Uniwersytet Łódzki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład do wyboru. Gospodarka odpadami i ich recykling (CHEMONIT)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-DUCW2GOE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład do wyboru. Gospodarka odpadami i ich recykling (CHEMONIT)
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada minimalną wiedzę z zakresu ochrony środowiska i życia w społeczeństwie. Ma podstawowe umiejętności korzystania z naukowych i nienaukowych baz danych.

Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w ramach projektu (CHEMONIT), finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Przedmiot zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami stosowanymi w gospodarce odpadami. Przedstawia klasyfikację odpadów i podstawowe jej zagadnienia. Pokazuje regulacje prawne jakie istnieją w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Charakteryzuje właściwości technologiczne odpadów komunalnych oraz perspektywy ich wykorzystania. Przedmiot zapoznaje z odpadami przemysłowymi przemysłu metalowego, paliwowo-energetycznego, rafineryjno-petrochemicznego, celulozowo-papierniczego oraz chemicznego. Przedstawia również charakterystykę odpadów niebezpiecznych, radioaktywnych i budowlanych. Powyższy przedmiot uczy metod badania odpadów. Zapoznaje podczas wykładów ze sposobami składowania odpadów, ich segregacją i przetwarzaniem.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

- operuje pogłębioną wiedzą z zakresu technik instrumentalnych i analiz środowiskowych oraz monitoringu środowiska, 16A-2A_W03

- zna ogólne zasady i formy indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii i nauk pokrewnych, 16K-2A_W08; 16C-2A_W08; 16CN-2A_W08

- orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju chemii, 16CN-2A_W05

- wymienia podstawowe czasopisma naukowe, wykazuje się zaawansowanymi umiejętnościami pozwalającymi na korzystanie z literatury fachowej, baz danych, 16A-2A_U01; 16K-2A_U02; 16C-2A_U02; 16CN-2A_U02

- potrafi odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych, 16K-2A_U05; 16C-2A_U05; 16CN-2A_U05

- przedstawi w sposób popularny najnowsze wyniki odkryć dokonanych w ramach wybranej i pokrewnych specjalnościach, 16CN-2A_U06

- rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność, 16A-2A_K03

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze fachowej, 16K-2A_K05; 16C-2A_K05; 16CN-2A_K05

- podnosi swoje kompetencje zawodowe i osobiste, określi kierunki dalszego uczenia się i samokształcenia, 16C-2A_K06; 16CN-2A_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zieliński
Prowadzący grup: Marek Zieliński
Strona przedmiotu: http://www.pzs.uni.lodz.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Egzamin - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Informacje dodatkowe:

dr hab. inż. Marek Zieliński, prof. UŁ

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,

Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, Polska

tel: (4842) 6355782, (4842) 6355788,

e-mail: marek.zielinski@chemia.uni.lodz.pl


godz. konsultacji: Czwartek 14-16


Metody dydaktyczne:

Są to metody: słowno – naprowadzające oraz problemowo – praktyczne.


Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z danego przedmiotu uzyskiwana jest jako suma oceny z egzaminu (70 %) i obecności na wykładzie z danego przedmiotu (30 %).


Treści kształcenia:

Wprowadzenie do gospodarki odpadami. Regulacje prawne dotyczące odpadów w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Organizacja gospodarki odpadami (ograniczenia powstawania odpadów, ekoinnowacje w technologii przedsiębiorstw). Odpady komunalne (charakterystyka i właściwości technologiczne odpadów komunalnych, raport zmian w gospodarce odpadami komunalnymi, rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, perspektywa 2030, kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11). Odpady przemysłowe (stan gospodarki odpadami przemysłowymi, odpady górnicze, odpady przemysłu metalowego, odpady przemysłu paliwowo-energetycznego, odpady przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, odpady przemysłu celulozowo-papierniczego, odpady przemysłu chemicznego, odpady niebezpieczne). Odpady budowlane.

Odpady radioaktywne. Odpady organiczne (odpady przemysłu spożywczego, osady ściekowe). Odpady biodegradowalne. Odpady chemiczne. Metody badań odpadów. Składowanie, segregacja i recykling. Utylizacja odpadów (kompostowanie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, termiczne przekształcanie odpadów). Kompleksowa gospodarka odpadami (budowanie systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminie, instalacje do biostabilizacji, innowacyjna technologia mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów komunalnych, hybrydowy proces oczyszczania odcieków składowiskowych, zastosowanie najnowszych oraz innowacyjnych urządzeń i technologii, ewolucyjne przejście ze starego do nowego systemu). Urządzenia stosowane w gospodarce odpadami. Nowości z kraju i ze świata odpadów. Strony internetowe poświęcone odpadom i ochronie środowiska. Firmy zajmujące się gospodarką odpadami.


Literatura:

1. Cz. Rosik-Dulewska, „Podstawy gospodarki odpadami”,

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2015.

