katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-JN1ZAK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Efekty kształcenia:

Znajomość języka na poziomie biegłości B2. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Znajomość języka na poziomie biegłości B2. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Skrócony opis:

- rozwijanie i doskonalenie sprawności językowych: czytania, pisania, rozumienia, mówienia, niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym na poziomie B2

- poszerzenie słownictwa ogólnego i poznanie języka specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów

- nabycie umiejętności swobodnej konwersacji na tematy biznesowe z kontrahentami niemieckojęzycznymi

- nabycie umiejętności czytania tekstów biznesowych

- nabycie umiejętności samodzielnego pisania tekstów biznesowych i prowadzenie korespondencji handlowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tranda
Prowadzący grup: Joanna Koj-Stangierska, Anna Tranda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Lektorat - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Koj-Stangierska
Prowadzący grup: Joanna Koj-Stangierska, Anna Tranda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Lektorat - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Janasz
Prowadzący grup: Iwona Janasz, Joanna Koj-Stangierska, Bogumiła Lis-Chojnacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Lektorat - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Koj-Stangierska
Prowadzący grup: Joanna Koj-Stangierska, Bogumiła Lis-Chojnacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Lektorat - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Janasz
Prowadzący grup: Bogumiła Lis-Chojnacka, Anna Tranda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Lektorat - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Janasz
Prowadzący grup: Iwona Janasz, Joanna Koj-Stangierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Lektorat - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe

Na platformie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (E-campus) został otwarty ogólnie dostępny kurs Grammatix służący wszystkim studentom, którzy chcą we własnym zakresie pracować nad swoimi brakami językowymi i podwyższyć swój poziom.

Metody dydaktyczne:

komunikatywna, eklektyczna, kognitywna audiolingwalna, audiowizualna

Techniki:

sytuacyjna, audiowizualna, pytań i odpowiedzi, odtwarzania wzorca,

doboru i eliminacji, antonimów i synonimów, problemowa

Sposoby i kryteria oceniania:

Wypowiedzi ustne i pisemne: prezentacje, dialogi, dyskusje, sprawozdania, listy, testy, kartkówki, aktywny udział w zajęciach.

Treści kształcenia:

I Firma


1. Pierwsze kontakty z pracodawcą, pracownikami

2. Organizacja firmy

3. Czas pracy a wynagrodzenie

4. Kompetencje i zakres obowiązków pracownika

5. Świadczenia socjalne


II. Prezentacja firmy

1. Branża

2. Obroty

3. Pracownicy

4. Udziały w rynku


III Narada pracownicza

1. Planowanie pracy

2. Podział obowiązków

3. Rozwiązywanie problemów


IV Promocja firmy


1. Tworzenie wizerunku firmy

2. Strategie marketingowe

3. Cele i formy działalności reklamowej


V Obsługa klienta

1. Doradztwo biznesowe

2. Doradztwo personalne

3. Reklamacje


VI Poszukiwanie i oferowanie miejsca pracy


1. Ogłoszenia

2. Życiorys

3. List motywacyjny

4. Rozmowa kwalifikacyjna

5. Umowa o pracę

6. Test przydatności kandydata

7. Wypowiedzenie


VII Korespondencja handlowa

1.Styl, części składowe, zasady dotyczące pisania listu handlowego, formularze firmowe

2.Zapytanie ofertowe

3.Prośba o przysłanie oferty

4.Składanie oferty

5.Odpowiedź na ofertę

6.Wycofanie oferty

7.Warunki płatności, dostawy, transportu

8.Zmiany w zamówieniu

9.Pisma do zamawiającego

10.Zamawianie produktu

11.Potwierdzenie realizacji zamówienia


Semestr II


I Uprawnienia i obciążenia pracownicze

1. Całkowite koszty pracodawcy

2. Podatki

3. Ubezpieczenia


II Kontakty handlowe

1. Ustalanie terminu i miejsca spotkania

2. Prowadzenie rozmów telefonicznych z kontrahentami

3. Oficjalne spotkania przedstawicieli współpracujących firm


III Rozwój firmy

1. Programy innowacyjne

2. Możliwości finansowania

3. Tworzenie i interpretacja wykresów


IV Zarządzanie jakością

1. Kontrola jakości

2. Metody poprawy jakości

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy


V Logistyka

1. Organizacja transportu

2. Koszty transportu

3. Warunki dostawy


VI Konflikty w miejscu pracy

1. Przyczyny powstawania konfliktów

2. Reagowanie w sytuacjach konfliktowych

3. Metody rozwiązywania konfliktów interpersonalnych


VII Korespondencja handlowa


1. Zmiany w zamówieniu

2. Realizacja zlecenia

3. Dostawa

a) warunki

b) zmiany

c) mylna dostawa

d) zwłoka w dostawie

f) reklamacjaLiteratura:

Literatura podstawowa

1. Im Beruf – Kursbuch , Hueber Verlag

2. Im Beruf – Arbeitsbuch, Hueber Verlag

3. Unternehmen Deutsch, Klett

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane akapity z podręczników: Unternehmen Deutsch, Deutsch im Büro, Wirtschaftsgespräche, Wirtschaft auf Deutsch

2. Zdydaktyzowane artykuły prasowe, teksty reklamowe, foldery targowe, ogłoszenia prasowe, autentyczna korespondencja handlowa, formularze, filmy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tranda
Prowadzący grup: Lena Biedroń, Anna Tranda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Lektorat - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.