Uniwersytet Łódzki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 9 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 1 dzień i 14 godz. temu

 Migracja uruchamiana jest w godzinach 06:00, 21:00 i trwa ok. 20-40 minut. W tym czasie serwis jest zamknięty.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Łódzki prosimy kierować na adres: iod@uni.lodz.pl. W przypadku problemów m.in. z logowaniem do systemu USOS, poczty studenckiej prosimy o kontakt z: helpdesk@uni.lodz.pl lub helpdesk@unilodz.eu

 

 
 
 

 

 

Drodzy studenci,
od 10 do 19 października br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Rektora na rok akademicki 2022/23.

Aby ubiegać się o stypendium Rektora wystarczy zalogować się na platformie USOSweb i dokonać rejestracji, dzięki której wygenerowany zostanie odpowiedni dokument. Wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć do odpowiedniego dziekanatu.

WNIOSKI O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAPOMOGĘ BĘDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ ZA POMOCĄ SYSTEMU USOSweb od października 2022 r. (data uruchomienia systemu zostanie podana w następnym tygodniu).

W dalszym ciągu możecie się także ubiegać o przyznanie stypendium socjalnego.

Więcej informacji o stypendiach można znaleźć na stronie uni.lodz.pl w zakładce STYPENDIA. W razie pytań i wątpliwości zachęcam do kontaktu z Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ.

 

 

 

Co zrobić, żeby uzyskać hasło i login do systemów UŁ?

Postępuj zgodnie ze wskazówkami poniżej:

1. Jak sprawdzić swój nowy login studenta/doktoranta UŁ?

- wejdź na stronę https://logowanie.uni.lodz.pl/
- pod polem Identyfikator kliknij w link Przypomnienie loginu
- w polu Prywatny adres e-mail wpisz swój prywatny adres e-mail (podany podczas rekrutacji i zarejestrowany w USOS), zaznacz pole „Nie jestem robotem", kliknij „Zatwierdź"
- na Twój prywatny mail przyjdzie wiadomość z informacją o nowym loginie. Jeżeli jej nie dostałeś, sprawdź foldery Spam i Kosz

Twój nowy login będzie stworzony wg formatu ULxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl
2. Jak ustawić hasło do loginu studenta/doktoranta UŁ?

- Wejdź na stronę https://logowanie.uni.lodz.pl/
- pod polem „Hasło" kliknij w link Nie pamiętasz hasła
- w polu Identyfikator wpisz nowy login studenta, przykład: ULxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl , zaznacz pole „Nie jestem robotem", kliknij „Zatwierdź"
- na Twój prywatny mail przyjdzie wiadomość z linkiem do zmiany hasła
- UWAGA: Hasło musi spełniać wymogi bezpieczeństwa (min. 8 znaków, duża i mała litera, cyfra; hasło nie może zawierać znaków specjalnych, nazw własnych typu imię, nazwisko, pesel; nowe hasło nie może być powiązane z poprzednimi)
Od razu po zmianie hasła możesz logować się Twoim nowym loginem i hasłem do USOSweb i Moodle.
Zaczekaj około 60 minut od zmiany hasła, zanim zalogujesz się do MS Office (poczty studenta/doktoranta UŁ). W tym czasie nastąpi migracja do Office 365.
Następnie zaloguj się nowym loginem i hasłem na stronie https://www.office.com.
Pamiętaj, że jeden login i hasło służą do wszystkich systemów UŁ, w tym do poczty Office 365.

Coś poszło nie tak? Masz problem z nowym loginem lub hasłem?
Przeczytaj FAQ dla studenta/doktoranta UŁ (link do strony https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/microsoft-office-365-na-ul-nowe-konta-dla-pracownikow-doktorantow-i-studentow)

Zespół Helpdesk
Centrum Informatyki UŁ

What can I do to get a password and login to the UŁ systems?

Follow the instructions below:

1. How do I check my new student/doctoral login?

- go to https://logowanie.uni.lodz.pl/
- under the ID field, click on the Login Reminder link
- in the Private e-mail address field, enter your private e-mail address (provided during recruitment and registered with the USOS), check the box "I am not a robot", click "Confirm"
- A message will be sent to your private e-mail with information about the new login. If you didn't get it, check the Spam and Trash folders

Remember that your login is created according to ULxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl format.

2. How to set a password for the UŁ student/doctoral student login?

- Go to https://logowanie.uni.lodz.pl/
- under the field "Password" click the Forgot your password? link
- in the ID field enter the new student login, for example: ULxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl , check the box "I'm not a robot", click "Confirm".
- a message with a link to change your password will be sent to your private email
- NOTICE: The password must meet security requirements (min. 8 characters, upper and lower case letters, numbers; the password must not contain special characters, names such as first name, last name, PESEL number; the new password must not be similar to the previous ones)

As soon as you change your password you can log in with your new login and password to USOSweb and Moodle.
Wait about 60 minutes after changing your password before logging into MS Office (UŁ student / doctoral student e-mail client) In the meantime, you will be migrated to Office 365.
Then log in with your new login and password at https://www.office.com.
Remember that the same login and password are used for all systems of the UŁ, including Office 365 mail client.

Something went wrong? Do you have a problem with your new login or password?

Read the FAQ for students / doctoral students of the University of Łódź (link to the website https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/microsoft-office-365-na-ul-nowe-konta-dla-pracownikow-doktorantow-i-studentow)

Helpdesk team
IT Centre of the University of Łódź


 

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ z dnia 12.07.2022r w sprawie aplikowania do domów studenckich UŁ na rok akademicki 2022/2023 - kolejne tury 

 

 

Komunikat
Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ z dnia 07.07.2022 r.
w sprawie: zmian zasad zamieszkiwania w Domach Studenckich UŁ w roku akademickim 2022/2023.
 

 

 


 

 
 Zmiany w aplikacji mObywatel 
 
Od 13.12.2021 w sklepach App Store i Google Play dostępna jest nowa wersja aplikacji mObywatel. W programie wprowadzono nowy, jeszcze silniejszy algorytm szyfrowania (AES256) oraz zmiany usprawniające logowanie. Część Użytkowników aplikacji może zostać poproszona o nadanie nowego PIN-u zabezpieczającego.

W związku ze zmianami, wszystkie mLegitymacje wydawane od poniedziałku 20.12.2021 będzie można aktywować korzystając wyłącznie z nowych wersji aplikacji. mLegitymacje aktywowane przed 20.12.2021 pozostają nadal ważne.

Przed aktywacją mLegitymacji prosimy o zaktualizowanie aplikacji mObywatel do wersji:

- dla systemu Android: 3.1.0 (18.118) – sklep Google Play

- dla systemu iOS: 2.4.0 (586) – sklep App Store