katalog przedmiotów - pomoc

Analiza algorytmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-AA0ZUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza algorytmów
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

1. Student rozumie strukturę logiczną algorytmu jako ciągu zmian wartościowań zmiennych od wartości początkowych - danych algorytmu, do wartości końcowych - wyników jego działania.

2. Potrafi badać poprawność semantyczną algorytmu.

3. Posiada umiejętność oceny złożoności obliczeniowej i pamięciowej algorytmu.

4. Zna i potrafi rozpoznawać podstawowe techniki konstrukcji algorytmów.

5. Student dla wybranych algorytmów potrafi przeprowadzić analizę uwzględniającą 1. ,2. ,3. ,4. .


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Matematyka II stopnia: 1100M-2A_W05, 1100M-2A_U15, 1100M-2A_K02, 1100M-2A_K05, 1100M-2A_K06.Forma studiów:

niestacjonarne (zaoczne)

Skrócony opis:

Nazwa przedmiotu: Analiza algorytmów

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w analizę algorytmów gdzie pod tym określeniem rozumiemy metody badań i konstrukcji algorytmów poprawnych semantycznie, ekonomicznych i wydajnie rozwiązujących zadane zadanie algorytmiczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rodak
Prowadzący grup: Tomasz Rodak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Konwencjonalne zajęcia konwersatoryjne, aktywne uczestniczenie w zajęciach, praca własna.

Sposoby i kryteria oceniania:

Końcowa ocena jest określona przez dwa sprawdziany:


a) Pisemne kolokwium dotyczące praktycznego badania własności algorytmów (50% ).

b) Pisemny test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość podstawowych definicji i faktów omawianych na zajęciach (50 %).


Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną tych dwu ocen pod warunkiem, że obie są pozytywne.

Treści kształcenia:

1.) Określenie pojęcia algorytmu.

2.) Algorytm jako zdanie w języku programowania.

3.) Semantyczna poprawność algorytmów.

4.) Złożoność obliczeniowa algorytmów.

5.) Zalety i wady algorytmów rekurencyjnych.

6.) Algorytmy kompresji zbiorów.

7.) Algorytmy w złożonych strukturach danych.

8.) Algorytmy numeryczne.

9.) Podstawowe algorytmy sortowania.

Literatura:

Bibliografia:

1). L.Banachowski, A.Kreczmar, "Elementy analizy algorytmów", WNT Warszawa 1982 r.

2). L.Banachowski, K.Diks, W.Rytter, "Algorytmy i struktury danych", WNT Warszawa 1996 r.

3).T.H.Cormen, Ch.E.Leiserson, R.Rivest, "Wprowadzenie do algorytm ow", WNT Warszawa 1994 r.

4). D.Harel, "Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika", WNT Warszawa 2001 r.

5).P.Wróblewski, "Algorytmy, struktury danych i techniki programowania", Helion Gliiwice 2004 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Konwencjonalne zajęcia konwersatoryjne, aktywne uczestniczenie w zajęciach, praca własna.

Sposoby i kryteria oceniania:

Końcowa ocena jest określona przez dwa sprawdziany:


a) Pisemne kolokwium dotyczące praktycznego badania własności algorytmów (50% ).

b) Pisemny test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość podstawowych definicji i faktów omawianych na zajęciach (50 %).


Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną tych dwu ocen pod warunkiem, że obie są pozytywne.

Treści kształcenia:

1.) Określenie pojęcia algorytmu.

2.) Algorytm jako zdanie w języku programowania.

3.) Semantyczna poprawność algorytmów.

4.) Złożoność obliczeniowa algorytmów.

5.) Zalety i wady algorytmów rekurencyjnych.

6.) Algorytmy kompresji zbiorów.

7.) Algorytmy w złożonych strukturach danych.

8.) Algorytmy numeryczne.

9.) Podstawowe algorytmy sortowania.

Literatura:

Bibliografia:

1). L.Banachowski, A.Kreczmar, "Elementy analizy algorytmów", WNT Warszawa 1982 r.

2). L.Banachowski, K.Diks, W.Rytter, "Algorytmy i struktury danych", WNT Warszawa 1996 r.

3).T.H.Cormen, Ch.E.Leiserson, R.Rivest, "Wprowadzenie do algorytm ow", WNT Warszawa 1994 r.

4). D.Harel, "Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika", WNT Warszawa 2001 r.

5).P.Wróblewski, "Algorytmy, struktury danych i techniki programowania", Helion Gliiwice 2004 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.