ostatnia migracja danych: 1 godz. 15 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 11 dni temu

 Migracja uruchamiana jest w godzinach 06:00, 21:00 i trwa ok. 20-40 minut. W tym czasie serwis jest zamknięty.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Łódzki prosimy kierować na adres: iod@uni.lodz.pl. W przypadku problemów m.in. z logowaniem do systemu USOS, poczty studenckiej prosimy o kontakt z: helpdesk@uni.lodz.pl lub helpdesk@unilodz.eu

 

 
 
 
 K O M U N I K A T
dla studentów wszystkich kierunków studiów
w sprawie zapisów do V edycji Legii Akademickiej

Szanowni Studenci
Uniwersytet Łódzki organizuje drugie spotkanie informacyjne w ramach V edycji projektu pn. Legia Akademicka, które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 rw Auli Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ (ul. Kopcińskiego 16/18, wejście na parterze budynku Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ) w godzinach 10.00-12.00.*

Adres mailowy do kontaktu w sprawie Legii Akademickiej oraz informacja na temat projektu dostępne pod linkiem: PLAN ZAJĘĆ.
 

Zapraszamy

*w przypadku przekroczenia limitu uczestników spotkania zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie oświadczenia dotyczącego szczepienia przeciwko COVID-19.

 

 
 
KONTA UNILODZ.EU
Informujemy, że stare konta dla studentów w domenie @unilodz.eu zostały zamknięte. Nie ma możliwości ich odblokowania. Cała korespondencja odbywa się wyłącznie na konta studenckie w domenie @edu.uni.lodz.pl
 
 
 
INFORMACJA DLA STUDENTÓW W SPRAWIE ZAPISÓW DO PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA
Wnioski o przystąpienie do programu „Legia Akademicka" można składać
do dnia 14 stycznia 2022 r. Wypełnione czytelnie i podpisane wnioski należy włożyć
do koperty i dostarczyć do sekretariatu Instytutu Historii UŁ w Łodzi przy ul. Kamińskiego 27 A, pokój nr 303 (III piętro). W przypadku zdalnej pracy sekretariatu – wnioski można wrzucić w zaklejonej kopercie do przygotowanej skrzynki znajdującej się na portierni Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27A). Można także przesłać wypełniony wniosek drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27 A, 90-219 Łódź
z dopiskiem „Legia Akademicka".
Wnioski można pobrać na stronie: Legia Akademicka - WOJSKO-POLSKIE.PL
W przypadku pytań proszę pisać na adres: legia.akademicka@uni.lodz.pl 
 
  
 
Zmiany w aplikacji mObywatel 
 
Od 13.12.2021 w sklepach App Store i Google Play dostępna jest nowa wersja aplikacji mObywatel. W programie wprowadzono nowy, jeszcze silniejszy algorytm szyfrowania (AES256) oraz zmiany usprawniające logowanie. Część Użytkowników aplikacji może zostać poproszona o nadanie nowego PIN-u zabezpieczającego.

W związku ze zmianami, wszystkie mLegitymacje wydawane od poniedziałku 20.12.2021 będzie można aktywować korzystając wyłącznie z nowych wersji aplikacji. mLegitymacje aktywowane przed 20.12.2021 pozostają nadal ważne.

Przed aktywacją mLegitymacji prosimy o zaktualizowanie aplikacji mObywatel do wersji:

- dla systemu Android: 3.1.0 (18.118) – sklep Google Play

- dla systemu iOS: 2.4.0 (586) – sklep App Store

 
 
 

 

Co zrobić, żeby uzyskać hasło i login do systemów UŁ? 

Postępuj zgodnie ze wskazówkami poniżej:  

1. Jak sprawdzić swój nowy login studenta/doktoranta UŁ?

- wejdź na stronę https://logowanie.uni.lodz.pl/ 
- pod polem Identyfikator kliknij w link Przypomnienie loginu
- w polu Prywatny adres e-mail wpisz swój prywatny adres e-mail (podany podczas rekrutacji i zarejestrowany w USOS), zaznacz pole „Nie jestem robotem”, kliknij „Zatwierdź”
- na Twój prywatny mail przyjdzie wiadomość z informacją o nowym loginie. Jeżeli jej nie dostałeś, sprawdź foldery Spam i Kosz

Twój nowy login będzie stworzony wg formatu ULxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl

2. Jak ustawić hasło do loginu studenta/doktoranta UŁ?

- Wejdź na stronę https://logowanie.uni.lodz.pl/
- pod polem „Hasło” kliknij w link Nie pamiętasz hasła
- w polu Identyfikator wpisz nowy login studenta, przykład: ULxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl , zaznacz pole „Nie jestem robotem”, kliknij „Zatwierdź”
- na Twój prywatny mail przyjdzie wiadomość z linkiem do zmiany hasła
- UWAGA: Hasło musi spełniać wymogi bezpieczeństwa (min. 8 znaków, duża i mała litera, cyfra; hasło nie może zawierać znaków specjalnych, nazw własnych typu imię, nazwisko, pesel; nowe hasło nie może być powiązane z poprzednimi)

 
Od razu po zmianie hasła możesz logować się Twoim nowym loginem i hasłem do USOSweb i Moodle.
Zaczekaj około 60 minut od zmiany hasła, zanim zalogujesz się do MS Office (poczty studenta/doktoranta UŁ). W tym czasie nastąpi migracja do Office 365.  
Następnie zaloguj się nowym loginem i hasłem na stronie https://www.office.com.
Pamiętaj, że jeden login i hasło służą do wszystkich systemów UŁ, w tym do poczty Office 365.
 
Coś poszło nie tak? Masz problem z nowym loginem lub hasłem? 
 
Zespół Helpdesk
Centrum Informatyki UŁ
 

What can I do to get a password and login to the UŁ systems? 

Follow the instructions below: 

1. How do I check my new student/doctoral login?

- go to https://logowanie.uni.lodz.pl/ 
- under the ID field, click on the Login Reminder link
- in the Private e-mail address field, enter your private e-mail address (provided during recruitment and registered with the USOS), check the box "I am not a robot", click "Confirm"
- A message will be sent to your private e-mail with information about the new login. If you didn't get it, check the Spam and Trash folders

Remember that your login is created according to ULxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl format.

2. How to set a password for the UŁ student/doctoral student login?

- Go to https://logowanie.uni.lodz.pl
- under the field "Password" click the Forgot your password? link 
- in the ID field enter the new student login, for example: ULxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl , check the box "I'm not a robot", click "Confirm".
- a message with a link to change your password will be sent to your private email
- NOTICE: The password must meet security requirements (min. 8 characters, upper and lower case letters, numbers; the password must not contain special characters, names such as first name, last name, PESEL number; the new password must not be similar to the previous ones)

 

As soon as you change your password you can log in with your new login and password to USOSweb and Moodle.
Wait about 60 minutes after changing your password before logging into MS Office (UŁ student / doctoral student e-mail client) In the meantime, you will be migrated to Office 365.  
Then log in with your new login and password at https://www.office.com.
Remember that the same login and password are used for all systems of the UŁ, including Office 365 mail client.

Something went wrong? Do you have a problem with your new login or password? 

Read the FAQ for students / doctoral students of the University of Łódź (link to the website https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/microsoft-office-365-na-ul-nowe-konta-dla-pracownikow-doktorantow-i-studentow)

 

Helpdesk team
IT Centre of the University of Łódź