2. B. Bartkiewicz, Oczyszczanie ścieków przemysłowych,

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

3. A. Jędrczak, Biologiczne przetwarzanie odpadów, Wyd.

Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

4. J. Podedworna, K. Umiejewska, Technologia osadów

ściekowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2008.

5. E.M. Siedlecka, Ekoinnowacje w technologii i

organizacji przesiebiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego, Gdańsk, 2014.

6. A. Bielicka-Giełdoń, E. Grabowska, E.M. Siedlecka, A.

Zaleska, Inżynieria Środowiska, Wydawnictwo

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2014.

7. W. Anigacz, E. Zakowicz, Ochrona Środowiska,

Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole, 2003.

8. M. Kudła, P. Zimolzak, Raport zmian w gospodarce

odpadami komunalnymi, Public Relations Ecco Network,

2013.

9. T. Styś, R. Foks, Raport polski. Rynek gospodarowania

odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030,

Instytut Sobieskiego, Warszawa, 2014.

10. Raport światowy. Kluczowe wyzwania w gospodarce

odpadami komunalnymi w krajach UE-11, Ernst &

Young, 2011.

11. K. Skalmowski, K. Wolska, U. Pieniak, I. Roszczyńska,

Badania właściwości technologicznych odpadów

komunalnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2004.

12. L. Gajkowska-Stefanska, S. Guberski, W. Gutowski, Z.

Mamak, Z. Szperliński, Laboratoryjne badania wody,

ścieków i osadów ściekowych, część I i II, Oficyna

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa,

2007.

13. XVIII Konferencja, Kompleksowa gospodarka

odpadami. Rok doświadczeń w budowaniu nowego

modelu gospodarki odpadami, ABRYS Sp. z o.o., Iława,

2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zieliński
Prowadzący grup: Marek Zieliński
Strona przedmiotu: http://www.pzs.uni.lodz.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Egzamin - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Informacje dodatkowe:

dr hab. inż. Marek Zieliński, prof. UŁ

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,

Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, Polska

tel: (4842) 6355782, (4842) 6355788,

e-mail: marek.zielinski@chemia.uni.lodz.pl


godz. konsultacji: Czwartek 14-16


Metody dydaktyczne:

Są to metody: słowno – naprowadzające oraz problemowo – praktyczne.


Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z danego przedmiotu uzyskiwana jest jako suma oceny z egzaminu (70 %) i obecności na wykładzie z danego przedmiotu (30 %).


Treści kształcenia:

Wprowadzenie do gospodarki odpadami. Regulacje prawne dotyczące odpadów w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Organizacja gospodarki odpadami (ograniczenia powstawania odpadów, ekoinnowacje w technologii przedsiębiorstw). Odpady komunalne (charakterystyka i właściwości technologiczne odpadów komunalnych, raport zmian w gospodarce odpadami komunalnymi, rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, perspektywa 2030, kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11). Odpady przemysłowe (stan gospodarki odpadami przemysłowymi, odpady górnicze, odpady przemysłu metalowego, odpady przemysłu paliwowo-energetycznego, odpady przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, odpady przemysłu celulozowo-papierniczego, odpady przemysłu chemicznego, odpady niebezpieczne). Odpady budowlane.

Odpady radioaktywne. Odpady organiczne (odpady przemysłu spożywczego, osady ściekowe). Odpady biodegradowalne. Odpady chemiczne. Metody badań odpadów. Składowanie, segregacja i recykling. Utylizacja odpadów (kompostowanie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, termiczne przekształcanie odpadów). Kompleksowa gospodarka odpadami (budowanie systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminie, instalacje do biostabilizacji, innowacyjna technologia mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów komunalnych, hybrydowy proces oczyszczania odcieków składowiskowych, zastosowanie najnowszych oraz innowacyjnych urządzeń i technologii, ewolucyjne przejście ze starego do nowego systemu). Urządzenia stosowane w gospodarce odpadami. Nowości z kraju i ze świata odpadów. Strony internetowe poświęcone odpadom i ochronie środowiska. Firmy zajmujące się gospodarką odpadami.


Literatura:

1. Cz. Rosik-Dulewska, „Podstawy gospodarki odpadami”,

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2015.

2. B. Bartkiewicz, Oczyszczanie ścieków przemysłowych,

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

3. A. Jędrczak, Biologiczne przetwarzanie odpadów, Wyd.

Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

4. J. Podedworna, K. Umiejewska, Technologia osadów

ściekowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2008.

5. E.M. Siedlecka, Ekoinnowacje w technologii i

organizacji przesiebiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego, Gdańsk, 2014.

6. A. Bielicka-Giełdoń, E. Grabowska, E.M. Siedlecka, A.

Zaleska, Inżynieria Środowiska, Wydawnictwo

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2014.

7. W. Anigacz, E. Zakowicz, Ochrona Środowiska,

Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole, 2003.

8. M. Kudła, P. Zimolzak, Raport zmian w gospodarce

odpadami komunalnymi, Public Relations Ecco Network,

2013.

9. T. Styś, R. Foks, Raport polski. Rynek gospodarowania

odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030,

Instytut Sobieskiego, Warszawa, 2014.

