UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wpływ miasta na tereny otaczające

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-EM605LD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wpływ miasta na tereny otaczające
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: EkoMiasto 6 sem. I stop. L-2023/2024-plan
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Podstawy ekologii

Skrócony opis:

Cele: Praktyczne poznanie zagrożeń i negatywnych skutków ze strony rozrastającej się aglomeracji miejskiej dla środowiska przyrodniczego oraz rosnących oczekiwań mieszkańców większych miast wobec turystycznej i rekreacyjnej funkcji strefy podmiejskiej - na wybranych przykładach.

Zaliczenie ćwiczeń: Obecność i aktywność na ćwiczeniach, wykonanie projektu o wpływie miasta na okoliczną przyrodę, przedstawienie projektu w formie prezentacji ustnej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

1) wymienia i charakteryzuje formy ochrony przyrody, funkcjonujące na terenach miejskich i podmiejskich;

2) identyfikuje przejawy negatywnego i pozytywnego wpływu miasta na tereny otaczające;

3) objaśnia powiązania pomiędzy procesami i naukami przyrodniczymi (ochrona środowiska, ekologia, biologia) i społecznymi (ekonomia);

Umiejętności:

Student:

1) interpretuje pozyskane dane środowiskowe;

2) wykorzystuje narzędzia i metody badawcze oraz literaturę przedmiotu;

3) proponuje rozwiązania służące poprawie sytuacji środowiskowej na terenach otaczających miasto;

4) formułuje wnioski dotyczące możliwych działań, nakierowanych na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów

5) przewiduje zagrożenia procesów urbanizacyjnych i suburbanizacyjnych na środowisko przyrodnicze;

6) współdziała w zespole tematycznym z zakresu ekologii terenów podmiejskich;

Postawy / kompetencje

Student:

1) uzasadnia potrzebę opracowania projektów, służących rozwiązaniu problemów występujących w otoczeniu miasta;

2) opisuje zagrożenia i negatywne skutki presji suburbanizacyjnej na środowisko;

3) postępuje zgodnie z zasadami etyki środowiskowej i gospodarczej.

Realizowane kierunkowe efekty kształcenia:

04Eko-1A_W01; 04Eko-1A_W03; 04Eko-1A_W07; 04Eko-1A_U01; 04Eko-1A_U02; 04Eko-1A_K4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia audytoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jażdżewska
Prowadzący grup: Anna Jażdżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia audytoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jażdżewska
Prowadzący grup: Anna Jażdżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia audytoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Metody podające

Sposoby i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: Obecność i aktywność na ćwiczeniach, wykonanie projektu, przedstawienie projektu w formie prezentacji ustnej.

Treści kształcenia:

1. Formy ochrony przyrody w Polsce

2. Ochrona przyrody w strefie otaczającej miasto.

3. Obiekty chronione w strefie podmiejskiej Łodzi i innych miastach Polski.

4. Zagrożenia wynikające z urban sprawl – ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i estetyczne.

5. Rola strefy podmiejskiej w poprawie warunków życia w miastach.

6. Wartości przyrodnicze strefy podmiejskiej.

7. Wymiana gatunków między miastem a terenami otaczającymi.

8. Miasto jako donor gatunków obcych.

9. Wpływ suburbanizacji na zachowanie różnorodności.

10. Wpływ zmiany stosunków wodnych (regulacja rzek, melioracje) na terenach podmiejskich na zachowanie naturalnych siedlisk.

11. Skutki rozwoju sieci drogowej w terenach podmiejskich – fragmentacja siedlisk, migracje zwierząt, ciągłość siedlisk.

12. Rola korytarzy ekologicznych.

13. Negatywny wpływ ścieków na bioróżnorodność w ekosystemach wodnych.

14. Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze terenów podmiejskich.

Literatura:

Podstawowa:

1. Zimny H. 2005. Ekologia miasta. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk. Stare Babice, 233 ss.

2. Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 767 ss.

3. Liszewski S. 2001. Zarys monografii województwa łódzkiego. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 456 ss.

4. Kurowski J.K., Witosławski P. 2009. Zielone skarby Łodzi. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, 142 ss.

Uzupełniająca:

1. Czasopismo Problemy środowiska przyrodniczego miast. Wydział Nauk Geograficznych UAM w Poznaniu, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, http://paek.ukw.edu.pl/pek

2. Serafin P., Zawilińska B. 2017. Park narodowy w strefie podmiejskiej – Ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 174: 400-411.

3. Gonda-Soroczyńska E. 2009. Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 4: 149-165.

4. Dembicka-Niemiec A. 2012. Uwarunkowania i rozwój strefy podmiejskiej Opola w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Ekonomiczne Problemy Usług 89: 50-68.

