katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania matematyki 1 (SPP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-MM1UNM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania matematyki 1 (SPP)
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Po zakończonym kursie student:

e1) zna podstawę programową kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym w odniesieniu do matematyki;

e2) potrafi podać przykłady pomocy dydaktycznych, w tym także programów komputerowych, wykorzystywanych na lekcji matematyki wraz z przykładami ich zastosowania na lekcji matematyki na III i IV etapie edukacyjnym;

e3) potrafi podać zasady obowiązujące przy czytaniu tekstu matematycznego i zaplanować zajęcia z matematyki z elementami pracy z podręcznikiem;

e4) potrafi rozwiązywać zadania matematyczne (zadania dotyczące funkcji kwadratowej, ciągów i granic, wielomianów) pojawiające się na III i IV etapie edukacyjnym (także konkursach przedmiotowych) dostosowując metodę ich rozwiązania do możliwości uczniów danego etapu edukacyjnego;

e5) potrafi formułować definicje, twierdzenia oraz ich dowody posługując się językiem zrozumiałym dla ucznia III i IV etapu edukacyjnego;

e6) potrafi pracować w grupie;Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Matematyka II stopnia: 1100M-2A_U02, 1100M-2A_U04, 1100M-2A_K01, 1100M-2A_K02, 1100M-2A_K03, 1100M-2A_K04, 1100M-2A_K05, 1100M-2A_K06, 1100Mnm2A _W10, 1100Mnm2A _W11, 1100Mnm2A _U18, 1100Mnm2A _U19, 1100Mnm2A _U20, 1100Mnm2A _K07, 1100Mnm2A_K08, 1100Mnm2A_K09.

Forma zaliczenia:

E

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Znajomość zasad funkcjonowania systemu oświaty oraz podstawowych metod, zasad nauczania oraz rodzaju celów nauczania. Znajomość teorii rozwoju człowieka i ich wpływu na proces nauczania matematyki na różnych etapach edukacyjnych. Umiejętność planowania lekcji matematyki na II etapie edukacyjnym.


Zagadnienia te są realizowane na przykład na przedmiotach: 1100-PD0LNM, 1100-PY0OPN, 1100-PE0LPN, 1100-PM0UNM, 1100-DM0LNM, 1100-MM1LNM.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką i prawidłowościami uczenia się na III i IV etapie edukacyjnym. W trakcie zajęć zostaną także omówione wybrane metody rozwiązywania zadań stosowane w szkole na III i IV etapie edukacyjnym. Po ukończonych zajęciach studenci będą posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na zaplanowanie lekcji matematyki na III i IV etapie edukacyjnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, opowiadanie, pogadanka heurystyczna, dyskusja – burza mózgów. Klasyczna problemowa.

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę z ćwiczeń składają się: ocena z części teoretycznej kolokwium, ocena z części praktycznej (zadaniowej) kolokwium, ocena z konspektu. Brana jest także pod uwagę frekwencja i aktywność studenta.

Ocena z ćwiczeń jest oceną z kolokwium. Opisana powyżej ocena może być podwyższona nie więcej niż o jeden na podstawie oceny z konspektu i aktywności na zajęciach.

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: kolokwium (4), egzaminu (1-3, 5) oraz pracy na zajęciach (1-6).

Na końcową ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (40%) i ocena z egzaminu w formie testu teoretycznego (60%).


Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131).

1. Style poznawcze i strategie uczenia się oraz style nauczania;

2. Zasady obowiązujące przy czytaniu tekstu matematycznego;

3. Zadania dotyczące funkcji kwadratowej, ciągów i granic, wielomianów, granic.

4. Definicje, twierdzenia oraz ich dowody występujące na III i IV etapie edukacyjnym;

5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym w odniesieniu do matematyki;

6. Pomoce dydaktycznych, w tym także programy komputerowe, wykorzystywane na lekcji matematyki wraz z przykładami ich zastosowania na lekcji matematyki na III i IV etapie edukacyjnym;

7. Planowanie lekcji matematyki z elementami pracy z tekstem.


Literatura:

[1]. Arends I.R. - Uczymy się nauczać;

[2]. Bereźnicki F. - Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[3]. Kruszewski K (red). - Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela;

[4]. Krygowska Z. - Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[5]. Kupisiewicz Cz. - Podstawy dydaktyki ogólnej;

[6]. Silberman M. - Uczymy się uczyć;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, opowiadanie, pogadanka heurystyczna, dyskusja – burza mózgów. Klasyczna problemowa.

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę z ćwiczeń składają się: ocena z części teoretycznej kolokwium, ocena z części praktycznej (zadaniowej) kolokwium, ocena z konspektu. Brana jest także pod uwagę frekwencja i aktywność studenta.

Ocena z ćwiczeń jest oceną z kolokwium. Opisana powyżej ocena może być podwyższona nie więcej niż o jeden na podstawie oceny z konspektu i aktywności na zajęciach.

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: kolokwium (4), egzaminu (1-3, 5) oraz pracy na zajęciach (1-6).

