucja biosfery i jej uzależnienie od wielkoskalowych czynników geologicznych, klimatycznych i astronomicznych; dryf kontynentów

3. Różnorodność biologiczna - pojęcia, definicje, sposoby szacowania bogactwa gatunkowego.

4. Centra (hot-spots) różnorodności biologicznej na świecie a globalne wzorce różnorodności; wykorzystanie taksonomii integratywnej w szacowaniu różnorodności biosfery

5. Bioróżnorodność i funkcjonowanie ekosystemów wód śródlądowych w warunkach antropopresji

6. Zaburzenia przepływu energii w ekosystemach lądowych i wodnych; znaczenie fauny w mineralizacji materii organicznej

7. Podstawowe przyczyny, procesy i skutki zmian bioróżnorodności w antropocenie

8. Środowisko i sytuacja geopolityczna w Arktyce i Antarktyce - geografia, surowce mineralne, zasoby naturalne, ludność i strefy wpływów politycznych.

9. Cykle klimatyczne w czwartorzędzie wobec zmian zachodzących współcześnie

10. Historia interakcji między klimatem, rozwojem cywilizacji a bioróżnorodnością

11. Prognozowanie zmian bioróżnorodności w świetle globalnych zmian środowiskowych


Literatura:

https://www.ipcc.ch/2019/

https://naukaoklimacie.pl/

Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski S. 2018. Nauka o klimacie. Wy-wo Sonia Draga, 544 str.

Pullin AS. 2017. Biologiczne podstawy ochrony przyrody

Mannion A.M. 2001. Zmiany środowiska Ziemi

Weiner J. Życie i ewolucja biosfery

Birks HJB, Battarbee R., Mackay A., Oldfield F., 2005. Global Change in the Holocene. Arnold, 528 str.

Cronin T.M. 1999. Principals of paleoclimatology. Columbia University Press, 560 str.

Andel T. H. 1991. Historia Ziemi i dryf kontynentów. PWN, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3