5. Faracik R. 2006. Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 143 ss.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jażdżewska
Prowadzący grup: Anna Jażdżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia audytoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Metody podające

Sposoby i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: Obecność i aktywność na ćwiczeniach, wykonanie projektu, przedstawienie projektu w formie prezentacji ustnej.

Treści kształcenia:

1. Formy ochrony przyrody w Polsce

2. Ochrona przyrody w strefie otaczającej miasto.

3. Obiekty chronione w strefie podmiejskiej Łodzi i innych miastach Polski.

4. Zagrożenia wynikające z urban sprawl – ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i estetyczne.

5. Rola strefy podmiejskiej w poprawie warunków życia w miastach.

6. Wartości przyrodnicze strefy podmiejskiej.

7. Wymiana gatunków między miastem a terenami otaczającymi.

8. Miasto jako donor gatunków obcych.

9. Wpływ suburbanizacji na zachowanie różnorodności.

10. Wpływ zmiany stosunków wodnych (regulacja rzek, melioracje) na terenach podmiejskich na zachowanie naturalnych siedlisk.

11. Skutki rozwoju sieci drogowej w terenach podmiejskich – fragmentacja siedlisk, migracje zwierząt, ciągłość siedlisk.

12. Rola korytarzy ekologicznych.

13. Negatywny wpływ ścieków na bioróżnorodność w ekosystemach wodnych.

14. Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze terenów podmiejskich.

Literatura:

Podstawowa:

1. Zimny H. 2005. Ekologia miasta. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk. Stare Babice, 233 ss.

2. Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 767 ss.

3. Liszewski S. 2001. Zarys monografii województwa łódzkiego. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 456 ss.

4. Kurowski J.K., Witosławski P. 2009. Zielone skarby Łodzi. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, 142 ss.

Uzupełniająca:

1. Czasopismo Problemy środowiska przyrodniczego miast. Wydział Nauk Geograficznych UAM w Poznaniu, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, http://paek.ukw.edu.pl/pek

2. Serafin P., Zawilińska B. 2017. Park narodowy w strefie podmiejskiej – Ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 174: 400-411.

3. Gonda-Soroczyńska E. 2009. Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 4: 149-165.

4. Dembicka-Niemiec A. 2012. Uwarunkowania i rozwój strefy podmiejskiej Opola w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Ekonomiczne Problemy Usług 89: 50-68.

5. Faracik R. 2006. Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 143 ss.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-08 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jażdżewska
Prowadzący grup: Anna Jażdżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia audytoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Metody podające

Sposoby i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: Obecność i aktywność na ćwiczeniach, wykonanie projektu, przedstawienie projektu w formie prezentacji ustnej.

Treści kształcenia:

1. Formy ochrony przyrody w Polsce

2. Ochrona przyrody w strefie otaczającej miasto.

3. Obiekty chronione w strefie podmiejskiej Łodzi i innych miastach Polski.

4. Zagrożenia wynikające z urban sprawl – ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i estetyczne.

5. Rola strefy podmiejskiej w poprawie warunków życia w miastach.

6. Wartości przyrodnicze strefy podmiejskiej.

7. Wymiana gatunków między miastem a terenami otaczającymi.

8. Miasto jako donor gatunków obcych.

9. Wpływ suburbanizacji na zachowanie różnorodności.

10. Wpływ zmiany stosunków wodnych (regulacja rzek, melioracje) na terenach podmiejskich na zachowanie naturalnych siedlisk.

11. Skutki rozwoju sieci drogowej w terenach podmiejskich – fragmentacja siedlisk, migracje zwierząt, ciągłość siedlisk.

12. Rola korytarzy ekologicznych.

13. Negatywny wpływ ścieków na bioróżnorodność w ekosystemach wodnych.

14. Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze terenów podmiejskich.

Literatura:

Podstawowa:

1. Zimny H. 2005. Ekologia miasta. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk. Stare Babice, 233 ss.

2. Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 767 ss.

3. Liszewski S. 2001. Zarys monografii województwa łódzkiego. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 456 ss.

4. Kurowski J.K., Witosławski P. 2009. Zielone skarby Łodzi. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, 142 ss.

Uzupełniająca:

1. Czasopismo Problemy środowiska przyrodniczego miast. Wydział Nauk Geograficznych UAM w Poznaniu, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, http://paek.ukw.edu.pl/pek

2. Serafin P., Zawilińska B. 2017. Park narodowy w strefie podmiejskiej – Ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 174: 400-411.

3. Gonda-Soroczyńska E. 2009. Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 4: 149-165.

4. Dembicka-Niemiec A. 2012. Uwarunkowania i rozwój strefy podmiejskiej Opola w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Ekonomiczne Problemy Usług 89: 50-68.

5. Faracik R. 2006. Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 143 ss.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3