Na końcową ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (40%) i ocena z egzaminu w formie testu teoretycznego (60%).


Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131).

1. Style poznawcze i strategie uczenia się oraz style nauczania;

2. Zasady obowiązujące przy czytaniu tekstu matematycznego;

3. Zadania dotyczące funkcji kwadratowej, ciągów i granic, wielomianów, granic.

4. Definicje, twierdzenia oraz ich dowody występujące na III i IV etapie edukacyjnym;

5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym w odniesieniu do matematyki;

6. Pomoce dydaktycznych, w tym także programy komputerowe, wykorzystywane na lekcji matematyki wraz z przykładami ich zastosowania na lekcji matematyki na III i IV etapie edukacyjnym;

7. Planowanie lekcji matematyki z elementami pracy z tekstem.


Literatura:

[1]. Arends I.R. - Uczymy się nauczać;

[2]. Bereźnicki F. - Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[3]. Kruszewski K (red). - Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela;

[4]. Krygowska Z. - Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[5]. Kupisiewicz Cz. - Podstawy dydaktyki ogólnej;

[6]. Silberman M. - Uczymy się uczyć;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, opowiadanie, pogadanka heurystyczna, dyskusja – burza mózgów. Klasyczna problemowa.

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę z ćwiczeń składają się: ocena z części teoretycznej kolokwium, ocena z części praktycznej (zadaniowej) kolokwium, ocena z konspektu. Brana jest także pod uwagę frekwencja i aktywność studenta.

Ocena z ćwiczeń jest oceną z kolokwium. Opisana powyżej ocena może być podwyższona nie więcej niż o jeden na podstawie oceny z konspektu i aktywności na zajęciach.

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: kolokwium (4), egzaminu (1-3, 5) oraz pracy na zajęciach (1-6).

Na końcową ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (40%) i ocena z egzaminu w formie testu teoretycznego (60%).


Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131).

1. Style poznawcze i strategie uczenia się oraz style nauczania;

2. Zasady obowiązujące przy czytaniu tekstu matematycznego;

3. Zadania dotyczące funkcji kwadratowej, ciągów i granic, wielomianów, granic.

4. Definicje, twierdzenia oraz ich dowody występujące na III i IV etapie edukacyjnym;

5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym w odniesieniu do matematyki;

6. Pomoce dydaktycznych, w tym także programy komputerowe, wykorzystywane na lekcji matematyki wraz z przykładami ich zastosowania na lekcji matematyki na III i IV etapie edukacyjnym;

7. Planowanie lekcji matematyki z elementami pracy z tekstem.


Literatura:

[1]. Arends I.R. - Uczymy się nauczać;

[2]. Bereźnicki F. - Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[3]. Kruszewski K (red). - Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela;

[4]. Krygowska Z. - Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[5]. Kupisiewicz Cz. - Podstawy dydaktyki ogólnej;

[6]. Silberman M. - Uczymy się uczyć;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, opowiadanie, pogadanka heurystyczna, dyskusja – burza mózgów. Klasyczna problemowa.

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę z ćwiczeń składają się: ocena z części teoretycznej kolokwium, ocena z części praktycznej (zadaniowej) kolokwium, ocena z konspektu. Brana jest także pod uwagę frekwencja i aktywność studenta.

Ocena z ćwiczeń jest oceną z kolokwium. Opisana powyżej ocena może być podwyższona nie więcej niż o jeden na podstawie oceny z konspektu i aktywności na zajęciach.

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: kolokwium (4), egzaminu (1-3, 5) oraz pracy na zajęciach (1-6).

Na końcową ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (40%) i ocena z egzaminu w formie testu teoretycznego (60%).


Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131).

1. Style poznawcze i strategie uczenia się oraz style nauczania;

2. Zasady obowiązujące przy czytaniu tekstu matematycznego;

3. Zadania dotyczące funkcji kwadratowej, ciągów i granic, wielomianów, granic.

4. Definicje, twierdzenia oraz ich dowody występujące na III i IV etapie edukacyjnym;

5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym w odniesieniu do matematyki;

6. Pomoce dydaktycznych, w tym także programy komputerowe, wykorzystywane na lekcji matematyki wraz z przykładami ich zastosowania na lekcji matematyki na III i IV etapie edukacyjnym;

7. Planowanie lekcji matematyki z elementami pracy z tekstem.


Literatura:

[1]. Arends I.R. - Uczymy się nauczać;

[2]. Bereźnicki F. - Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[3]. Kruszewski K (red). - Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela;

[4]. Krygowska Z. - Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[5]. Kupisiewicz Cz. - Podstawy dydaktyki ogólnej;

[6]. Silberman M. - Uczymy się uczyć;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, opowiadanie, pogadanka heurystyczna, dyskusja – burza mózgów. Klasyczna problemowa.

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę z ćwiczeń składają się: ocena z części teoretycznej kolokwium, ocena z części praktycznej (zadaniowej) kolokwium, ocena z konspektu. Brana jest także pod uwagę frekwencja i aktywność studenta.

