UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka A (czeskiego) I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0100-SMA134
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka A (czeskiego) I
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Kompetencja językowa na poziomie B2+

Skrócony opis:

1. Tworzenie dłuższych tekstów pisemnych różnorodnych pod względem stylistycznym z zastosowaniem frazeologizmów, idiomów, rozbudowanego słownictwa (antonimy/synonimy itp.).

2. Tworzenie rozbudowanych tekstów pisemnych na wszystkie złożone tematy dostosowanych do typu sytuacji komunikacyjnej.

3. Tworzenie rozbudowanych tekstów pisemnych prezentujących poglądy, opinie i sądy własne oraz innych osób w zakresie dyskursu naukowego (przede wszystkim związanego z dyscypliną studiów, np. współczesna sytuacja językowa czeszczyzny czy współczesne czeskie badania literaturoznawcze) oraz ich ustna prezentacja na zajęciach.

4. Pogłębienie kompetencji językowo-komunikacyjnej na poziomie C1.

5. Poszerzenie i pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem w kontaktach społecznych i zawodowych na poziomie C1.

6. Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych zróżnicowanych stylistycznie na dowolny temat.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna zasób leksykalny w tym frazeologiczny języka w stopniu zaawansowanym (poziom C1) (s-W-4)

2. Charakteryzuje otaczającą rzeczywistość za pomocą obszernych ustnych i pisemnych wypowiedzi różnorodnych stylistycznie, dostosowanych do typu sytuacji komunikacyjnej z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego z różnych dziedzin (s-W-6)

Umiejętności

1. Stosuje w wypowiedzi ustnej i pisemnej reguły gramatyczne i słownictwo na poziomie zaawansowanym(antonimy/synonimy, frazeologizmy, idiomy itd.) (s-U-1)

2. Potrafi skonstruować rozbudowaną wypowiedź pisemną na złożony temat (także specjalistyczny), reprezentującą dowolny styl (s-U-3, s-U-6, s-U-7)

Kompetencje społeczne (postawy)

1. Przejawia aktywność w samodzielnym podejmowaniu działań na rzecz własnego rozwoju kulturalnego oraz doskonalenia zajomości języka (s-K-1)

2. Wykazuje się postawą otwartości i tolerancji (s-K-6)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024"

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jiří Byčkov
Prowadzący grup: Jiří Byčkov, Piotr Kręzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jiří Byčkov
Prowadzący grup: Jiří Byčkov, Piotr Kręzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1