10. Raport światowy. Kluczowe wyzwania w gospodarce

odpadami komunalnymi w krajach UE-11, Ernst &

Young, 2011.

11. K. Skalmowski, K. Wolska, U. Pieniak, I. Roszczyńska,

Badania właściwości technologicznych odpadów

komunalnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2004.

12. L. Gajkowska-Stefanska, S. Guberski, W. Gutowski, Z.

Mamak, Z. Szperliński, Laboratoryjne badania wody,

ścieków i osadów ściekowych, część I i II, Oficyna

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa,

2007.

13. XVIII Konferencja, Kompleksowa gospodarka

odpadami. Rok doświadczeń w budowaniu nowego

modelu gospodarki odpadami, ABRYS Sp. z o.o., Iława,

2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zieliński
Prowadzący grup: Marek Zieliński
Strona przedmiotu: http://www.pzs.uni.lodz.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Egzamin - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

dr hab. inż. Marek Zieliński, prof. UŁ

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,

Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, Polska

tel: (4842) 6355782, (4842) 6355788,

e-mail: marek.zielinski@chemia.uni.lodz.pl

godz. konsultacji: Czwartek 14 - 16


Metody dydaktyczne:

Są to metody: słowno – naprowadzające oraz problemowo – praktyczne.


Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z danego przedmiotu uzyskiwana jest jako suma oceny z egzaminu (70 %) i obecności na wykładzie z danego przedmiotu (30 %).


Treści kształcenia:

Wprowadzenie do gospodarki odpadami. Regulacje prawne dotyczące odpadów w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Organizacja gospodarki odpadami (ograniczenia powstawania odpadów, ekoinnowacje w technologii przedsiębiorstw). Odpady komunalne (charakterystyka i właściwości technologiczne odpadów komunalnych, raport zmian w gospodarce odpadami komunalnymi, rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, perspektywa 2030, kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11). Odpady przemysłowe (stan gospodarki odpadami przemysłowymi, odpady górnicze, odpady przemysłu metalowego, odpady przemysłu paliwowo-energetycznego, odpady przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, odpady przemysłu celulozowo-papierniczego, odpady przemysłu chemicznego, odpady niebezpieczne). Odpady budowlane.

Odpady radioaktywne. Odpady organiczne (odpady przemysłu spożywczego, osady ściekowe). Odpady biodegradowalne. Odpady chemiczne. Metody badań odpadów. Składowanie, segregacja i recykling. Utylizacja odpadów (kompostowanie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, termiczne przekształcanie odpadów). Kompleksowa gospodarka odpadami (budowanie systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminie, instalacje do biostabilizacji, innowacyjna technologia mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów komunalnych, hybrydowy proces oczyszczania odcieków składowiskowych, zastosowanie najnowszych oraz innowacyjnych urządzeń i technologii, ewolucyjne przejście ze starego do nowego systemu). Urządzenia stosowane w gospodarce odpadami. Nowości z kraju i ze świata odpadów. Strony internetowe poświęcone odpadom i ochronie środowiska. Firmy zajmujące się gospodarką odpadami.


Literatura:

1. Cz. Rosik-Dulewska, „Podstawy gospodarki odpadami”,

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2015.

2. B. Bartkiewicz, Oczyszczanie ścieków przemysłowych,

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

3. A. Jędrczak, Biologiczne przetwarzanie odpadów, Wyd.

Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

4. J. Podedworna, K. Umiejewska, Technologia osadów

ściekowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2008.

5. E.M. Siedlecka, Ekoinnowacje w technologii i

organizacji przesiebiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego, Gdańsk, 2014.

6. A. Bielicka-Giełdoń, E. Grabowska, E.M. Siedlecka, A.

Zaleska, Inżynieria Środowiska, Wydawnictwo

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2014.

7. W. Anigacz, E. Zakowicz, Ochrona Środowiska,

Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole, 2003.

8. M. Kudła, P. Zimolzak, Raport zmian w gospodarce

odpadami komunalnymi, Public Relations Ecco Network,

2013.

9. T. Styś, R. Foks, Raport polski. Rynek gospodarowania

odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030,

Instytut Sobieskiego, Warszawa, 2014.

10. Raport światowy. Kluczowe wyzwania w gospodarce

odpadami komunalnymi w krajach UE-11, Ernst &

Young, 2011.

11. K. Skalmowski, K. Wolska, U. Pieniak, I. Roszczyńska,

Badania właściwości technologicznych odpadów

komunalnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2004.

12. L. Gajkowska-Stefanska, S. Guberski, W. Gutowski, Z.

Mamak, Z. Szperliński, Laboratoryjne badania wody,

ścieków i osadów ściekowych, część I i II, Oficyna

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa,

2007.

13. XVIII Konferencja, Kompleksowa gospodarka

odpadami. Rok doświadczeń w budowaniu nowego

modelu gospodarki odpadami, ABRYS Sp. z o.o., Iława,

2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.
kontakt USOSweb 6.8.0.0--0