Ocena z ćwiczeń jest oceną z kolokwium. Opisana powyżej ocena może być podwyższona nie więcej niż o jeden na podstawie oceny z konspektu i aktywności na zajęciach.

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: kolokwium (4), egzaminu (1-3, 5) oraz pracy na zajęciach (1-6).

Na końcową ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (40%) i ocena z egzaminu w formie testu teoretycznego (60%).


Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131).

1. Style poznawcze i strategie uczenia się oraz style nauczania;

2. Zasady obowiązujące przy czytaniu tekstu matematycznego;

3. Zadania dotyczące funkcji kwadratowej, ciągów i granic, wielomianów, granic.

4. Definicje, twierdzenia oraz ich dowody występujące na III i IV etapie edukacyjnym;

5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym w odniesieniu do matematyki;

6. Pomoce dydaktycznych, w tym także programy komputerowe, wykorzystywane na lekcji matematyki wraz z przykładami ich zastosowania na lekcji matematyki na III i IV etapie edukacyjnym;

7. Planowanie lekcji matematyki z elementami pracy z tekstem.


Literatura:

[1]. Arends I.R. - Uczymy się nauczać;

[2]. Bereźnicki F. - Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[3]. Kruszewski K (red). - Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela;

[4]. Krygowska Z. - Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[5]. Kupisiewicz Cz. - Podstawy dydaktyki ogólnej;

[6]. Silberman M. - Uczymy się uczyć;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, opowiadanie, pogadanka heurystyczna, dyskusja – burza mózgów. Klasyczna problemowa.

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę z ćwiczeń składają się: ocena z części teoretycznej kolokwium, ocena z części praktycznej (zadaniowej) kolokwium, ocena z konspektu. Brana jest także pod uwagę frekwencja i aktywność studenta.

Ocena z ćwiczeń jest oceną z kolokwium. Opisana powyżej ocena może być podwyższona nie więcej niż o jeden na podstawie oceny z konspektu i aktywności na zajęciach.

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: kolokwium (4), egzaminu (1-3, 5) oraz pracy na zajęciach (1-6).

Na końcową ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (40%) i ocena z egzaminu w formie testu teoretycznego (60%).


Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131).

1. Style poznawcze i strategie uczenia się oraz style nauczania;

2. Zasady obowiązujące przy czytaniu tekstu matematycznego;

3. Zadania dotyczące funkcji kwadratowej, ciągów i granic, wielomianów, granic.

4. Definicje, twierdzenia oraz ich dowody występujące na III i IV etapie edukacyjnym;

5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym w odniesieniu do matematyki;

6. Pomoce dydaktycznych, w tym także programy komputerowe, wykorzystywane na lekcji matematyki wraz z przykładami ich zastosowania na lekcji matematyki na III i IV etapie edukacyjnym;

7. Planowanie lekcji matematyki z elementami pracy z tekstem.


Literatura:

[1]. Arends I.R. - Uczymy się nauczać;

[2]. Bereźnicki F. - Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[3]. Kruszewski K (red). - Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela;

[4]. Krygowska Z. - Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[5]. Kupisiewicz Cz. - Podstawy dydaktyki ogólnej;

[6]. Silberman M. - Uczymy się uczyć;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Konwersatorium - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, opowiadanie, pogadanka heurystyczna, dyskusja – burza mózgów. Klasyczna problemowa.

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę z ćwiczeń składają się: ocena z części teoretycznej kolokwium, ocena z części praktycznej (zadaniowej) kolokwium, ocena z konspektu. Brana jest także pod uwagę frekwencja i aktywność studenta.

Ocena z ćwiczeń jest oceną z kolokwium. Opisana powyżej ocena może być podwyższona nie więcej niż o jeden na podstawie oceny z konspektu i aktywności na zajęciach.

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: kolokwium (4), egzaminu (1-3, 5) oraz pracy na zajęciach (1-6).

Na końcową ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (40%) i ocena z egzaminu w formie testu teoretycznego (60%).


Treści kształcenia:

Treści kształcenia zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131).

1. Style poznawcze i strategie uczenia się oraz style nauczania;

2. Zasady obowiązujące przy czytaniu tekstu matematycznego;

3. Zadania dotyczące funkcji kwadratowej, ciągów i granic, wielomianów, granic.

4. Definicje, twierdzenia oraz ich dowody występujące na III i IV etapie edukacyjnym;

5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym w odniesieniu do matematyki;

6. Pomoce dydaktycznych, w tym także programy komputerowe, wykorzystywane na lekcji matematyki wraz z przykładami ich zastosowania na lekcji matematyki na III i IV etapie edukacyjnym;

7. Planowanie lekcji matematyki z elementami pracy z tekstem;


Literatura:

[1]. Arends I.R. - Uczymy się nauczać;

[2]. Bereźnicki F. - Dydaktyka kształcenia ogólnego;

[3]. Kruszewski K (red). - Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela;

[4]. Krygowska Z. - Zarys dydaktyki matematyki, 1.1-3;

[5]. Kupisiewicz Cz. - Podstawy dydaktyki ogólnej;

[6]. Silberman M. - Uczymy się uczyć;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.